settings icon
share icon
Pamangkot

Paano ako makaseguro nga mapalangit ako kon ako mapatay?

Sabat


Nahibaluan mo bala kag may kasegurohan bala nga may kabuhi ka na gid nga walay katapusan kag ikaw mapalangit kon ikaw mapatay? Luyag sang Dios nga segurado gid ikaw sini! Nagasiling ang Bibliya: “Ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa Anak sang Dios, agod mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan” (1 Juan 5:13). Kon abi ikaw nagatindog na subong sa atubangan sang Dios kag magpamangkot Siya sa imo, “Nga-a pasudlon ko ikaw sa Langit?” Ano ang isabat mo? Basi indi ka makahibalo kon ano ang imo isabat. Kinahanglan nga imo mahibaluan nga ginahigugma kita sang Dios kag naghimo na Siya sang paagi nga sa diin segurado nga mahibal-an naton kon sa diin kita magakabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang panugyan sa Bibliya: “ Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan” (Juan 3:16).

Kinahanglan anay naton intiendihon ang problema nga nagahamulag sa aton sa Langit. Ang problema amo ini – ang aton nga pagkamakasasala amo ang nagatapna sa paghuman sang aton nga relasyon sa Dios. Duna sa aton pagkatawo ang pagkamakasasala kag sa aton kagustuhan. “Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios” (Roma 3:23). Indi naton pwede maluwas ang aton kaugalingon. “Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal” (Efeso 2:8-9). Kamatayon kag impierno ang nagakadapat sa aton. “Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo” (Roma 6:23).

Ang Dios balaan kag patas ang paghusga sa tanan nga kinahanglan siutan Niya ang sala. Pero ginahigugma Niya kita kag naghimo Siya sing paagi sang kapatawaran para sa ayon kasaal-anan. Si Jesus nagsiing: “Ako ang dalan ang kamatuoran ka gang kabuhi. Wala sang maymakapalapit sa Amay kundi sa Akon gid lang: (Juan 14:6). Si Jesus nagpakamatay sa krus para sa aton: “Kay si Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan” (1 Pedro 3:18). Si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon: “Ginpatay si Jesus tungod sa aton mga sala, kag ginbanhaw siya agod pakamatarungon kita” (Roma 4:25).

Gani, balik sa aton orihinal nga pamangkot – “Paano ko mahibauan nga ako makaseguro nga mapalangit ako kon ako mapatay?” Ang sabat amo ini -- magtuo ka kay Ginoong Jesus kag maluwas ka (Binuhatan 16:31). Pero ang bisan sin-o nga nagbaton kag nagtuo sa iya ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios” (Juan 1:12). Makabaton ikaw sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang LIBRE nga regalo. “ Ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo” (Roma 6:23). Mahimo ikaw magkabuhi sang bug-os kag makahulugan nga kabuhi subong. Nagsiling si Jesus: “Ako iya nagkadto diri sa kalibutan agod mahatagan ko ang mga tawo sing kabuhi kag ini bug-os nga wala gid sing kulang” (Juan 10:10). Mahimo nga mangin kaupod mo si Jesus sa Langit tubtob sa katubtuban, bangod Siya nagpromesa nga: “Kon didto na ako kag nakapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako agod kuhaon ko kamo, agod nga kon diin ako didto man kamo” (Juan 14:3).

Kon gusto nimo batunon si Cristo Jesus bilang imo Manluluwas kag magbaton sang kapatawaran gikan sa Dios, ari ang pangamuyo nga imo mahimo ipangamuyo. Ang pagmitlang sining pangamuyo ukon ano man nga pangamuyo indi makaluwas sa imo. Ang pagsalig lamang kay Cristo Jesus amo ang makahatag sang kapatawaran sa mga sala. Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang imo nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya sa Iya pagpatawd sa imo. “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag bagay ako nga silutan. Apang si Cristo Jesus ang nagkuha sang silut nga para sa akon agod nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako. Ginahamtang ko ang akon nga pagsalig sa Imo sang akon nga kaluwasan. Salamat sa Imo walay tupong nga grasya kag pagpatawad – ang regalo nga kabuhi nga wala katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Paano ako makaseguro nga mapalangit ako kon ako mapatay?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries