سوالاتی درباره خدا


آیا خدا وجود دارد؟

ویژگی های خدا چه هستند؟

آیا خدایی که مسلمانان می پرستند همان خدایی است که مسیحیان می پرستند؟

آیا خدا واقعیت دارد؟ چگونه می توانم مطمئن شوم که خدا واقعیت دارد؟

کتاب مقدس دربارۀ تثلیث چه می گوید؟

چرا خدا اجازه می دهد چیزهای بد برای مردم خوب اتفاق بیفتند؟

آیا خدا، بدی را آفرید؟

چرا خدا در عهد قدیم، فرق زیادی با خدا در عهد جدید دارد؟

خدا محبت است، یعنی چه؟

آیا خدا هنوز هم با ما صحبت می کند؟

چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمده است؟

ترس از خدا داشتن، یعنی چه؟

آیا خدا تصمیم خود را عوض می کند؟

آیا خدا همه را دوست دارد و یا فقط مسیحیان را؟

خدا مرد است یا زن؟

آیا خدا هنوز معجزه می کند؟

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و سونامی اتفاق بیفتند؟

آیا خدا / کتاب مقدس، بین زن و مرد، تبعیض جنسیتی قائل است؟

آیا خدا دعای یک گناهکار/ بی ایمان را می شنود/ جواب می دهد؟

چرا خدا، خدایی حسود است؟

آیا یگانگی خدا را می توان ثابت کرد؟

آیا خدا را زیر سوال بردن، کار اشتباهی است؟

آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره خداا