settings icon
share icon
سوال

آیا خدا یک شخص است؟

جواب


بله خدا یک شخص است اما نه این معنی که یک انسان است. منظور این است که او شخصیت و هویت دارد و یک موجود منطقی و خود آگاه می باشد. تعریف الهی دانان از یک شخص کسی است که دارای فکر، احساسات و خواسته است. خدا قطعا دارای هوش و عقل (مزامیر فصل 139 آیه 17)، احساسات (مزامیر فصل 78 آیه 41) و هدف (اول قرنتیان فصل 1 آیه 1) می باشد. پس خدا یک شخص است.

شکی نیست که انسان موجودی دارای شخصیت و هویت است و به شکل خدا آفریده شده است (پیدایش فصل 1 آیه های 26 تا 27). در سرتاسر کتاب مقدس به خدا با ضمیر شخصی (او) اشاره شده است.

کتاب مقدس به ما می گوید که خدا در سه شخص پدر، پسر و روح القدس وجود دارد. درک مفهوم تثلیث مشکل است، اما سند اثبات آن در کتاب مقدس وجود دارد. در اشعیا فصل 48 آیه 16 و فصل 61 آیه 1، پسر صحبت می کند ولی به پدر و روح القدس اشاره می کند. (مقایسه کنید با لوقا فصل 4 آیه های 14 تا 19). غسل تعمید عیسی مسیح در متی فصل 3 آیه های 16 تا 17 توضیح داده شده است. خدای روح القدس بر خدای پسر نازل شد، درحالی که خدای پدر احساس خشنودی خود را از پسر اعلام کرد. متی فصل 28 آیه 19 و دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 نیز درباره سه شخص مجزا در تثلیث صحبت می کند.

خدای پدر شخصی است دارای ذهن و فکر (اشعیا فصل 55 آیه های 8 تا 9)، احساسات (مزامیر فصل 78 آیه 40) و اراده (اول پطرس فصل 2 آیه 15) است. خدای پسر شخصی است دارای ذهن و فکر (لوقا فصل 2 آیه 52)، احساسات (یوحنا فصل 11 آیه 35) و اراده (لوقا فصل 22 آیه 15) است. خدای روح القدس است دارای ذهن و فکر (رومیان فصل 8 آیه 27)، احساسات (افسسیان فصل 4 آیه 30) و اراده (غلاطیان فصل 5 آیه 17) است. هر سه شخص تثلیث دارای همه ویژگی های خداوند هستند (یوحنا فصل 6 آیه های 37 تا 40، یوحنا فصل 8 آیه های 17 تا 25، کولسیان فصل 1 آیه های 13 تا 20، مزامیر فصل 90 آیه 2، مزامیر فصل 139 آیه های 7 تا 10، ایوب فصل 42 آیه 2، اول قرنتیان فصل 2 آیه های 9 تا 11، عبرانیان فصل 9 آیه 14).

خداوند ویژگی های شخصیتی خود را باعصبانیت (مزامیر فصل 7 آیه 11)، خنده (مزامیر فصل 2 آیه 4) رحم و دلسوزی (مزامیر فصل 135 آیه 14)، عشق (اول یوحنا فصل 4 آیه 8)، نفرت (مزامیر فصل 11 آیه 5)، آموزش (یوحنا فصل 14 آیه 26)، سرزنش و نکوهش (یوحنا فصل 16 آیه 8)، هدایت (رومیان فصل 8 آیه 14) نشان می دهد. همه این کارها بیانگر این حقیقت است که خدا یک شخص است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا یک شخص است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries