settings icon
share icon
سوال

خدا روح است یعنی چه؟

جواب


این مطلب که خدا روح است را می توان در یوحنا فصل 4 آیه 24 پیدا کرد: «زيرا خدا روح است، و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به روح و راستی بپرستد». عیسی مسیح این جمله را در پاسخ به زنی گفت که فکر می کرد محل فیزیکی برای پرستش صحیح خداوند مهم است.

خدا روح است یعنی خدای پدر بدن انسانی ندارد. خدای پسر به شکل انسان به روی زمین آمد (یوحنا فصل 1 آیه 1، 14) اما خدای پدر به روی زمین نیامد. عیسی مسیح ایمانوئل است: «خدا با ماست» (متی فصل 1 آیه 23). اعداد فصل 23 آیه 19 اختلاف بین خداوند و بشر فانی را توضیح می دهد: «خدا انسان نيست كه دروغ بگويد، او مثل انسان نيست كه تغيير فكر دهد».

این سوال برای برخی ها پیش می آید که چرا گاهی کتاب مقدس طوری صحبت کرده که گویی خداوند جسم دارد. به عنوان مثال، دست و گوش خدا در اشعیا فصل 59 آیه 1 عنوان شده است. دوم تواریخ فصل 16 آیه 9 حرف از «چشم» خدا می زند. متی فصل 4 آیه 4 به سخنی که از دهان خدا خارج می شود اشاره می کند. خدا در تثنیه فصل 33 آیه 27 «دست» دارد. همه این آیه ها مثال هایی از انسان نگاری هستند ( قائل شدن جنبه انسانی برای خدا) – که در واقع روشی برای توصیف خداوند با استفاده از اصلاحات احساسی و کالبدشناسی است تا بشر درک بهتری از خدا داشته باشد. استفاده از زبان انسان نگاری (شکلی از زبان تصویری) به این معنی نیست که خدا دارای بدن واقعی انسانی می باشد.

بیان اینکه خداوند روح است مانند این است که بگوییم خدای پدر نامرئی است. کولسیان فصل 1 آیه 15 خدا را خدای نامرئی می خواند. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17 خدا را ستایش می کند و می گوید « پس تا زنده‌ام می‌گويم جلال و حرمت شايستهٔ خدايی است كه پادشاه تمام دورانهاست. او ناديدنی و غيرفانی است. تنها او خداست، و اوست دانای كل. آمين! ».

گرچه خداوند روح است اما یک موجود شخصی و زنده می باشد. به همین دلیل می توانیم ویژگی های شخصی او را به عنوان یک شخص بشناسیم. یوشع فصل 3 آیه 10 درباره خدا می گوید، « امروز خواهيد دانست كه خدای زنده در میان شماست ». مزامیر فصل 84 آیه 2 بیان می کند، «دلم هوای صحنهای تو را كرده است! تمام وجودم مشتاق ملاقات توست، ای خدای زنده! ».

از نظر فلسفی، خدا باید روح باشد تا بتواند نامحدود و بی نهایت باشد. همچنین اگر او محدود به بدن فیزیکی بود نمی توانست حاضر مطلق (همیشه در همه جا حضور دارد) باشد. خدای پدر محصور در محدودیت های خلقت نیست، از این جهت می تواند در یک زمان همه جا وجود داشته باشد. خداوند علت و قدرت پشت همه مخلوقات می باشد.

جالب است که بدانیم عیسی مسیح در یوحنا فصل 4 آیه 24 بین خدایی که روح است و عبادت او در روح و راستی ارتباط برقرار کرده است. به این معنی که چون خدا روح است پس مردم باید او را به درستی (در حقیقت) و در روح ( با دل و جان) پرستش کنند که این روش در نقطه مقابل تکیه بر رسوم دینی، مراسم مذهبی و مکان های فیزیکی عبادت قرار دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خدا روح است یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries