آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟


سوال: آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟

جواب:
کتاب مقدس به ما می گوید که بجز عیسی مسیح، هیچکس هرگز خدا را ندیده است (یوحنا فصل 1 آیه 18). در خروج فصل 33 آیه 20 خدا می گوید، "من نخواهم گذاشت چهرۀ مرا ببينی، چون انسان نمی‌تواند مرا ببيند و زنده بماند". این قسمت از کتاب مقدس، بنظر میرسد که با قسمتهای دیگر کتاب مقدس مغایرت دارد، چراکه در قسمت های دیگری از کتاب مقدس به چند نفری اشاره شده که خدا را دیده اند.به عنوان مثال، خروج فصل 33 آیه 11 توضیح می دهد که موسی با خدا "رو در رو" صحبت کرد. موسی چطور می توانست با خدا "رو در رو" صحبت کند و زنده بماند؟ در واقع، عبارت "رو در رو" یک عبارت تلویحی است که اشاره به نزدیکی موسی با خدا می کند. صحبت کردن خداوند و موسی مانند گفتگوی دوستانه دو انسان بود.

در پیدایش فصل 32 آیه 30، یعقوب خدا را بصورت یک مرد دید، او واقعا خدا را ندید. والدین سامسون وحشت کردند از اینکه خدا را دیدند (داوران فصل 13 آیه 22)، اما آنها فقط او را بشکل فرشته دیدند. عیسی مسیح، خدا در جسم بود (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14)، پس وقتی مردم او را می دیدند، مثل این بود که خدا را می بینند. بله، خدا می تواند دیده شود و خیلی ها او را دیده اند. در عین حال، هیچکس او را با تمام جلال و شکوهش ندیده است. در شرایط فعلی ما به عنوان انسان گناهکار و سقوط کرده، اگر خدا کاملا خود را به ما آشکار می کرد، ما نابود می شدیم. بنابراین، خدا خود را می پوشاند و خود را به شکل هایی ظاهر می کند که ما توانایی دیدن او را داشته باشیم. اما این نوع دیدن با دیدن خدا با تمام جلال و قدوسیتش فرق دارد. مردم رویاها، تصاویر و جلوه هایی از خدا دیده اند، اما هیچکس تا بحال خدا را بطور کامل همراه با تمام بزرگی و جلالش، ندیده است (خروج فصل 33 آیه 20).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟