Câu hỏi về Kinh Thánh


Kinh Thánh là gì?

Kinh Thánh có thật là lời Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh có chứa những sai sót, mâu thuẫn, hoặc sai lệch hay không?

Có phải Kinh Thánh liên quan cho ngày nay?

Kinh điển Kinh Thánh được xác định như thế nào và khi nào?

Cách học Kinh Thánh đúng là gì?

Kinh Thánh được soi dẫn có nghĩa là gì?

Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?

Những ai là trước giả của các sách trong Kinh Thánh?

Tại sao phải tin vào tính không sai lạc của Kinh Thánh?

Có thể thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh không?

Kinh điển Thánh Kinh là gì?

Kinh Thánh có từng sai lạc , bị thay đổi, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc giả mạo không?

Cựu Ước so với Tân Ước – Có sự khác biệt nào?

Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta bốn sách Phúc âm?

Liệu tôi phải tin rằng Kinh Thánh là không sai lệch để được cứu?

Những sách bị thất lạc trong Kinh Thánh là gì?

Tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ư ớc?

Đâu là nơi tốt cho việc bắt đầu đọc Kinh Thánh?

Thư tín của Sứ đồ Phao lô có được linh cảm không (xem I Cô-rinh-tô 7:12)?

Các phước lành gồm những gì?

Làm sao chúng ta biết được phần nào trong Kinh Thánh được áp dụng cho chúng ta ngày nay?

Tại sao có quá nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến những sự dạy dỗ của Kinh Thánh?

Có phải tính không sai lạc của Kinh Thánh chỉ áp dụng cho các bản gốc?

Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không?

Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì?

Thánh Kinh số học là gì?

Làm thế nào để chúng ta quyết định những sách nào thuộc về Kinh Thánh bởi vì Thánh Kinh không nói những sách nào được Kinh Thánh chấp nhận?

Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh?

Sự hài hòa của các sách Phúc Âm là gi?

Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh?

Con người đã biết đến Chúa thế nào trước khi có Kinh Thánh?

Có phải những phép lạ trong Kinh thánh được diễn ra theo nghĩa đen?

Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì?

Ngũ Kinh là gì?

Có giáo lý về sự bảo tồn Kinh Thánh hay không?

Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không?

Lời cảnh cáo trong Khải-huyền 22:18-19, được áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh hay chỉ với sách Khải-huyền?

Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh là gì? Sự đầy trọn của Kinh Thánh được hiểu như thế nào?

Gươm Thánh Linh là gì?

Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?

Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế?

Làm sao ta biết Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, chứ không phải các Kinh khác như Kinh Ngụy Tác, Kinh Qu’ran, Kinh Mormon, v.v.?


Câu hỏi về Kinh Thánh