Những câu hỏi rất quan trọng


Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-xu Christ là ai?

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?

Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì?

Kinh Thánh có thật là lời Đức Chúa Trời?

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Đức Chúa Trời có thật không?

Đức Thánh Linh là ai?

Kinh Thánh có nói Chúa Giê-xu là thần không?

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Làm sao tôi biết được ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình?

Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Tại sao tôi không được tự vẫn?


Những câu hỏi rất quan trọng