settings icon
share icon
Câu hỏi

Lời cảnh cáo trong Khải-huyền 22:18-19, được áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh hay chỉ với sách Khải-huyềng?

Trả lời


Khải huyền 22:18-19, là lời cảnh cáo cho bất kỳ người nào làm xáo trộn bối cảnh Kinh thánh: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong Sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tại hoạ đã ghi trong sách này. Và nếu kẻ nào bớt điều gì ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này”. Liệu những câu này nói đến toàn bộ Kinh Thánh hay chỉ riêng sách Khải Huyền?

Lời cảnh báo này được ban ra một cách cụ thể cho những kẻ là sai lệch sứ điệp trong sách Khải Huyền. Chính Đức Chúa Giê-xu là tác giả của sách Khải Huyền, và Ngài đã ban khải tượng cho Sứ đồ Giăng (Khải 1:1). Như vậy, Ngài kết luận sách này bằng cách xác nhận tính dứt khoát của những lời tiên tri. Đây là lời của Ngài, và Ngài cảnh báo chống lại việc bóp méo lời Chúa trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù đó là thêm, bớt, bóp méo, sửa đổi, hay cố tình giải nghĩa sai. Lời cảnh báo này rất rõ ràng và nghiêm túc. Những tai họa trong sách Khải Huyền sẽ đến với bất kỳ kẻ nào phạm tội làm xáo trộn những sự khải thị trong sách, và những kẻ đó cũng không có phần sự sống đời đời trong thiên đàng.

Mặc dù lời cảnh báo trong Khải Huyền 22:18-19 cụ thể cho sách Khải Huyền, đàng sau nó là một nguyên tắc được áp dụng cho bất kỳ kẻ nào xuyên tạc Lời của Đức Chúa Trời. Môi-se đã đưa ra lời cảnh báo tương tự trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-2, chỗ mà ông cảnh báo người Y-sơ-ra-ên hãy lắng nghe và vâng theo những mạng lịnh của Đức Chúa Trời, không được thêm hay bớt gì ra khỏi Lời Ngài. Châm ngôn 30:5-6 có một lời quở trách tương tự cho những kẻ nói thêm vào Lời của Đức Chúa Trời: người đó sẽ bị khiển trách và bị chứng tỏ là kẻ nói dối. Mặc dù lời cảnh báo trong Khải Huyền 22:18-19 nói cụ thể đến sách Khải Huyền, nhưng nguyên tắc của nó phải được áp dụng cho toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cẩn thận trong việc sử dụng Kinh Thánh với sự cẩn trọng và tôn kính để không bóp méo sứ điệp Lời Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lời cảnh cáo trong Khải-huyền 22:18-19, được áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh hay chỉ với sách Khải-huyềng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries