คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ


พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำจำกัดความของคำว่าลัทธิมีอะไรบ้าง?

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับคนที่เชื่อในลัทธิเทียมเท็จหรือศาสนาเทียมเท็จ?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/เผยพระวจนะเทียมเท็จ?

พยานพระยะโฮวาห์เป็นใคร? และพวกเขาเชื่ออะไร?

มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?

คริสเตียนควรอดทนกับความเชื่อในศาสนาอื่นของคนอื่นไหม?

ศาสนาอิสลามคืออะไรและชาวมุสลิมเชื่อถืออะไร?

ทำไมมีหลายศาสนา ทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้าหรือ?

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับกรรม?

ลัทธิไซแอนโทโลจีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์หรือลัทธิความเชื่อ?

ศาสนาฮินดูคืออะไรและชาวฮินดูเชื่อถือสิ่งใด?

ศาสนายูดายคืออะไรและชาวยิวเชื่อถืออะไร?

อะไรคือลัทธินอสติก?

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์คืออะไรและความเชื่อของคริสเตียนออร์โธดอกซ์เป็นยังไง?

ความแตกต่างระหว่างศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณคืออะไร?

ในบรรดาศาสนาทั้งหมดที่แตกต่างกัน ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดถูกต้อง?

พุทธศาสนาคืออะไรและชาวพุทธเชื่อถืออะไร?

คริสเตียนวิทยาศาสตร์คืออะไร?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ