settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาฮินดูคืออะไรและชาวฮินดูเชื่อถือสิ่งใด?

คำตอบ


ศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่จัดตั้งมา—คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ถูกบันทึกเมื่อราวปีก.ค.ศ. 1,400-1,500 นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในศาสนาที่แตกต่างกันหลากหลายและซับซ้อนที่สุด ที่มีเทพเจ้านับล้านองค์ พวกฮินดูมีหลักความเชื่อหลากหลายและมีนิกายที่แตกต่างกันมากมาย แม้ว่ามันจะเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่สามของโลก ศาสนาฮินดูส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและเนปาล

คัมภีร์หลักของศาสนาฮินดูคือพระเวท (ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด), ปุรณะ, มหาภารตะและรามายณะ เนื้อหาที่เขียนเหล่านี้ประกอบด้วยบทเพลงสวด เวทมนต์คาถา ปรัชญา พิธีกรรม บทกวี และเรื่องราวที่ชาวฮินดูวางรากฐานความเชื่อ ศาสนาฮินดูใช้คัมภีร์อื่น ๆ รวมทั้ง พราหมณ์ พระสูตรและอรัณยกะ

แม้ว่าศาสนาฮินดูมักเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็น ศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ ดูเหมือนนับถือเทพเจ้า 330 ล้านองค์ และก็ยังมี "เทพเจ้า" องค์หนึ่งที่เป็นสุดยอดคือพระพรหม พระพรหมเป็นเอกลักษณ์แก่นแท้ที่เชื่อว่าอยู่ในความจริงทุกแห่ง และดำรงอยู่ตลอดทั่วทั้งจักรวาล พระพรหมไม่เป็นตัวตนและไม่สามารถรู้จักได้ และมักเชื่อว่าดำรงอยู่ในไตรเวทที่แยกออกเป็น: พระพรหม-ผู้สร้าง; พระวิษณุ-ผู้ปกปักรักษา; และพระศิวะ-ผู้พิฆาต "แง่มุม" เหล่านี้ของพระพรหม เป็นที่รู้จักกันผ่านทางการจุติลงมาเกิดหลายครั้งของแต่ละองค์ มันเป็นเรื่องยากที่จะสรุปเทววิทยาฮินดู เพราะศาสนาฮินดูต่างๆ มีองค์ประกอบระบบเทววิทยา เกือบทั้งหมด ศาสนาฮินดูอาจสามารถ:

1) เป็นที่เชื่อในเอกนิยม—มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นอยู่; ลัทธิสันการา

2) เป็นที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่ง –พระองค์เดียวที่ดำรงอยู่เพื่อว่าพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของโลก; ศาสนาพราหมณ์

3) เป็นที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทั่วโลก-โลกเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า; ลัทธิรามานุชาจารย์

4) เป็นที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว---พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ชัดแจ้งเรื่องการเนรมิตสร้าง; ศาสนาฮินดูลัทธิภักติ

การปฏิบัติตามลัทธิอื่น ๆ ศาสนาฮินดูอาจเป็นได้ทั้งพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า หรือพวกที่เชื่อว่ามีพระเจ้า หรือแม้กระทั่งพวกซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนาและหลักศีลธรรม มีความหลากหลายดังกล่าวรวมอยู่ภายใต้ชื่อ "ฮินดู" คนอาจสงสัยว่าสิ่งใดที่ทำให้เป็น "ฮินดู" ในตอนแรก มีสาระสำคัญแท้จริงเพียงอย่างเดียว ระบบความเชื่อยอมรับพระเวทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ถ้าใช่นั่นแหละคือฮินดู ถ้าไม่ใช่ มันก็ไม่ได้เป็นฮินดู

พระเวทเป็นยิ่งกว่าคัมภีร์เทววิทยา ในพระเวทมี "เทพนิยาย-พระเจ้า" สวยงามมีสีสัน นั่นคือเป็นตำนานทางศาสนาซึ่งจงใจผสมผสานเทพนิยาย เทววิทยา และประวัติศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลแห่งรากเหง้าศาสนาตามเรื่องราวที่สร้างขึ้น "เทพนิยาย-พระเจ้า"นี้ ฝังรากลึกในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย การที่จะปฏิเสธพระเวทถูกมองว่าเป็นศัตรูของอินเดีย

ดังนั้น ระบบความเชื่อนั้นจะถูกปฏิเสธโดยศาสนาฮินดู ถ้ามันไม่ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้าไปรวมอยู่ หากระบบยอมรับวัฒนธรรมอินเดียและประวัติศาสตร์เทพนิยาย-พระเจ้า แล้วมันก็สามารถยอมรับว่าเป็น "ฮินดู" ถ้าศาสนศาสตร์ของมันเป็นพวกที่เชื่อว่ามีพระเจ้า พวกซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนาและหลักศีลธรรม หรือพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เทวนิยมพวกทำลายหรือตำรา สิ่งที่เปิดกว้างให้กับความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องปวดหัวสำหรับชาวตะวันตก ผู้ที่แสวงหาความสอดคล้องอย่างมีตรรกะ และการธำรงไว้อย่างสมเหตุสมผลในมุมมองศาสนาของพวกเขา แต่ เพื่อความยุติธรรม พวกคริสเตียนก็ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป เมื่อพวกเขาอ้างความเชื่อในพระเยโฮวา แต่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเป็นพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าในเชิงปฏิบัติ ปฏิเสธพระคริสต์ในชีวิตของเขา สำหรับศาสนาฮินดูปัญหาความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งทางตรรกะแท้จริง สำหรับคริสเตียน ปัญหาความขัดแย้งอาจเป็นแบบการเสแสร้งมากกว่า

ศาสนาฮินดูมองมนุษย์เป็นพระเจ้า เพราะพระพรหมเป็นทุกอย่าง ชาวฮินดูยืนยันว่าทุกคนเป็นพระเจ้า อัตตา หรือตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหม สัจธรรมทั้งหมดนอกจากพระพรหมถือว่าเป็นภาพลวงตา เป้าหมายทางจิตวิญญาณของชาวฮินดูคือต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหม ดังนั้นจึงหยุดอยู่ในรูปแบบภาพลวงตาของ "ตนเอง" เสรีภาพนี้จะถูกเรียกว่า "โมกษะ" จนกระทั่งบรรลุโมกษะหรือความหลุดพ้น ชาวฮินดูเชื่อว่าเขา / เธอจะได้กลับชาติมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อว่าเขา / เธออาจจะสามารถประจักษ์ความจริงได้เอง (ความจริงเป็นว่ามีเพียงพระพรหมเท่านั้นที่ดำรงอยู่ ไม่มีอะไรอื่น) คนจะจุติมาเกิดใหม่ได้โดยกรรมเป็นตัวกำหนด ซึ่งเป็นหลักการของเหตุและผลภายใต้ความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งที่ทำในอดีตที่ผ่านมามีผลกระทบและสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต

แม้ว่านี่จะเป็นเพียงบทสรุปสั้น ๆ มันก็จะเห็นได้อย่างง่ายดายว่าศาสนาฮินดูตรงข้ามกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เกือบทุกระบบความเชื่อของมันเอง ศาสนาคริสต์มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นทั้งบุคคลและเป็นที่เรียนรู้จักได้

พระราชบัญญัติ 6:5 “พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของ ท่าน”

1โครินธ์ 8:6 “ แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราเป็นมาเพื่อพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสตเจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์”

ศาสนาคริสต์มีพระคัมภีร์หนึ่งเล่ม: สอนว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกคนอยู่ในโลก

ปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน”

ฮีบรู 11:3 “โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น”

ศาสนาคริสต์เชื่อว่าคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าและมีชีวิตอยู่ได้เพียงครั้งเดียว

ปฐมกาล 1:27 “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

ฮีบรู 9:27-28 “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด พระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียว เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้ พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง มิใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด”

ศาสนาคริสต์สอนว่าความรอดได้รับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์น 6:44 “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย”

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

กิจการ 4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

ศาสนาฮินดูเป็นระบบศาสนาที่ผิดเนื่องจากไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ และพระผู้ช่วยให้รอด เป็นทางเดียวที่เพียงพอเพื่อมนุษยชาติได้รับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาฮินดูคืออะไรและชาวฮินดูเชื่อถือสิ่งใด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries