settings icon
share icon
คำถาม

แนวคิดพหุนิยมทางศาสนาคืออะไร

คำตอบ


แนวคิดพหุนิยมทางศาสนาโดยทั่วไปหมายถึงความเชื่อในโลกทัศน์ทางศาสนาตั้งแต่สองมุมมองขึ้นไปว่ามีเหตุผลอย่างเท่ากันหรือเป็นที่ยอมรับได้ มากกว่าเพียงแค่การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แนวคิดพหุนิยมทางศาสนายอมรับหลายทางที่จะไปยังพระเจ้าหรือเทพเจ้าว่ามีความเป็นไปได้เท่ากันและมักจะตรงกันข้ามกับ “แนวคิดผูกขาด” ซึ่งเป็นความคิดที่ว่ามีเพียงศาสนาที่แท้จริงหรือวิธีเดียวที่จะรู้จักพระเจ้า

ถึงแม้ว่าแนวคิดพหุนิยมทางศาสนามีมาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ด กระนั้นแนวความคิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องลัทธิความเชื่อขององค์กรที่มีความพยายามนำมาซึ่งความร่วมมือและความเป็นหนึ่งท่ามกลางคริสเตียน (สัมพันธภาพระหว่างศาสนาต่างๆ) และกระบวนการต่างศาสนาที่ได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้ได้นำไปสู่การยอมรับที่เพิ่มขึ้นของแนวคิดพหุนิยมทางศาสนาในวัฒนธรรมประชานิยม

แนวคิดพหุนิยมเป็นมากกว่าการแบ่งปันค่านิยมบางอย่างหรือข้อตกลงในประเด็นทางสังคมบางอย่าง ทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธและคริสเตียนต่างเห็นพ้องกันว่าการช่วยเหลือคนยากจนเป็นเรื่องสำคัญแต่ความปรองดองที่จำกัดดังกล่าวไม่ใช่แนวคิดพหุนิยม แนวคิดพหุนิยมเกี่ยวข้องกับการกลายเป็นความจริงของการแข่งขันกันเรียกร้องความจริงและยอมรับความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับพระเจ้าและความรอด

นอกจากนี้ศาสนาตั้งแต่สองศาสนาขึ้นไปสามารถแบ่งปันหลักคำสอนของความเชื่อบางประการได้แต่ยังคงมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานตามระบบความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่นมุสลิมและคริสเตียนต่างเห็นพ้องกันว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่ทั้งสองศาสนาให้คำจำกัดความของพระเจ้าต่างกันและมีความเชื่ออื่นๆ อีกมากมายที่เข้ากันไม่ได้

พระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับแนวคิดพหุนิยมทางศาสนา ประการแรกพระคัมภีร์ยอมรับพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) ดังนั้นแนวคิดพหุนิยมทางศาสนาจึงขัดแย้งกันกับคำสอนในพระคัมภีร์เนื่องจากแนวคิดพหุนิยมยอมรับมุมมองที่หลากหลายของพระเจ้าหรือแม้แต่เทพเจ้าหลายองค์

ประการที่สองพระคัมภีร์สอนว่าในระบบความเชื่อซึ่งถูกต้องมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะรู้จักพระเจ้าคือผ่านพระเยซูคริสต์ พระธรรมยอห์น 14:6 บันทึกไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต และไม่มีใครมาถึงพระบิดาเว้นแต่โดยทางพระองค์ เหล่าอัครทูตสอนข้อความเดียวกันในกิจการ 4:12 ว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

ประการที่สามพระคัมภีร์มักตำหนิศาสนาอื่นบ่อยๆ ว่าติดตามพระที่ไม่ใช่พระเจ้าจริงๆ ยกตัวอย่างเช่นพระธรรมโยชูวา 23:16 กล่าวว่า "หากท่านละเมิดพันธสัญญาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านซึ่งทรงบัญชาไว้ หันไปกราบไหว้และปรนนิบัติพระอื่น พระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเผาผลาญท่าน ... "

เสรีภาพทางศาสนารับรองว่าหลายศาสนาสามารถนมัสการอย่างสันติและคริสเตียนซาบซึ้งในเสรีภาพดังกล่าวเนื่องจากมันอนุญาตให้มีการนมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผย ในทางตรงกันข้าม แนวคิดพหุนิยมทางศาสนาสอนว่าหลายศาสนาเป็นความจริงหรือถูกต้องอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ปฏิเสธอย่างชัดเจน เราสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเราก็สื่อสารคำสอนของพระคัมภีร์คือ “เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์” (1 ทิโมธี 2:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

แนวคิดพหุนิยมทางศาสนาคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries