settings icon
share icon
คำถาม

ยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมคืออะไร

คำตอบ


ยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมเป็นกลุ่มทางศาสนาที่ค่อนข้างเล็กแต่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก สัมพัทธนิยม ความอดทนอดกลั้น และการมีวิถีชีวิตทางเลือกนั้นเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้โดยยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึม

ชื่อของยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมมาจากการปฏิเสธหลักการของตรีเอกานุภาพและความเชื่อของพวกเขาที่ว่ามนุษย์ทุกคนทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรอด ตามความเชื่อในหลักการของยูนิเวอร์แซล ความคิดที่ว่าใครบางคนอาจจะไปยังนรกนั้นไม่เข้ากันกับพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก รากฐานของความเชื่อนี้ย้อนกลับไปในศตวรรษที่สิบหกเมื่อความเชื่อแบบยูนิทาเรี่ยนได้รับความนิยมในระหว่างการปฏิรูปศาสนา ความคิดแบบยูนิทาเรี่ยนและความคิดแบบสากลนิยมมีการรวมเข้าด้วยกันในช่วงปลายๆ ศตวรรษที่สิบแปดในประเทศอเมริการะหว่างยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) ชนชั้นสูงที่มีปัญญาในช่วงเวลานั้นปฏิเสธที่จะเชื่อในคำสอนของพระคัมภีร์ในเรื่องของความชั่วช้าและการแช่งสาปชั่วนิรันดร์ แต่กลับยอมรับแนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความรักซึ่งไม่ทำให้ใครต้องทุกข์ทรมาน

ผู้ติดตามยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลมีความเชื่อหลักอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ของพวกเขาเองและไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของระบบศาสนาใดๆ ก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพื่อตัวของพวกเขาเองว่าจะเชื่อในอะไรและผู้อื่นก็ไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิ์นี้ ด้วยเหตุนี้ผู้เชื่อคนหนึ่งอาจจะเอนเอียงไปทางศาสนาคริสต์แบบเสรีนิยมในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจเอนเอียงไปทางลัทธินิวเอจ ไม่มีหลักศาสนาที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ยอมรับได้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นศาสนาคริสต์ที่เชื่อในหลักการของพระคัมภีร์ ผู้ที่เชื่อในหลักการของยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลมองว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือเกี่ยวกับบทกลอน นิยายโบราณ และการสอนทางด้านจริยธรรมซึ่งเป็นหนังสือของมนุษย์อย่างสมบูรณ์และไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง พวกเขาปฏิเสธการพรรณนาถึงตรีเอกานุภาพของพระเจ้าในพระคัมภีร์โดยปล่อยให้แนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นจินตนาการของแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่เชื่อในหลักการของยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลแล้ว พระเยซูเป็นครูสอนจริยธรรมที่ดี แต่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้น พระองค์ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดและการอัศจรรย์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์นั้นถูกปฏิเสธว่าอยู่นอกเหนือเหตุผลของมนุษย์ การตรัสส่วนมากของพระเยซูที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นถือว่าเป็นการแต่งเติมจากส่วนของผู้เขียน ท่ามกลางความเชื่อแบบยูนิเวอร์แซลลิสต์ พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความบาปเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้ที่ล้มลงในความบาป ความสำคัญนั้นตั้งอยู่บนความสามารถในการทำความดีของมนุษยชาติ และความบาปก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างที่สุด และคำนี้เองแทบจะไม่มีการใช้คือว่า มนุษย์ช่วยตัวเองให้รอดผ่านทางการพัฒนาส่วนตัว ความรอดเป็นประสบการณ์ทางโลกที่บริสุทธ์ โดยเป็น “การตื่นรู้” ต่อโลกรอบตัวของคนคนหนึ่งเอง สิ่งนี้สำคัญมากเพราะความตายถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่เชื่อในหลักการของยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลส่วนใหญ่ปฏิเสธการมีอยู่ของชีวิตหลังความตาย ดังนั้นสิ่งที่เราได้รับในโลกก็จะเป็นทั้งหมดที่เราจะได้รับ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระคัมภีร์ปฏิเสธความเชื่อเทียมเท็จเหล่านี้ พระเยซูช่วยมนุษยชาติให้รอดผู้ซึ่งเป็นมนุษยชาติซึ่งมีสภาพที่ตกลงในความบาปตั้งแต่ในสวนเอเดนและแยกออกจากพระเจ้าโดยความบาป (ยอห์น 10:15, โรม 3:24-25, 5:8, 1 เปโตร 2:24) มนุษย์นั้นไม่ดีแต่ทำบาปและหลงหายอย่างสิ้นหวัง โดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้าและความเชื่อที่ว่าพระคริสต์ทรงหลั่งโลหิตที่บนไม้กางเขนเท่านั้นที่มนุษยชาติจะสามารถคืนดีกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และอยู่เหนือธรรมชาติได้ (ปฐมกาล 2:16-17, 3:1-19, ยอห์น 3:36, โรม 3:23, 1 โครินธ์ 2:14, เอเฟซัส 2:1-10, 1 ทิโมธี 2:13-14, 1 ยอห์น 1:8)

ไม่มีสิ่งไหนในยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมที่เหมือนกับศาสนาคริสต์ที่เชื่อในหลักการของพระคัมภีร์ มันเป็นข่าวประเสริฐเทียมเท็จ คำสอนของความเชื่อนี้เป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์และสมาชิกของความเชื่อนี้ต่อต้านความเชื่อดั้งเดิมของคริสเตียนที่เชื่อในหลักการของพระคัมภีร์ (ในขณะที่กล่าวอ้างว่าจะเป็นอิสระจากการแบ่งแยกหรืออคติใดๆ ก็ตาม) พระคัมภีร์ปฏิเสธอย่างชัดเจนในทุกประเด็นหลักของการสอนของยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries