settings icon
share icon
คำถาม

ฉันเป็นพยานพระยะโฮวาทำไมฉันควรพิจารณาว่าจะมาเป็นคริสเตียน?

คำตอบ


บางทีความเหมือนซึ่งสำคัญที่สุดระหว่างคริสเตียนที่เชื่อเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูกับพยานพระยะโฮวาคือความเชื่อของเราและความไว้ใจในพระคัมภีร์ให้เป็นพื้นฐานอำนาจ ที่ได้รับการดลใจโดยพระเจ้า ในประเด็นเกี่ยวกับพระเจ้าและการคาดหวังของพระเจ้า สำหรับเรา ในขณะที่เราอาจจะมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป พยานพระยะโฮวาเป็นผู้ที่ยกย่องในเรื่องการพึ่งพาอาศัยในตัวของตัวเองและขยันในการเรียนพระคัมภีร์เพื่อที่จะรู้จักกับพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ เหมือนพวกบาเรียน เราจะเป็น ผู้ที่ฉลาดที่จะพิจารณาทุกสิ่งในชีวิตตามความเป็นจริงในพระคัมภีร์ เพื่อที่จะพอใจกับเหตุผลเราควรที่จะพิจารณาข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ฉบับ The New World Translation (เป็นพระคัมภีร์ฉบับแปลแบบใหม่จัดพิมพ์โดย Watchtower Society) เพื่อที่จะไขปริศนา ความเข้าใจผิดที่เหมือนกัน

พระนามของพระเจ้า
คริสเตียนได้ชื่อของพวกเขามาจากการเป็นผู้ติดตามและนมัสการพระเยซูคริสต์ ได้ชื่อว่า "คริสเตียน" เป็นครั้งแรกในเมืองอันทิโอกระหว่างพันธกิจของเปาโล (กิจการ11:26) การพูดซ้ำๆ ของเปาโลทำให้สิ่งนี้ชัดเจนที่ว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นพยานให้กับมนุษย์เกี่ยวกับคนของพระคริสต์ ที่จะเป็นพยานถึงพระคำและพระราชกิจของพระคริสต์ ในทางกลับกันผู้เป็นพยานพระยะโฮวาเชื่อว่าเราต้องมุ่งเน้นการนมัสการของเราไปที่พระเจ้าพระบิดาแต่เพียงผู้เดียว (ผู้ที่บางครั้งถูกอ้างถึงในพระคัมภีร์ในฐานะ "พระยะโฮวา" ) ชื่อ "ยะโฮวา" อย่างไรก็ตามเป็นชื่อผสมถูกตั้งขึ้นมาโดยคริสเตียนโดยการเพิ่มสระแก่คำ ที่ถูกเขียนเพื่อหมายถึงพระเจ้า "YHWH" ที่เป็นการแปลจากต้นฉบับที่เรารู้กันในนาม "ยาเวห์" ในภาษาฮีบรู และ"ยะโฮวา" ในภาษากรีก คริสเตียนที่เชื่อเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูที่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเท่าเทียมกับพระเจ้าแต่มีหน้าที่ที่ต่างกัน จากพระเจ้าพระบิดา คริสเตียนยอมรับหนึ่งในชื่อสำหรับพระเจ้าพระบิดาคือ เยโฮวาห์ อย่างไรก็ตามก็ยังมีชื่ออื่นๆ อีกมากมายที่พระคัมภีร์ใช้ในการอ้างถึงพระเจ้าพระบิดา

พยานพระยะโฮวาเข้าใจว่าพระเยซูเป็นอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอลและพวกเขาปฏิเสธ อย่างเด็ดขาดว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า อย่างที่เราเห็นถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นทุกสิ่งยกเว้นพระเจ้าข้อพระคัมภีร์หลายๆ ข้อก็แสดงถึงความขัดแย้งกับข้อนี้ อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าไม่มีความผิดและไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ดังนั้นเราเข้าใจถึงความจริงของพระคำ ของพระเจ้าในทางที่ว่าสอดคล้องและซื่อสัตย์ต่อการเปิดเผยของพระองค์ เราจะสังเกต เห็นว่าข้อที่คล้ายกันเหล่านี้ไม่มีความขัดแย้งถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบร่างกาย เป็นผู้ที่ยอมจำนนความถูกต้องของตนเองเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้และทนทุกข์ทรมานเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาเพื่อบาปของเรา (ทุกๆ ข้อถูกอ้างตรงมาจากพยานพระยะโฮวาฉบับ New World Translation เพิ่มตัวพิมพ์หนาเพิ่มการเน้นย้ำ)

ความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
(ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา)

อิสยาห์ 42:8 "เราคือยาห์เวห์ นั่นเป็นนามของเรา เราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก"

อิสยาห์ 48:11 " …และสง่าราศีของเรานั้น เราจะไม่ให้ผู้อื่น"

(ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู)

ยอห์น 8:54 "…ผู้ที่ทรงให้เกียรติเรานั้นคือพระบิดาของเรา ผู้ที่พวกท่านกล่าวว่า เป็นพระเจ้าของท่าน"

ยอห์น 16:14 "พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ…"

ยอห์น 17:1 "…ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ…"

ยอห์น 17:5 "บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา"

ฟีลิปปี 2:10 "เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์"

ฮีบรู 5:5 "ในทำนองเดียวกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่า "เจ้าเองเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดเจ้า"

พระผู้ช่วยให้รอด
(เกี่ยวกับพระบิดา)

อิสยาห์ 43:3 "เพราะเราคือยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้า"

อิสยาห์ 43:11 "เรา เราเองคือยาห์เวห์ และนอกจากเรา ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด"

อิสยาห์ 45:21 "คือเราเอง ยาห์เวห์ไม่ใช่หรือ? นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้าอื่นอีก พระเจ้าผู้ชอบธรรมและช่วยให้รอด นอกจากเราไม่มีผู้อื่น"

(เกี่ยวกับพระเยซู)

ลูกา 2:11 "เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า มาประสูติที่เมืองของดาวิด"

กิจการ 13:23 "และจากเชื้อสายของดาวิดนี้ พระเจ้าประทานผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซู ผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์"

ทิตัส 1:4 "ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิด"

พระนามใดที่เราต้องเชื่อถือ
(พูดเกี่ยวกับพระเยซูหรือพูดโดยพระเยซู)

ยอห์น 14:12 "เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้น ด้วย และเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา"

กิจการ 4:12 "ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า"

กิจการ 26:18 "…และมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อ ในตัวเรา"

วิวรณ์ 2:13 "เรารู้จักที่อยู่ของเจ้า ที่ซึ่งเป็นบัลลังก์ของซาตาน ถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนาม ของเรา และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา…"

ยอห์น 20:28-29 "โธมัสทูลพระองค์ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ…"

ยอห์น 20:31 "แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิต โดยพระนามของพระองค์"

กิจการ 2:38 "เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า "จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนาม ของพระเยซูคริสต์…"

1 ยอห์น 3:23 "และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์…"

ถูกสร้างหรือเป็นพระผู้สร้าง
พยานพระยะโฮวาสอนว่าพระยะโฮวาสร้างพระเยซูให้เป็นทูตสวรรค์และหลังจากนั้นพระยซูค่อยสร้างสิ่งอื่น พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

(เกี่ยวกับพระบิดา)

อิสยาห์ 66:2 "มือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้ และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้น"

อิสยาห์ 44:24 "เราคือยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง ผู้ขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพัง ผู้กางแผ่นดินโลก ด้วยตัวเอง"

(เกี่ยวกับพระเยซู)

ยอห์น 1:3 "พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ" ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาโดยพระเยซู ดังนั้นพระเยซู ไม่สามารถถูกสร้างได้เพราะพระเยซูได้ถูกรวมไว้ "ในทุกสรรพสิ่ง"

สถานะ ชื่อและชื่อเรียกของพระเยซูและพระเยโฮวาห์
อิสยาห์ 9:6 "ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช"

วิวรณ์ 1:8 "พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ที่จะเสด็จมา และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ตรัสว่า "เราเป็นอัลฟาและโอเมกา"
วิวรณ์ 1:17-18 "…เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายวิวรณ์ และเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่นี่แน่ะ เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย"

วิวรณ์ 2:8 "…พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว และกลับมีชีวิตอีก ตรัสดังนี้ว่า"

วิวรณ์ 22:12-16 "นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและอวสาน เราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่าน เพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใส"

วิวรณ์ 21:6-7 " เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ใครที่กระหาย เราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย คนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา" ถ้าพระเยโฮวาห์เป็นปฐม และอวสาน (เป็นอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีก) ดังนั้น "แรกและสุดท้าย" ต้องอ้างถึงพระเยโฮวาห์ฉะนั้นเป็นการอ้างของพยาน แต่พระเยโฮวาห์สิ้นพระชนม์เมื่อไหร่ ผู้เดียวที่เป็น "แรกและสุดท้าย" ที่ตายและฟื้นขึ้นจากความตายคือพระเยซู

ฮีบรู 1:13 "แต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่า "จงนั่งที่เบื้องขวาของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน"

ความจริงและความเป็นเอกภาพ
การเป็นตัวแทนการไถ่บาปของพระเยซูได้ถูกยอมรับสำหรับเหตุผลหนึ่งคือพระเจ้าทรงยอมรับความชอบธรรมของพระเองเพียงผู้เดียว ความชอบธรรมของมนุษย์หรือของทูตสวรรค์ นั้นไม่เพียงพอ ความดีของเรานั้นไม่บริสุทธ์และไม่สมบูรณ์ตามพื้นฐานกฎความชอบธรรม ของพระเจ้า พระเยซูเท่านั้นที่เป็นเครื่องบูชาที่เหมาะสมเพราะพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและกฎของพระเจ้าจำเป็นต้องหลั่งเลือด พระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อที่พระองค์ จะเป็นผู้ไถ่ให้กับผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์

ให้เราสังเกตว่าถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในร่างของมนุษย์ ดังนั้นแล้วข้อที่กล่าวมาทั้งหมดก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องจริงและสอดคล้องร่วมกันในการอ้างของพวกเขา พวกเขายังสามารถเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนกับเหตุผลที่เรียบง่ายคือยอมรับในสิ่งที่ปรากฏ อย่างไรก็ตามถ้าพยายามที่จะเสนอว่าพระเยซูเป็นบางสิ่งที่น้อยกว่าพระเจ้า เป็นอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ดังนั้นข้อเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันและสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถเป็นจริงทั้งหมดเมื่อผิดตามบริบทธรรมชาติ ดังนั้นความจริงของพระคำของพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อมต่อกัน พึ่งพากัน ไร้ความผิดและเป็นจริง ความจริงที่สอดคล้องกันหรือเป็นอันเดียวกันสามารถพบเจอได้ในคนเดียวและในการเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ขอให้เราได้เห็นความเป็นจริง ที่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ ไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็น และขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติอันสูงสุดทั้งหมด

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับพระเยซูเป็นพระเจ้าในร่างของมนุษย์ คุณสามารถถามเราได้ ถ้าคุณพร้อมที่จะไว้วางใจในพระเจ้า พระเยซู คุณสามารถกล่าวตามคำเหล่านี้ต่อพระเจ้า "พระเจ้าพระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปและข้าพเจ้าสมควรที่จะได้รับความโกธร จากพระองค์ ข้าพเจ้ายอมรับและเชื่อว่าพระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเชื่อว่าโดยการเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่พระเยซูจึงสามาถเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระเยซูแต่เพียงพระองค์เดียวที่สามารถทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรอด พระบิดาเจ้า ขอโปรดให้อภัยข้าพเจ้าด้วย ขอชำระข้าพเจ้าและเปลี่ยนข้าพเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและพระเมตตาที่อัศจรรย์ของพระองค์"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันเป็นพยานพระยะโฮวาทำไมฉันควรพิจารณาว่าจะมาเป็นคริสเตียน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries