settings icon
share icon
คำถาม

หากชาวยิวไม่ถวายสัตวบูชา พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

คำตอบ


การประกอบพิธีถวายสัตวบูชาของชาวยิวสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 70 ซึ่งเป็นปีที่ชาวโรมันได้ทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อไม่มีพระวิหารก็ไม่มีที่สำหรับถวายเครื่องบูชาตามกฎของโมเสสอีกต่อไป (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 12:13–14) หลายครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่าต้องมีการถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่โทษบาป (เช่นอพยพ 29:36, เลวีนิติ 4:31, 9:7, 14:19, 15:15, กันดารวิถี 15:25) การหลั่งโลหิตเป็นการชำระสิ่งของและผู้คนแด่พระเจ้า (เลวีนิติ 16:19, ยืนยันมาจากฮีบรู 9:22)

เมื่อไม่มีการถวายเครื่องบูชาด้วยโลหิตในทุกวันนี้ ชาวยิวไม่มีทางชดใช้บาปของตนได้ตามกฎหมาย เทศกาลปัสกายังคงมีการถือปฏิบัติแต่ไม่มีการถวายเครื่องบูชา ยมคิปปูร์ (เทศกาลลบมลทินบาป) ยังคงอยู่ในปฏิทินแต่ไม่เคยมีเครื่องบูชาสำหรับไถ่บาป ข้อบัญญัติสำหรับกฎหมายของโมเสสยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ชาวยิวไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้คือพวกเขาไม่สามารถได้รับการอภัยได้ หากปราศจากการถวายสัตวบูชา

ชาวยิวสมัยใหม่เชื่อว่าการให้อภัยความบาปเกิดจากการสำนึกผิด การอธิษฐาน และการทำความดี พวกเขาใช้ข้อพระคัมภีร์ต่างๆ เช่นโฮเชยา 6:6 เพื่อลดความจำเป็นในการถวายเครื่องบูชาคือ "เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัว" ถึงกระนั้นก็ยังยากที่จะมองข้ามพระคัมภีร์ตอนต่างๆ เช่นเลวีนิติ 17:11 คือ “เพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือด และเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อลบบาปสำหรับตัวเจ้าบนแท่นบูชา เลือดนั้นเองที่ได้ลบบาปสำหรับชีวิตของคนๆ หนึ่ง”

ความจริงก็คือไม่มีการให้อภัยหากไม่มีการหลั่งโลหิต (ฮีบรู 9:22) การถวายสัตวบูชาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมถูกแทนที่ด้วยการเสียสละครั้งเดียวเพื่อความบาปของทุกคนที่พระเยซู พระเมสสิยาห์ทรงประทานให้ เมื่อพระเยซูทรงบัญญัติพันธสัญญาใหม่ พระองค์ “ได้ทรงวายพระชนม์เป็นค่าไถ่เพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากบาปซึ่งได้ทำภายใต้พระคัมภีร์พันธสัญญาแรก” (ฮีบรู 9:15)

ภายในยุคแห่งการการเสียสละของพระคริสต์ พระวิหารของชาวยิวถูกทำลายคือความต้องการถวายสัตวบูชาไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะพระคริสต์ได้ทำให้สำเร็จตามความประสงค์ที่ชอบธรรมของธรรมบัญญัติแล้ว (มัทธิว 5:17) การถวายสัตวบูชาเป็นเพียงการถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบประเภทหนึ่งคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (ยอห์น 1:29) การเสียสละของพระคริสต์ได้ชดใช้หนี้บาปให้กับมวลมนุษยชาติทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ (โรม 1:16, ฮีบรู 9:12–15)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หากชาวยิวไม่ถวายสัตวบูชา พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries