settings icon
share icon
คำถาม

ฟรีเมสันคืออะไรและองค์กรฟรีเมสันเชื่ออะไร?

คำตอบ


คำถาม: ฟรีเมสันคืออะไรและองค์กรฟรีเมสันเชื่ออะไร?

ขอให้ทราบว่าในบทความนี้เราไม่ได้อ้างว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในฟรีเมสัน เป็นสาวกของลัทธิหรือว่าฟรีเมสันทุกคนเชื่อสิ่งที่จะกล่าวถึงด้านล่างทั้งหมด เรากำลังกล่าวว่าฟรีเมสันแกนหลักแล้วไม่ใช่องค์กรคริสเตียน มีคริสเตียนหลายคน ที่ออกจากฟรีเมสันเมื่อค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มีผู้ชายที่เป็นคนดีและเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและผู้เชื่อที่แท้จริงซึ่งเป็นฟรีเทสัน เป็นข้อโต้เถียง ของเราซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจฟรีเมสันย่างแท้จริง แต่ละคน จะต้องอธิษฐานขอสติปัญญาและความเข้าใจอย่างแท้จริงจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ว่าควรที่จะมีส่วนร่วมกับฟรีเมสันหรือไม่ บทความนี้ได้รับการทบทวนและการอนุมัติ เพื่อความแม่นยำจากอดีตประมุขของสภา Blue Lodge ฟรีเมสัน

คำถาม ฟรีเมสันคืออะไรและองค์กรฟรีเมสันเชื่ออะไร

คำตอบ : ฟรีเมสัน หน่วยอีสเทิร์นสตาร์ และเป็นองค์กร "ลับ" องค์กรหนึ่งที่ปรากฏ ว่ามีการพบปะกันแบบไม่มีอันตรายใดๆ หลายๆ อย่างดูเหมือนว่าจะส่งเสริม เกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราพบว่าความเชื่อซึ่งเป็นที่ต้องการไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะต้องเชื่อในพระเจ้าแห่งความจริง ที่ทรงพระชนม์อยู่ แต่ในทางกลับกันคนคนหนึ่งจะต้องเชื่อในการมีอยู่ของ "พระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งรวมถึง "พระทั้งหลาย" ของอิสลาม ฮินดูหรือพระของศาสนาอื่นๆ ในโลกนี้ ความเชื่อที่ไม่ได้มาจากรพะคัมภีร์และการต่อต้านความเชื่อของคริสเตียน และการปฏิบัติขององค์กรนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอก ของการสมมุติว่าสามารถเข้ากับความเชื่อของคริสเตียนได้ ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงกับตำแหน่ง "อย่างเป็นทางการ" ของฟรีเมสัน

การรอดพ้นจากบาป
มุมมองของพระคัมภีร์คือ พระเยซูกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปต่อหน้าพระเจ้า เมื่อพระองค์เสียเลือดและตายเพื่อเป็นเครื่องบูชา (การจ่ายราคา) สำหรับความบาปของทุกคนที่มีความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8 – 9, โรม 5:8, ยอห์น 3:16)

มุมมองของฟรีเมสันคือ ขั้นตอนของการเข้าร่วมสภาฟรีเมสันนั้นคริสเตียนต้องไม่สนใจการผูกขาดของพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ตามแบบของฟรีแมสันคนคนหนึ่งจะได้รับความรอดและไปสวรรค์ด้วยผลของการทำดีและการพัฒนาตัวเองแบบส่วนบุคคล

มุมมองจากพระคัมภีร์
มุมมองของพระคัมภีร์คือ ความเหนือธรรมชาติและแรงบันดาลใจอย่างเต็มที่ ของพระคัมภีร์นั้นไม่มีความผิด การสอนและอำนาจเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ อยู่ในระดับสูงและมีความเด็ดขาด พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16, 1 เธสะโลนิกา 2:13)

มุมมองของฟรีเมสันคือ พระคัมภีร์เป็นหนึ่งใน "กฎหมายศักดิ์สิทธิ์" หลายๆ ฉบับ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการคิดว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดสำหรับฟรีเมสัน พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่สำคัญถ้าสัมพันธ์กับสมาชิกที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียน เช่นเดียวกับคัมภีร์กุรอ่านสำคัญต่อมุสลิม พระคัมภีร์ไม่ได้รับการพิจารณา ว่าเป็นพระคำของพระเจ้าเพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่ได้รับการพิจารณาว่าการเปิดเผย ของพระองค์เองพียงผู้เดียวแก่มนุษย์แต่เป็นเพียงแค่หนังสือต้นแบบเล่มหนึ่ง ของหลายๆ ศาสนา เป็นคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม พระคัมภีร์ส่วนมาก ใช้เป็นสัญลักษณ์ของน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งสามารถพบเจอได้ในวรรณกรรม ทางศาสนาอื่นๆ เช่นเดียวกับคัมภีร์กุรอ่านหรือฤคเวท

หลักการของพระเจ้า
มุมมองของพระคัมภีร์คือ มีพระเจ้าเดียว ชื่อต่างๆ ของพระเจ้าหมายถึงพระเจ้า ของอิสราเอลและการเปิดเผยลักษณะใดลักษณะหนึ่งของพระเจ้า การที่จะนมัสการพระอื่นหรือการเรียกเทพอื่นๆ เป็นการบูชารูปปั้น (อพยพ 20:3) เปาโลกล่าวถึงการบูชารูปเคารพว่าเป็นบาปที่ชั่วร้าย (1 โครินธ์ 10:14) และยอห์นกล่าวว่าผู้ที่บูชารูปเคารพ จะพินาศในนรก (วิวรณ์ 21:8)

มุมมองของฟรีเมสันคือ สมาชิกทุกคนต้องเชื่อในเทพเจ้า ศาสนาต่างๆ (คริสเตียน ศาสนายิว ศาสนาอิสลาม ฯลฯ) ยอมรับพระเจ้าเดียวกัน แต่เพียงแค่เรียกชื่อที่ต่างกันออกไป ฟรีเมสันเชิญชวนผู้คนจากทุกความเชื่อให้เชื่อว่าแม้ว่าเขาจะเรียกชื่อ ที่ต่างกันออกไปสำหรับ 'พระผู้ไม่มีชื่อสำหรับพระที่มีชื่อเป็นร้อยๆ ชื่อ' พวกเขายังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเดียวผู้เป็นบิดาของทุกสิ่ง

หลักการของพระเยซูและตรีเอกานุภาพ
มุมมองของพระคัมภีร์คือ พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ (มัทธิว 1:8, ยอห์น 1:1) พระเยซูเป็นคนที่สองของตรีเอกานุภาพ (มัทธิว 28:19, มาระโก 1:9 – 11) ในขณะที่อยู่บนโลกพระองค์เป็นมนุษย์แท้ (มาระโก 4:38, มัทธิว 4:2) และเป็นพระเจ้าแท้ (ยอห์น 20:28, ยอห์น 1:1 – 2, กิจการ 4:10 – 12) คริสเตียนควรจะอธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูและประกาศเรื่องราวของพระองค์ต่อผู้อื่น ทั้งๆ ที่จะทำให้ ผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนขุ่นเคืองใจ (ยอห์น 14:13 – 14, 1 ยอห์น 2:23, กิจการ 4:18 – 20)

มุมมองของฟรีเมสันคือ ไม่มีการผูกขาดในพระเยซูคริสต์หรือตรีเอกานุภาพที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉะนั้นไม่มีหลักการของเทพเจ้า ของพระเยซูคริสต์ เป็นการเข้าใจว่าการที่จะไม่เป็นฟรีเมสันเพื่ออ้างพระนาม ของพระเยซูเมื่ออธิษฐานหรือการเอ่ยถึงพระนามของพระองค์ในสภา การเสนอแนะ ว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่จะไปสู่พระเจ้านั้นขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติของความอดทน อดกลั้น พระนามของพระเยซูได้ถูกลบออกจากข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในพิธีกรรม ของฟรีเมสัน พระเยซูอยู่ในระดับเดียวกับผู้นำศาสนาคนอื่นๆ

มนุษย์ ธรรมชาติและความบาป
มุมมองของพระคัมภีร์คือ มนุษย์ทุกคนเกิดมาด้วยธรรมชาติบาป มีความชั่วชา อย่างแน่นอนและต้องการผู้ช่วยให้รอดจากบาป (โรม 3:23, โรม 5:12, สดุดี 51:5, เอเฟซัส 2:1) พระคัมภีร์ปฏิเสธว่ามนุษย์มีความสามารถทางจริยธรรมที่สมบูรณ์ (1 ยอห์น 1:8 – 10, โรม 1:18 – 25)

มุมมองของฟรีเมสันคือ ผ่านทางสัญลักษณ์และเครื่องหมาย ฟรีเมสันสอนว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนบาป เพียงแค่ "หยาบคายและไม่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ" มนุษย์สามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมในหลายๆ ทางรวมถึงกิจกรรมทางด้านการกุศล การดำเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมและการอาสาที่ทำงาน ด้านการเป็นทหาร มนุษย์เป็นเจ้าของความสามารถในการขยับจากความไม่สมบูรณ์แบบไปยังความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ทางด้านจริยธรรม และฝ่ายวิญญาณอยู่ภายในใจของทั้งชายและหญิง

เมื่อคริสเตียนทำการปฏิญาณตามแบบของฟรีเมสัน เขากำลังสาบายต่อหลักการ ที่ว่าพระเจ้านั้นกล่าวสิ่งที่เป็นเท็จและมีความบาป

1. ความรอดนั้นสามารถได้มาด้วยการทำดีของมนุษย์

2. พระเยซูเป็นเพียงแค่ผู้พยากรณ์ที่น่ายำเกรงซึ่งเท่าเทียมกับผู้พยากรณ์ท่านอื่นๆ

3. พวกเขาจะอยู่เงียบๆ ในสภาและไม่กล่าวถึงพระคริสต์

4. พวกเขากำลังเข้าสู่สภาในความมืดฝ่ายวิญญาณและความไม่รู้เรื่องราว เมื่อพระคัมภีร์กลาวว่าคริสเตียนอยู่ในแสงสว่างอยู่แล้ว เป็นบุตรของความสว่างและอยู่ได้ด้วยความสว่างสำหรับโลกคือพระเยซูคริสต์

5. โดยเรียกร้องว่าคริสเตียนที่ทำการปฏิญาณตามแบบของฟรีเมสัน ฟรีเมสัน นำคริสเตียนเข้าสู่การดูหมิ่นศาสนาและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้า ในทางที่ไม่มีประโยชน์

6. ฟรีเมสันสอนว่า G.A.O.T.U. [Great Architect of the Universe] สถาปนิก ที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล ผู้ซึ่งฟรีเมสันเชื่อว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของจักรวาล คือตัวแทนของพระทั้งหมดของทุกศาสนา

7. ฟรีเมสันทำให้คริสเตียนเข้าหาผู้มีความรู้กว้างขวางในการอธิษฐาน โดยการเรียกร้องชื่อ "โดยทั่วไป" เพื่อไม่ให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้ที่ไม่เชื่อ ซึ่งเป็น "พี่น้อง" ฟรีเมสัน

8. โดยการสาบานต่อคำปฏิญาณของฟรีเมสันและเข้าร่วมในหลักการ ของสภา คริสเตียนสืบทอดข่าวประเสริฐเท็จต่อสมาชิกสภาท่านอื่นๆ ที่มองว่าแผนของฟรีเมสันสำหรับความรอดที่จะไปสวรรค์ โดยการเป็นสมาชิกองค์กร ที่มีความเชื่อแบบผสมผสาน พวกเขาจริงจังในกระประณีประนอม การเป็นพยานในฐานะที่เป็นคริสเตียน

9. โดยการรับข้อผูกมัดของฟรีเมสัน คริสเตียนคนนั้นกำลังตกลงที่จะยอมรับมลพิษเข้าสู่จิตใจ จิตวิญญาณและร่างกายโดยผู้ที่รับใช้พระจอมปลอม และเชื่อในหลักการเท็จ

อย่างที่คุณได้เห็นแล้ว ฟรีเมสันโต้แย้งคำสอนที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ในหลากหลายประเด็น ฟรีเมสันต้องการให้ผู้คนเข้าร่วมในการปฏิบัติที่พระคัมภีร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ดังนั้นคริสเตียนต้องไม่เป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรลับใดๆ ที่มีความเชื่อมโยง กับฟรีเมสัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฟรีเมสันคืออะไรและองค์กรฟรีเมสันเชื่ออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries