settings icon
share icon
คำถาม

Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?

คำตอบ


Watchtower Bible Tract Society (หอสังเกตการณ์) เป็นองค์กรที่นำโดยผู้นำของพยานพระยะโฮวา Watchtower Bible Tract Society เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1886 และในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บรูคลิน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา Watchtower Bible Tract Society ถือครองการควบคุม ที่ใหญ่โตเหนือสมาชิกทั้งหลายและไปไกลจนกระทั่งได้แปลพระคัมภีร์ของตัวเองที่มีชื่อ ว่า New World Translation (คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่) สมาคมนี้ได้มีประธานมาหลายคน ตั้งแต่ก่อตั้งมาและตั้งตัวเป็นคู่แข่งหลักของศาสนาคริสต์ที่ประกาศข่าวประเสริฐ ในขณะที่อ้าง ว่าเป็นผู้ติดตามที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์ปฏิเสธ และแม้กระทั่งต่อต้านหลักการพื้นฐานบางข้อของประวัติความเชื่อของคริสเตียน

ประการแรกหอสังเกตการณ์นั้นทำผิดพลาดต่อคำถามที่สำคัญที่สุดของศาสนาทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์คือใคร สมาคมหอสังเกตการณ์สอนว่าพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วคือสิ่งแรกที่พระเจ้า พระยะโฮวาทรงสร้าง ไม่ใช่พระเจ้ามาเกิดตามที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจน (ทิตัส 2:13, โคโลสี 2:9) ในการทำสิ่งนี้พวกเขามองพระคริสต์ว่าเป็นสิ่งทรงสร้างแทนที่จะยอมรับฐานะที่ชอบธรรมในการเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งของพระองค์ (โคโลสี 1:16 – 17, ยอห์น 1:1 – 3) พวกเขาได้ทำความผิดซ้ำกับลัทธิเอเรียสซึ่งถูกประณามว่านอกรีตโดยคริสตจักรของคริสเตียนที่สภาไนเซีย และถูกปฏิเสธอย่างง่ายดายโดยการพิจารณาอย่างยุติธรรมของพระคัมภีร์

จากการเริ่มต้นหอสังเกตการณ์ได้ปฏิเสธการสอนของพระคัมภีร์เรื่องตรีเอกานภาพ (พระเจ้าหนึ่งเดียวที่เป็นอยู่สามแบบ เป็นบุคคลที่มีความเท่าเทียมร่วมกันและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกัน) และกล่าวว่าพระเจ้าของศาสนาคริสต์เป็นความจอมปลอมที่มาจากซาตาน Charles Taze Russell ผู้ริเริ่มพยานพระยะโฮวาและเป็นอดีตประธานสมาคมยังได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ พระเจ้าของคริสเตียน "ว่าเป็นซาตานเอง" พระเจ้าของหอสังเกตการณ์ไม่ใช่พระเจ้าในพระคัมภีร์และดังนั้นไม่สามารถที่จะช่วยผู้คนให้รอกจากบาปได้

เป็นความพยายามที่จะตัดสินหลักการของพวกเขาผ่านทางการตีความพระคัมภีร์ สมาคมได้สร้างการแปลพระคัมภีร์ของพวกเขาขึ้นมาเองในปีค.ศ. 1961 การแปลนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ว่า New World Translation (คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่) มีการพิจารณา โดยพยานพระยะโฮวาว่าเป็นการแปลที่สัตย์ซื่อของเนื้อหาพระคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลฉบับ แปลโลกใหม่มีความเฉพาะตัวคือเป็นการกระทำระบบความพยายามอย่างตั้งใจเพื่อที่จะผลิต พระคัมภีร์ฉบับที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีการแก้ไขและตรวจทานสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ เพื่อการความเห็นด้วยในหลักการเฉพาะกลุ่ม นักวิชาการกรีกที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดทางด้าน ศาสนศาสตร์ได้วิจารณ์คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่อย่างซ้ำๆ ว่าแปลบทความหลัก ของพระคัมภีร์ไม่ถูกต้อง

ดร.Bruce Metzger อดีตอาจารย์สอนวิชาภาษาของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ Princeton Theological Seminary และเป็นผู้เขียนหนังสือที่ได้รับการยกย่องสองสามเล่มเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ต้นฉบับที่กล่าวว่า "พยานพระยะโฮวาได้รวมคำแปลของของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความเข้าใจผิดสองสามจุดในการแปลจากภาษากรีก" ดร. Robert Countess ผู้ซึ่งสำเร็จปริญญานิพนธระดับปริญญาเอกในด้านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ กล่าวว่าการแปลของหอสังเกตการณ์นั้น "ไม่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการป้องกันหลักการ ที่ได้รับพิจารณาไว้จากการมีอิทธิพลต่อการแปลที่แท้จริง ควรจะต้องเป็นชิ้นงานที่ถูกมองว่า เอนเอียงอย่างรุนแรง ในบางกรณีตามความเป็นจริงแล้วเป็นความไม่สัตย์ซื่อ"

เหตุผลที่มากไปกว่านี้ที่จะปฏิเสธคำอ้างของหอสังเกตการณ์คือประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในการสร้างผู้พยากรณ์เท็จ สมาคมหอสังเกตการณ์ได้มีโอกาสมากมายในการพยากรณ์ ว่าจะเป็นการสิ้นสุดของโลก ช่วงเวลาล่าสุดคือปีค.ศ. 1946, 1950 และ 1975 การพยากรณ์ ที่เป็นเท็จนั้นเป็นคำโกหกที่ชัดเจน อ้างว่า "ผู้พยากรณ์ที่แท้จริงเป็นกระบอกเสียงแทนพระเจ้า ในโลกในเวลานี้" ประวัติศาสตร์ของสมาคมของการเผยพระวจนะเท็จเป็นการยืนในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงต่อมาตรฐานของผู้เผยพระวจนแท้คือ "เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระเจ้า ถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคำของผู้กล่าว ถ้อยคำนั้นมิได้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัส ผู้เผยพระวจนะนั้นบังอาจกล่าวเอง ท่านทั้งหลายอย่าเกรงกลัวเขาเลย" (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:22)

มากไปกว่านั้นหอสังเกตการณ์ห้ามรับราชการทหาร การเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาล และการทำความเคารพธงชาติ แรงผลักดันสำหรับการควบคุมเหล่านี้เป็นรากของการอ้างความเท็จเพื่อที่จะเป็นการรวมกลุ่มที่มีการจัดระเบียบที่เฉพาะตัวของประชากรของพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์มองการปฏิบัติเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องมือของซาตานที่จะนำคนให้ออกห่าง จากพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์มอง "ระบบของโลก" ทั้งหมด (กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหอสังเกตการณ์) ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตานและเป็นข้อห้าม รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับ การถ่ายเลือดซึ่งหอสังเกตการณ์เชื่ออย่างผิดๆ ว่าเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ห้าม หอสังเกตการณ์ ได้กล่าวว่าการถ่ายเลือด "อาจจะมีผลอย่างฉับพลันและทำให้ชีวิตยืดออกไปได้ชั่วคราว แต่เป็นค่าของชีวิตนิรันดร์สำหรับคริสเตียนที่อุทิศตัว" สมาคมนี้มีข้อสันนิษฐานที่ผิดว่าพระคัมภีร์ห้ามรับประทานเลือด (ปฐมกาล 9:4, กิจการ 15:28 – 29) ยืดออกไปจนถึงการปฏิบัติในยุคปัจจุบันคือการถ่ายเลือด เป็นการควบคุมที่ในการปฏิบัติแล้วนั้นทำให้พยานพระยะโฮวาหลายคน และแม้กระทั่งลูกของเขาถึงแก่ชีวิต

ทั้งๆ ที่การเผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นซ้ำๆ การแยกออกเป็นลัทธิของตัวเองและการแปลผิด ที่ปรากฏชัดเพื่อตัดสินศาสนศาสตร์ของพวกเขาเอง Watchtower Bible และ Tract Society ยังคงทำการแอบแฝงที่ไม่น่าสงสัยให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เป็นหน้าที่ของคริสเตียนตามพระคัมภีร์ ที่สัตย์ซื่อซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าข้อผิดพลาดนี้ไม่เป็นความจริงด้วยหลักการ ที่แข็งแกร่ง (ทิตัส 1:9) และยูดาห์บอกว่าเราต้อง "ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้น " (ยูดาบทที่ 1:3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries