Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?


คำถาม: Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?

คำตอบ:
Watchtower Bible Tract Society (หอสังเกตการณ์) เป็นองค์กรที่นำโดยผู้นำของพยานพระยะโฮวา Watchtower Bible Tract Society เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1886 และในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บรูคลิน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา Watchtower Bible Tract Society ถือครองการควบคุม ที่ใหญ่โตเหนือสมาชิกทั้งหลายและไปไกลจนกระทั่งได้แปลพระคัมภีร์ของตัวเองที่มีชื่อ ว่า New World Translation (คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่) สมาคมนี้ได้มีประธานมาหลายคน ตั้งแต่ก่อตั้งมาและตั้งตัวเป็นคู่แข่งหลักของศาสนาคริสต์ที่ประกาศข่าวประเสริฐ ในขณะที่อ้าง ว่าเป็นผู้ติดตามที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์ปฏิเสธ และแม้กระทั่งต่อต้านหลักการพื้นฐานบางข้อของประวัติความเชื่อของคริสเตียน

ประการแรกหอสังเกตการณ์นั้นทำผิดพลาดต่อคำถามที่สำคัญที่สุดของศาสนาทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์คือใคร สมาคมหอสังเกตการณ์สอนว่าพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วคือสิ่งแรกที่พระเจ้า พระยะโฮวาทรงสร้าง ไม่ใช่พระเจ้ามาเกิดตามที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจน (ทิตัส 2:13, โคโลสี 2:9) ในการทำสิ่งนี้พวกเขามองพระคริสต์ว่าเป็นสิ่งทรงสร้างแทนที่จะยอมรับฐานะที่ชอบธรรมในการเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งของพระองค์ (โคโลสี 1:16 – 17, ยอห์น 1:1 – 3) พวกเขาได้ทำความผิดซ้ำกับลัทธิเอเรียสซึ่งถูกประณามว่านอกรีตโดยคริสตจักรของคริสเตียนที่สภาไนเซีย และถูกปฏิเสธอย่างง่ายดายโดยการพิจารณาอย่างยุติธรรมของพระคัมภีร์

จากการเริ่มต้นหอสังเกตการณ์ได้ปฏิเสธการสอนของพระคัมภีร์เรื่องตรีเอกานภาพ (พระเจ้าหนึ่งเดียวที่เป็นอยู่สามแบบ เป็นบุคคลที่มีความเท่าเทียมร่วมกันและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกัน) และกล่าวว่าพระเจ้าของศาสนาคริสต์เป็นความจอมปลอมที่มาจากซาตาน Charles Taze Russell ผู้ริเริ่มพยานพระยะโฮวาและเป็นอดีตประธานสมาคมยังได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ พระเจ้าของคริสเตียน "ว่าเป็นซาตานเอง" พระเจ้าของหอสังเกตการณ์ไม่ใช่พระเจ้าในพระคัมภีร์และดังนั้นไม่สามารถที่จะช่วยผู้คนให้รอกจากบาปได้

เป็นความพยายามที่จะตัดสินหลักการของพวกเขาผ่านทางการตีความพระคัมภีร์ สมาคมได้สร้างการแปลพระคัมภีร์ของพวกเขาขึ้นมาเองในปีค.ศ. 1961 การแปลนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ว่า New World Translation (คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่) มีการพิจารณา โดยพยานพระยะโฮวาว่าเป็นการแปลที่สัตย์ซื่อของเนื้อหาพระคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลฉบับ แปลโลกใหม่มีความเฉพาะตัวคือเป็นการกระทำระบบความพยายามอย่างตั้งใจเพื่อที่จะผลิต พระคัมภีร์ฉบับที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีการแก้ไขและตรวจทานสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ เพื่อการความเห็นด้วยในหลักการเฉพาะกลุ่ม นักวิชาการกรีกที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดทางด้าน ศาสนศาสตร์ได้วิจารณ์คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่อย่างซ้ำๆ ว่าแปลบทความหลัก ของพระคัมภีร์ไม่ถูกต้อง

ดร.Bruce Metzger อดีตอาจารย์สอนวิชาภาษาของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ Princeton Theological Seminary และเป็นผู้เขียนหนังสือที่ได้รับการยกย่องสองสามเล่มเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ต้นฉบับที่กล่าวว่า "พยานพระยะโฮวาได้รวมคำแปลของของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความเข้าใจผิดสองสามจุดในการแปลจากภาษากรีก" ดร. Robert Countess ผู้ซึ่งสำเร็จปริญญานิพนธระดับปริญญาเอกในด้านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ กล่าวว่าการแปลของหอสังเกตการณ์นั้น "ไม่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการป้องกันหลักการ ที่ได้รับพิจารณาไว้จากการมีอิทธิพลต่อการแปลที่แท้จริง ควรจะต้องเป็นชิ้นงานที่ถูกมองว่า เอนเอียงอย่างรุนแรง ในบางกรณีตามความเป็นจริงแล้วเป็นความไม่สัตย์ซื่อ"

เหตุผลที่มากไปกว่านี้ที่จะปฏิเสธคำอ้างของหอสังเกตการณ์คือประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในการสร้างผู้พยากรณ์เท็จ สมาคมหอสังเกตการณ์ได้มีโอกาสมากมายในการพยากรณ์ ว่าจะเป็นการสิ้นสุดของโลก ช่วงเวลาล่าสุดคือปีค.ศ. 1946, 1950 และ 1975 การพยากรณ์ ที่เป็นเท็จนั้นเป็นคำโกหกที่ชัดเจน อ้างว่า "ผู้พยากรณ์ที่แท้จริงเป็นกระบอกเสียงแทนพระเจ้า ในโลกในเวลานี้" ประวัติศาสตร์ของสมาคมของการเผยพระวจนะเท็จเป็นการยืนในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงต่อมาตรฐานของผู้เผยพระวจนแท้คือ "เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระเจ้า ถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคำของผู้กล่าว ถ้อยคำนั้นมิได้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัส ผู้เผยพระวจนะนั้นบังอาจกล่าวเอง ท่านทั้งหลายอย่าเกรงกลัวเขาเลย" (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:22)

มากไปกว่านั้นหอสังเกตการณ์ห้ามรับราชการทหาร การเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาล และการทำความเคารพธงชาติ แรงผลักดันสำหรับการควบคุมเหล่านี้เป็นรากของการอ้างความเท็จเพื่อที่จะเป็นการรวมกลุ่มที่มีการจัดระเบียบที่เฉพาะตัวของประชากรของพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์มองการปฏิบัติเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องมือของซาตานที่จะนำคนให้ออกห่าง จากพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์มอง "ระบบของโลก" ทั้งหมด (กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหอสังเกตการณ์) ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตานและเป็นข้อห้าม รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับ การถ่ายเลือดซึ่งหอสังเกตการณ์เชื่ออย่างผิดๆ ว่าเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ห้าม หอสังเกตการณ์ ได้กล่าวว่าการถ่ายเลือด "อาจจะมีผลอย่างฉับพลันและทำให้ชีวิตยืดออกไปได้ชั่วคราว แต่เป็นค่าของชีวิตนิรันดร์สำหรับคริสเตียนที่อุทิศตัว" สมาคมนี้มีข้อสันนิษฐานที่ผิดว่าพระคัมภีร์ห้ามรับประทานเลือด (ปฐมกาล 9:4, กิจการ 15:28 – 29) ยืดออกไปจนถึงการปฏิบัติในยุคปัจจุบันคือการถ่ายเลือด เป็นการควบคุมที่ในการปฏิบัติแล้วนั้นทำให้พยานพระยะโฮวาหลายคน และแม้กระทั่งลูกของเขาถึงแก่ชีวิต

ทั้งๆ ที่การเผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นซ้ำๆ การแยกออกเป็นลัทธิของตัวเองและการแปลผิด ที่ปรากฏชัดเพื่อตัดสินศาสนศาสตร์ของพวกเขาเอง Watchtower Bible และ Tract Society ยังคงทำการแอบแฝงที่ไม่น่าสงสัยให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เป็นหน้าที่ของคริสเตียนตามพระคัมภีร์ ที่สัตย์ซื่อซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าข้อผิดพลาดนี้ไม่เป็นความจริงด้วยหลักการ ที่แข็งแกร่ง (ทิตัส 1:9) และยูดาห์บอกว่าเราต้อง "ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้น " (ยูดาบทที่ 1:3)

English


กลับสู่หน้าภาษาไทย
Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?