settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาที่พบมากที่สุดในโลกมีอะไรบ้าง?

คำตอบ


มีศาสนามากมายจนนับไม่ถ้วนในโลกนี้เพราะศาสนาส่วนใหญ่มีนิกายย่อย ภายในศาสนานั้น กล่าวโดยปรกติแล้วศาสนาทั้งหมดพยายามที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจจุดประสงค์และการมีอยู่ในโลกนี้ อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกหลังความตายและประกาศว่ามีหรือว่าไม่มีพระเจ้าแล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นได้อย่างไร เจ็ดศาสนาในโลกที่จะมีการอธิบายต่อไปนี้ประกอบไปด้วยผู้ติดตามศาสนาในโลกนี้มากกว่า 95%

โรมันคาทอลิกและศาสนาคริสต์
มีประมาณ 1.2 พันล้านคนทั่วโลกที่ประกาศตัวว่าตัวเองเป็นโรมันคาทอลิก แม้ว่าคริสตจักร ของโรมันคาทอลิกได้มีการระบุว่าเหมือนกันกับศาสนาคริสต์แต่มีพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่างทั้งสองศาสนา แต่จุดประสงค์ในการการแยกแยะความแตกต่างของความเชื่อคริสเตียน โรมันคาทอลิกระบุว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ผู้ติดตามของโรมันคาทอลิกเรียกตัวเอง ว่าเป็นคาทอลิก ในขณะที่ผู้ติดตามที่ไม่ใช่คาทอลิกของความเชื่อคริสเตียนเรียกตัวเอง ว่าเป็นคริสเตียน ชื่อนั้นได้มาจากความจริงที่ว่าผู้ติดตามพระเยซูชาวนาซาเร็ธถูกเรียก ว่าเป็นคริสเตียน (กิจการ 11:26) ซึ่งแท้จริงแล้วหมายความว่า "พระคริสต์น้อยๆ" "พระคริสต์" คือคำในภาษากรีกสำหรับพระเมสสิยาห์ชาวฮีบรู "ผู้ที่ได้รับการเจิม" แม้ว่าคริสเตียนบ่อยครั้ง มีการระบุถึงสังกัดเฉพาะเช่นแบ็บติสต์ เมธอดิสท์ สภาคริสตจักร ลูเทอแรน เพนเทคอสต์ และนาซารีน โดยสากกลแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็อ้างชื่อว่าเป็นคริสเตียนสำหรับตัวเอง ศาสนาคริสต์บ่อยครั้งโดยรวมเรียกว่า "คริสตจักร" นี่เป็นคำศัพท์ที่คลุมเครือแต่ก็ยังเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคน และอาคารเช่นเดียวกับสังกัดเฉพาะ

ศาสนาอิสลาม
คำว่า "อิสลาม" แท้จริงแล้วหมายความว่า "การยอมจำนน" และดังที่เป็นเช่นนั้นมุสลิมคือ "ผู้ที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า" อิสลามมีพื้นฐานเริ่มแรกในงานเขียนของมูฮัมหมัดที่บันทึกไว้ ในคัมภีร์กุรอาน ณ ปัจจุบันมีมุสลิมประมาณ 1.3 ล้านคนในโลก อิสลามนั้นมีให้เห็นอยู่ทั่วโลก แม้ว่าส่วนมากจะเกี่ยวเนื่องกับตะวันออกกลาง ชาวมุสลิมส่วนมากอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย ปากีสถาน บังกลาเทศและอินเดียมีจำนวนประชากรมุสลิมขนาดใหญ่มาก

ศาสนาฮินดู
ศาสนาฮินดูเป็นคำที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยชาวตะวันตกเพื่อที่จะล้อมรอบศาสนาที่มีอำนาจเหนือกว่าและระบบทางสังคมของประเทศอินเดีย ตามธรรมเนียมแล้วผู้ที่เราเรียกว่าเป็นฮินดู นั้นอ้างถึงศาสนาของพวกเขาว่าเป็น "ธรรมะ" ซึ่งหมายถึง "ทางนั้น" หรือ "ศาสนานั้น" มีผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูประมาณ 900 ล้านคนมในโลก เห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั้น พบมากที่สุดในประเทศอินเดีย เนื่องจากว่าผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูได้อพยพไปอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ตามมีชุมชนชาวฮินดูมากมายในประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกัน จำนวนที่แท้จริงของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูในอินเดียยังเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันอยู่เพราะว่าเป็นการรวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิก "วรรณะจัณฑาล" 300 ล้านคน ผู้ที่นับเป็นส่วนหนึ่งโครงสร้างทางสังคมของศาสนาฮินดู แต่ถูกขัดขวางจากการมีส่วนร่วมในศาสนาฮินอย่างเต็มที่

ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธมีพื้นฐานการสอนจากผู้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึง "ผู้ตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐ" ศาสนานี้มีหลายนิกาย แต่พระพุทธศาสนานั้นเป็นคำที่เหมาะสมและครอบคลุมทั้งหมด ผู้ที่ติดตามนั้นไม่ว่าจะมีความแตกต่างในความเชื่อก็ยินดีที่จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นชาวพุทธ ศาสนาพุทธมีผู้ติดตามประมารณ 360 ล้านคน เป็นที่สี่ต่อจากศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธนั้นเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอินเดีย ศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญในรูปแบบของประเพณีในประเทศศรีลังกาและส่วนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย พม่า ลาวและกัมพูชา) นอกจากนี้มีรูปแบบที่หลากหลายในประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ที่โดดเด่นมากที่สุดคือธิเบต เกาหลี จีนและญี่ปุ่น ทุกวันนี้ชาวตะวันออกส่วนใหญ่ได้นำหลักการของศาสนาพุทธไปใช้ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ต่อรูปแบบประเพณีของศาสนานี้

ศาสนายิว (ศาสนายูดาห์)
ศาสนายิวได้ชื่อมาจากเผ่ายูดาห์ หนึ่งในสิบสองเผ่าโบราณของอิสราเอล ฉะนั้นแท้จริงแล้ว เป็นศาสนาของผู้ที่มาจากเผ่ายูดาห์ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นชาวยิว อย่างไรก็ตามการเป็นคนยิวนั้นหมายความว่าเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เช่นเดียวกับเป็นความเชื่อและทุกวันนี้มีชาวยิวหลายคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามความเชื่อของชาวยิว แม้ว่าเขาจะมีความสุขที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นชาวยิวตามเชื่อชาติและตามวัฒนธรรม มีการคาดการณ์ว่ามี 15 ล้านคนในโลกในปัจจุบันที่นับถือศาสนายิว แต่อีกหลายคนไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาใดๆ เลย

ศาสนาบาไฮ
คำว่าบาไฮแท้จริงแล้วหมายถึง "ผู้ติดตามพระบาฮา" โดยการอ้างถึงพระบาฮาอุลลาห์ผู้ริเริ่มศาสนานี้ ศาสนาบาไฮมีผู้ติดตามมากกว่าเจ็ดล้านคน ศาสนาบาไฮนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอิหร่าน ศาสนาบาไฮมีอยู่ใน 200 ประเทศทั่วโลก ตามหลังเพียงแค่ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาที่พบมากที่สุดในโลกมีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries