settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/เผยพระวจนะเทียมเท็จ?

คำตอบ


พระเยซูได้ทรงเตือนเราไว้ว่า “พระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ” จะมาและพยายามหลอกลวงแม้กระทั่งคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ (มัทธิว 24:23-27; ดู 2 เปโตร 3:3 และยูดาห์ 17-18 ประกอบด้วย) เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความเทียมเท็จและผู้สอนเทียมเท็จ จงรู้ความจริงเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเป็นของปลอม จงศึกษาของจริง ผู้เชื่อที่สามารถ “แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงได้อย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15) และศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดรอบคอบจะสามารถรู้ว่าอะไรคือคำสอนเทียมเท็จ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เชื่อที่ได้อ่านการงานของพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือมัทธิว 3:16-17 จะมีคำถามเกิดขึ้นทันทีเมื่อเจอกับคำสอนที่ปฏิเสธตรีเอกานุภาพ ดังนั้น “ประการแรก” คือจงศึกษาพระคัมภีร์แล้วพิจารณาดูว่าคำสอนเหล่านั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือไม่

พระเยซูตรัสว่า “เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน” (มัทธิว 12:33) เมื่อเรามองหา “ผลจากต้นไม้” ข้อทดสอบสามประการต่อไปนี้สามารถนำมาทดสอบผู้สอนทุกคนได้เพื่อพิสูจน์ว่าคำสอนของเขาถูกต้องหรือไม่:

1) ผู้สอนท่านนี้พูดถึงพระเยซูว่าอย่างไร? ในหนังสือมัทธิว 16:15 พระเยซูทรงถามว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นผู้ใด” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” และด้วยคำตอบนี้เปโตรจึงถูกเรียกว่า “ผู้เป็นสุข” ในหนังสือ 2 ยอห์น 9 ข้อพระคัมภีร์บอกว่า “ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร” หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระเยซูคริสต์และงานไถ่บาปของพระองค์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด; จงระวังผู้ที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเสมอกับพระเจ้า; ผู้ที่ลดความสำคัญของการที่พระเยซูคริสต์ทรงเข้ามารับความตายแทนเราเพื่อไถ่บาปให้กับเรา; หรือผู้ที่ปฏิเสธการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซู หนังสือ 1 ยอห์น 2:22 กล่าวว่า “ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสา ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์”

2) ผู้สอนท่านนี้ประกาศพระกิตติคุณหรือไม่? คำจำกัดความของพระกิตติคุณคือข่าวประเสริฐเกี่ยวกับการวายพระชนม์ของพระเยซู, การทรงถูกฝังใว้ในอุโมงค์ และการฟื้นคืนพระชนม์ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ (1 โครินธ์ 15:1-4) แม้ว่าคำกล่าวที่ว่า “พระเจ้ารักคุณ”, “พระเจ้าอยากให้เราเลี้ยงดูคนยากจน”, และ “พระเจ้าอยากให้คุณร่ำรวย” ฟังดูแล้วดี แต่มันไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ ดังที่ท่านอาจารย์เปาโลได้เตือนไว้ในหนังสือกาลาเทีย 1:7 “ ความจริงข่าวประเสริญอื่นไม่มี แต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านยุ่งยาก และปรารถนาที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์” ไม่มีใครแม้กระทั่งผู้สอนเองมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่พระเจ้าทรงให้เรา “ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้ว ผู้นั้นจะต้องถูกสาปแช่ง” (กาลาเทีย 1:9)

3) ผู้สอนท่านนี้สำแดงคุณลักษณะที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่? เมื่อพูดถึงผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ หนังสือยูดาข้อ 11 กล่าวว่า “เขาได้ประพฤติตามอย่างคาอิน และได้ปล่อยตัวไปตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง ฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์” หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จจะปรากฏตัวออกมาเองอันเนื่องมาจากความหยิ่ง (คาอินปฏิเสธแผนการพระเจ้า), ความละโมบ, (บาลาอัมเผยพระวจนะเพราะต้องการเงิน), และการกบฏ (โคราห์ยกตัวเหนือโมเสส)

เพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติม จงอ่านหนังสือฉบับต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ที่เขียนเพื่อต่อสู้คำสอนเทียมเท็จภายในคริสตจักรโดยเฉพาะ เช่น กาลาเทีย, 2 เปโตร, 2 ยอห์น, และยูดาส โดยปกติแล้วการที่จะชี้ตัวใครว่าเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ เป็นเรื่องยาก เพระฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่า “หมาป่าภายใต้เสื้อคลุมของลูกแกะ” ซาตานและสมุนของมันตบตาด้วยการปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง” (2 โครินธ์ 11:14) ทำตัวเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรม (2 โครินธ์ 11:15) การได้รู้จักความจริงอย่างถ่องแท้เท่านั้นที่จะทำให้เรารู่ได้ว่าอะไรคือของปลอม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/เผยพระวจนะเทียมเท็จ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries