settings icon
share icon
คำถาม

คำจำกัดความของคำว่าลัทธิมีอะไรบ้าง?

คำตอบ


บ่อยครั้งเมื่อเราคิดถึงลัทธิเทียมเท็จ เราคิดว่าพวกเขาเป็นพวกที่กราบไหว้ซาตาน, ใช้สัตว์เป็นเครื่องถวายบูชา ทำกิจกรรมที่ชั่วร้าย แปลกเพี้ยน และ ทำศาสนพิธีของคนนอกศาสนา แต่ความจริงลัทธิเทียมเท็จส่วนใหญ่ค่อนข้างพาซื่อ คำจำกัดความของคำว่าลัทธิในความเห็นของคริสเตียน คือ กลุ่มศาสนาที่ปฏิเสธหลักข้อเชื่อพื้นฐานในพระคัมภีร์หนึ่งข้อหรือมากกว่าหนึ่งข้อ หรือจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ ลัทธิคือกลุ่มคนที่สอนอะไรบางอย่างที่จะทำให้คนไม่ได้รับความรอดหากเขาเชื่อในคำสอนนั้น ข้อแตกต่างระหว่างลัทธิเทียมเท็จและศาสนา คือ ลัทธิเทียมเท็จคือกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ปฏิเสธความจริงที่สำคัญยิ่งในพระคัมภีร์ของคริสเตียน

มีคำสอนที่ลัทธิต่าง ๆ ชอบใช้สอนกันมากที่สุดอยู่สองประการคือ พระเยซูทรงไม่ใช่พระเจ้า และความรอดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียว แต่การปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ทำให้การวายพระชนม์ของพระเยซูไม่เพียงพอที่จะเป็นค่าไถ่บาปของเรา การปฏิเสธว่าเราจะได้รับความรอดโดยมีความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ทำให้เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อได้มา – นี่เป็นอะไรที่พระคัมภีร์ยืนยันอย่างหนักแน่นและตลอดเวลาว่าไม่ใช่ - ตัวอย่างของลัทธิเทียมเท็จที่เป็นที่รู้จักกันดีสองตัวอย่างคือ ลัทธิพยานพระยะโฮวาห์ และ ลัทธิมอร์มอน ลัทธิทั้งสองอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ปฏิเสธคำสอนหลักสองประการที่เอ่ยมาแล้วข้างต้น ลัทธิพยานพระยะโฮวาห์ และ ลัทธิมอร์มอน เห็นด้วยกับหลายอย่างที่พระคัมภีร์สอนหรือคล้ายกับที่พระคัมภีร์สอน แต่การปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และความรอดที่มาถึงเราโดยความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้พวกเขากลายเป็นลัทธิเทียมเท็จ สมาชิกหลายคนของลัทธิพยานพระยะโฮวาห์, ลัทธิมอร์มอนและลัทธิอื่น ๆ เป็น “คนดี” ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ และ เชื่ออย่างจริงใจว่าความเชื่อของพวกเขาถูกต้อง เราได้แต่หวังและอธิษฐานว่าหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับลัทธิ “คริสเตียน” จะได้พ้นจากการหลอกลวงและเห็นความจริงแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำจำกัดความของคำว่าลัทธิมีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries