settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิขงจื้อคืออะไร?

คำตอบ


ขงจื้อเป็นศาสนามนุษยนิยมที่มองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิต โครงสร้างทางสังคมและปรัชญาการเมืองของจีน ต้นกำเนิดของศาสนานี้ย้อนกลับไป ถึงผู้ชายคนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อขงจื้อ เกิดเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตศักราช ลัทธิขงจื้อเป็นศาสนาที่ว่าด้วยความประพฤติทางด้านจริยธรรมและการดำเนินชีวิต ตามหลักจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งมักจะจัดว่าเป็นระบบทางด้านจริยธรรม มากกว่าที่จะเป็นศาสนา เป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ทางโลกไม่ใช่ทางสวรรค์ หลักการของลัทธิขงจื้อมีอกนหลักคือ

1. การนมัสการบรรพบุรุษ คือเคารพบรรพบุรุษของผู้สืบเชื้อสายซึ่งมีการเชื่อ ว่าวิญญาณของพวกเขาจะกำหนดโชคชะตาของผู้สืบเชื้อสาย
2. ความกตัญญูกตเวที คืออุทิศตัวและเชื่อฟังรวมถึงการที่ผู้น้อยยำเกรงผู้ใหญ่ ในครอบครัว

ข้อปฏิบัติหลักของลัทธิขงจื้อมีดังต่อไปนี้
1. Jen คือมนุษยธรรมหรือการตระหนักรู้ว่า "ผู้อื่น" มีคุณค่าความเป็นมนุษย์
2. Chun-tai คือความเป็นสุภาพบุรุษที่ดีและน่าชื่นชม
3. Cheng-ming คือการวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะสัมพันธภาวะ ของบุคคลในสังคมระดับต่างๆ
4. Te คือพลังแห่งความดีและความน่าชื่นชม
5. Li คือแบบแผนปฏิบัติภายในสังคม
6. Wen คือศิลปะที่สงบ (ดนตรี กวี ฯลฯ)

ระบบจริยธรรมของลัทธิขงจื้อต้องมีการชมเชยเพราะความดีและความน่าชื่นชม เป็นความต้องการอย่างมาก ทั้งแบบส่วนตัวและในรูปแบบของสังคม อย่างไรก็ตามหลักปรัชญาทางด้านจริยธรรมที่ลัทธิขงจื้อนำมาใช้เป็นการพยายามด้วยตัวเอง ทำให้ไม่มีที่ว่าหรือความต้องการพระเจ้า ลัทธิขงจื้อสอนว่ามนุษย์มีความสามารถ ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเขาและวัฒนธรรมของเขา โดยการพึ่งพาความดีและความน่าชื่นชมภายในตัวเองเพื่อที่จะทำให้สำเร็จ พระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์อย่างไรก็ตามสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ไม่ได้เพียงแค่ขาดความสามารถในการ "แก้ไขการกกระทำของตัวเอง" เขาไม่มีทางที่จะทำให้พระเจ้าพอใจด้วยตัวเองหรือเพื่อที่จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์เป็นคนบาปอย่างแท้จริงตั้งแต่เกิด (เยเรมีย์ 17:9) และไม่มีสามารถที่จะทำความดีให้เพียงพอเพื่อจะทำให้เขาเป็นที่ยอมสำหรับพระเจ้า ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ "เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้" (โรม 3:20) มนุษย์ถูกทำให้ต้องการ พระผู้ช่วยให้รอดอย่างมากเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเขา พระเจ้าได้ให้พระผู้ช่วยให้รอดนั้นคือพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะจ่ายค่าโทษสำหรับบาปของเราและทำให้เราเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า พระองค์ได้แลกเอาชีวิต ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตที่บาปของเรา "เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรม ของพระเจ้าทางพระองค์" (2 โครินธ์ 5:21)

ลัทธิขงจื้อก็เหมือนกับศาสนาเท็จอื่นๆ ผึ่งพาการงานและความสามารถของมนุษย์ ศาสนาคริสต์นั้นยอมรับว่า "เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" (โรม 3:23) และผู้ติดตามผึ่งพาในพระเยซูคริสต์พระองค์เดียว ผู้ที่การเสียสละ ของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นทำให้เกิดความรอดแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์และไม่ได้ วางความเชื่อไว้ที่ตัวเองแต่เอาวางไว้ในพระองค์เพียงผู้เดียว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิขงจื้อคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries