settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนายูดายคืออะไรและชาวยิวเชื่อถืออะไร?

คำตอบ


ศาสนายูดายคืออะไรและชาวยิวคือใครหรือเป็นอะไร? ศาสนายูดายเป็นเพียงศาสนาหรือ? มันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือเป็นเพียงกลุ่มชาติพันธุ์?

ชาวยิวเป็นชนตระกูลหนึ่งหรือพวกเขาเป็นประเทศ ชาวยิวเชื่อถืออะไร และพวกเขาทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกันหรือไม่ พจนานุกรมให้นิยามคำว่า "ยิว" รวมถึง "สมาชิกชนเผ่ายูดาห์", "คนอิสราเอล", "สมาชิกคนหนึ่งของชนชาติที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์จากศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช จนถึงศตวรรษที่ 1 คริสตศักราช" "บุคคลที่ยังคงสืบเชื้อสายต่อเนื่องมาหรือการกลับใจใหม่ของชาวยิวโบราณ "และ" คนที่นับถือศาสนายูดาย "

ตามศาสนายูดายเกี่ยวกับกฏหมายยิว ยิวคือคนที่มีแม่เป็นชาวยิว หรือคนที่กลับใจใหม่เป็นทางการมานับถือศาสนายูดาย เลวีนิติ 24:10 มักจะอ้างว่าเพื่อให้ความน่าเชื่อถือของความเชื่อนี้แม้ว่าโตราห์ทำให้ไม่มีการเรียกร้องที่เฉพาะเจาะจงในการสนับสนุนของประเพณีนี้

เลวีนิติ 24:10 “ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นบุตรของหญิงคนอิสราเอล ซึ่งบิดาเป็นชาวอียิปต์ ออกไปท่ามกลางคนอิสราเอล และบุตรชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะกับชาย อิสราเอลคนหนึ่งในค่าย”

พระในศาสนายิวบางคนบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกันกับสิ่งที่แต่ละคนเชื่อถือจริง พระในศาสนายิวเหล่านี้บอกเราว่าชาวยิวไม่จำเป็นต้องทำตามบทบัญญัติและประเพณีของชาวยิวเพื่อจะถูกยอมรับว่าเป็นยิว แท้จริงชาวยิวไม่เชื่อในพระเจ้าเลย

และชาวยิวยังคงยึดหลักการตีความตามหลักกฎหมายศาสนายิว พระอื่น ๆในศาสนายิว บอกชัดเจนว่าถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนในโตราห์ และยอมรับ "หลักข้อเชื่อ13 หลัก" ของไมโมนิเดส (รับบี โมเช เบน ไมมอน ซึ่งเป็นนักวิชาการที่สำคัญที่สุดของชาวยิวคนหนึ่งในยุคกลาง) เขาไม่สามารถเป็นชาวยิวได้ แม้ว่าคนนี้อาจจะเป็นยิว "ตามหลักชีววิทยา" เขาไม่มีสายสัมพันธ์แท้จริงกับศาสนายูดาย

ปฐมกาล 14:13 “มีคนหนึ่งหนีมาจากที่รบนั้นบอกให้อับรามคนฮีบรูรู้ เพราะอับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นก่อหลวงของมัมเร คนอาโมไรต์ พี่น้องของเอชโคล์และอาเนอร์ คนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับราม” ชื่อ "ยิว" มาจากชื่อของยูดาห์ ซึ่งเป็นคนหนึ่งในบุตรสิบสองคนของยาโคบ และเป็นหนึ่งในสิบสองเผ่าของอิสราเอล เห็นได้ชัดว่าชื่อ "ยิว" เดิมเรียกเฉพาะกับผู้ที่เป็นสมาชิกของชนเผ่ายูดาห์ แต่เมื่ออาณาจักรถูกแบ่งออกหลังจากรัชสมัยของโซโลมอน (1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 12) คำนี้กล่าวถึงใครก็ตามที่อยู่ในราชอาณาจักรของยูดาห์ ซึ่งรวมถึง ชนเผ่ายูดาห์, เบนจามินและเลวี ทุกวันนี้ หลายคนเชื่อว่าเป็นชาวยิวเป็นคนหนึ่งที่เป็นทายาทฝ่ายเนื้อหนังของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ โดยไม่คำนึงถึงว่าเขามาจากชนเผ่าเดิมสิบสองเผ่าหรือไม่

ดังนั้นอะไรเป็นสิ่งที่ชาวยิวเชื่อและอะไรเป็นสิ่งที่เป็นหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนายูดาย? ศาสนายูดายในโลกทุกวันนี้แบ่งออกเป็นนิกายห้าแบบหรือห้าลัทธิ ได้แก่ ลัทธิออร์โธดอกซ์ ลัทธิอนุรักษ์นิยม ลัทธิปฎิรูป ลัทธิฟื้นฟูบูรณะใหม่ ลัทธิมนุษยธรรม ความเชื่อและข้อกำหนดในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างเหลือเกิน; แต่รายชื่อความเชื่อตามประเพณีของศาสนายูดายจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างของสรรพสิ่งที่มีอยู่; พระองค์ทรงไม่มีตัวตน (ไม่มีพระกาย) และพระองค์ผู้เดียวที่ต้องได้รับการนับถือในฐานะผู้ครอบครองสูงสุดของจักรวาล.

คัมภีร์ฮีบรูห้าเล่มแรกถูกเปิดเผยแก่โมเสสโดยพระเจ้า. จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคัมภีร์ห้าเล่มแรกได้ในอนาคต

พระเจ้าได้ทรงสื่อสารกับชาวยิวผ่านทางผู้เผยพระวจนะ

พระเจ้าทรงตรวจสอบการกระทำของมนุษย์; ทรงประทานบำเหน็จรางวัล แต่ละคนสำหรับการกระทำดีและลงอาญาการกระทำชั่ว

แม้ว่าคริสตชนวางพื้นฐานความเชื่อในข้อคัมภีร์ภาษาฮิบรูเหมือนกับชาวยิว ความเชื่อของพวกเขามีความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญคือ: ชาวยิวโดยทั่วไปพิจารณาการกระทำและพฤติกรรมเป็นหลักสำคัญเบื้องต้น; ความเชื่อเกิดจากการกระทำ

ความขัดแย้งกับพวกคริสเตียนอนุรักษ์นิยมซึ่งถือความเชื่อเป็นหลักสำคัญเบื้องต้น และการกระทำเป็นผลมาจากความเชื่อนั้น ความเชื่อของชาวยิวไม่ยอมรับแนวความคิดเรื่องความบาปตั้งแต่กำเนิดแบบชาวคริสต์ (ความเชื่อว่าทุกคนได้สืบเชื้อสายบาปมาจากอาดัมและอีวา เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าในสวนเอเดน)

ศาสนายูดายเชื่อมั่นรับรองความดีที่มาแต่กำเนิดของโลก และผู้คนเป็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

ผู้เชื่อชาวยิวสามารถที่จะชำระชีวิตของพวกเขาให้สะอาด และเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยการตอบสนองบัญชาจากสวรรค์ (บทบัญญัติของพระเจ้า)

ไม่จำเป็นต้องมีพระผู้ช่วย หรือไม่มีพระผู้ช่วยที่สามารถทำหน้าที่เป็น คนกลาง

พระบัญญัติ 613 ข้อ ที่พบในเลวีนิติและหนังสืออื่น ๆ ควบคุมทุกแง่มุมชีวิตของชาวยิว บัญญัติสิบประการ ที่ได้พรรณนาในอพยพ 20: 1-17 และเฉลยธรรมบัญญัติ 5: 6-21 ประกอบเป็นสาระสำคัญของกฎหมาย

อพยพ 20:1-17 “พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า “เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส

"อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุ คน “อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่ สมควร เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงาน ใดๆไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า ‘อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้าย เพื่อนบ้าน ‘อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน’”

พระเมสสิยาห์ (พระภาคหนึ่งของพระเจ้า) จะมาถึงในอนาคต และจะรวบรวมชาวยิวเข้าในแผ่นดินของอิสราเอลอีกครั้ง คนตายแล้วจะมีการฟื้นคืนชีพทั่วไปในเวลานั้น วิหารกรุงเยรูซาเล็ม ที่ถูกทำลายในปี ค.ศ. 70 โดยชาวโรมัน จะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

ความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูแตกต่างกันอย่างมาก บางคนมองว่าพระองค์ทรงเป็นครูที่มีคุณธรรมสูง คนอื่น ๆ มองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จหรือเป็นเทวบูชาของศาสนาคริสต์ ศาสนายูดายบางนิกายจะไม่แม้แต่เอ่ยพระนามของพระองค์ เนื่องจากข้อห้ามไม่ให้กล่าวพระนามของเทวบูชานั้น

ชาวยิวมักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร . นี้ไม่ได้หมายความว่าถึงยังไงพวกเขาก็ได้รับการยกย่องเหนือกว่าคนกลุ่มอื่น ๆหรอกนะ ข้อพระคัมภีร์เช่นอพยพ 19: 5 ก็กล่าวเพียงว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกอิสราเอลเพื่อที่จะได้รับและศึกษาโตราห์ เพื่อนมัสการพระเจ้าเท่านั้น และเพื่อจะหยุดพักผ่อนในวันสะบาโต และเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ

อพยพ 19:5 “เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ที่เราเลือกสรรจากท่ามกลาง ชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา”

ชาวยิวไม่ได้ถูกเลือกสรรว่าดีกว่าคนอื่น ๆ พวกเขาเพียงแต่ถูกเลือกให้เป็นแสงสว่างแก่คนต่างชาติและจะเป็นพระพรแก่บรรดาประชาชาติ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนายูดายคืออะไรและชาวยิวเชื่อถืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries