settings icon
share icon
คำถาม

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์คืออะไรและความเชื่อของคริสเตียนออร์โธดอกซ์เป็นยังไง?

คำตอบ


คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ไม่ได้เป็นคริสตจักรเดี่ยวๆ แต่เป็นรูปแบบครอบครัวที่มีองค์กรปกครองตนเอง 13 หน่วย ตั้งชื่อตามประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ (เช่น คริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์ คริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์) พวกเขามีความเข้าใจเป็นปึกแผ่นในเรื่อง พิธีรับเข้าเป็นศาสนิกชน หลักคำสอน พิธีสักการบูชา และการปกครองคริสตจักร แต่องค์กรแต่ละหน่วยต่างบริหารจัดการตนเอง ประมุขของคริสตจักรออร์โธดอกซ์แต่ละแห่งเรียกว่า "พระสังฆราช" หรือ "ประมุขหลวง"

พระสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล (กรุงอิสตันบูล ตุรกี) ได้รับการยกว่าเป็นพระสังฆราชแห่งศาสนสัมพันธ์ทั่วสากล พระองค์ทรงอยู่ในระดับเคียงคู่กับสมเด็จพระสันตะปาปาในนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งแตกต่างจากสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นผู้แทน ฟิลิอัส เดอิ (พระราชาคณะแห่งพระบุตรของพระเจ้า) เจ้าคณะบาทหลวงแห่งคอนแสตนติโนเปิลเป็นที่รู้จักว่าทรงเป็นลำดับที่หนึ่ง (ลำดับแรกท่ามกลางคนที่เท่าเทียมกัน) ทรงชื่นชมกับเกียรติยศพิเศษ แต่ทรงไม่มีอำนาจที่จะยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ออร์โธดอกซ์อื่นๆ อีก 12 แห่ง

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ อ้างว่าเป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระคริสต์ และพยายามแสวงหาร่องต้นกำเนิดของมันในยุคอัครทูตสมัยเดิม ผ่านทางสายสัมพันธ์ที่ไม่ขาดการสืบทอดตำแหน่งอัครทูต นักวิชาการออร์โธดอกซ์โต้เถียงเรื่องสถานะจิตวิญญาณของชาวโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ และไม่กี่คนที่ยังคงคิดว่าคนเหล่านี้เป็นพวกนอกรีตศาสนา อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพวกคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ พวกออร์โธดอกซ์เชื่อมั่นในตรีเอกานุภาพ พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้า และคำสอนอีกมากหลายในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขามีหลักความเชื่อแบบเดียวกับกับพวกโรมันคาทอลิกมากกว่าพวกคริสเตียนโปรเตสแตนท์

น่าเศร้าที่หลักความเชื่อเรื่องการปรับให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อหายไปจากประวัติศาสตร์และหลักศาสนาของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ยิ่งกว่านั้น พวกออร์โธดอกซ์ เน้น ธีโอสิส (แปลตามตัวอักษร "การทำลักษณะเป็นเหมือนพระเจ้า") กระบวนการที่ค่อยๆ ทำให้คริสเตียนเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและมากขึ้น สิ่งที่หลายอย่างในประเพณีออร์โธดอกซ์เข้าใจผิดคือว่า ""การทำลักษณะเป็นเหมือนพระเจ้า" เป็นผลที่ก้าวหน้าจากความรอด ไม่ใช่ความต้องการความรอดเอง ข้อแตกต่างที่โดดเด่นอื่นของออร์โธดอกซ์ ที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ ได้แก่

สิทธิอำนาจเท่าเทียมกันของประเพณีคริสตจักรและพระคัมภีร์

แต่ละบุคคลไม่กล้าตีความพระคัมภีร์แตกต่างจากประเพณี

ความบริสุทธิ์ตลอดกาลของนางมาเรีย

การอธิษฐานเผื่อคนตาย

พิธีบัพติสมาทารกโดยไม่มีการกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเชื่อส่วนตัว

ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรอดหลังจากการตาย

ความเป็นไปได้ของการสูญเสียความรอด

ในขณะที่คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ได้อ้างเสียงส่วนใหญ่ของคริสตจักร และในขณะที่มีประเพณีออร์โธดอกซ์มากมายที่มีความสัมพันธ์ความรอดแท้จริงกับพระเยซูคริสต์, คริสตจักรออร์โธดอกซ์เองไม่ได้พูดเนื้อหาคำสอนที่ชัดเจน ที่สามารถเป็นอันเดียวกับพระกิตติคุณของพระคริสต์ในพระคัมภีร์ การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสำหรับ "พระคัมภีร์เท่านั้น ความเชื่อเท่านั้น และพระคริสต์เท่านั้น" ไม่ปรากฏในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ และนั่นเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าที่จะไม่ปรารถนาให้มี

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์คืออะไรและความเชื่อของคริสเตียนออร์โธดอกซ์เป็นยังไง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries