settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาเชนคือะไร?

คำตอบ


ศาสนาเชนเริ่มต้นในศตวรรษที่ 6 เป็นช่วงดำเนินการปฏิรูปศาสนาฮินดู ขึ้นอยู่กับ การสอนของผู้ที่ก่อตั้งคือ มหาวีระ ซึ่งเชื่อว่าชีวิตที่หักห้ามใจเป็นหนทางรอดนำไปสู่ "การตรัสรู้" มหาวีระเองออกเดินทางอย่างไร้จุดหมาย เขาเปลือยกายและไม่สนทนาใดๆ เลย ตลอดเวลาที่อยู่อินเดีย เป็นเวลา 12 ปี ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากและทรมานร่างกายตัวเอง จากนั้นเขาก็สร้างสาวก เทศนาเกี่ยวกับความเชื่อใหม่ที่เขาค้นพบ มหาวีระไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความคิดที่ยอมรับหรือนมัสการพระเจ้าสูงสุด แต่ถึงแม้ว่าตัวเขาจะปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าหรือเทพเทวดา เพื่อรับการนมัสการ ตัวเขาเองกลับเหมือนผู้นำศาสนาอื่นๆ ถูกปฏิบัติ ราวกับเป็นพระเจ้าจากผู้ที่ติดตามเขา ในราวศตวรรษที่ 24 เขาถูกเรียกว่าตีรถังกร ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของการมีชีวิตอยู่ของผู้ที่ช่วยให้รอด ตามที่งานเขียน ของศาสนาเชน กล่าวว่ามหาวีระลงมาจากสวรรค์และไม่ได้ทำบาปรวมทั้งใช้วิธีการนั่งสมาธิ ให้หลุดพ้นตัณหาทางโลก

ศาสนาเชนเป็นลัทธินิติธรรม สำหรับการบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวที่จะไถ่บาปได้ คือต้องบำเพ็ญทุกข์ระกิริยา (ทรมานตนอย่างเข้มงวด) ไม่มีอิสระในศาสนาเชน มีแค่กฎ ที่อยู่ภายใต้ศีล 5 ประการคือ การละทิ้งของ 1.การซ่าสิ่งมีชีวิต 2.การโกหก 3.ความโลภ 4.มักมากในกามาและ 5.ยึดติดกับทางโลก ส่วนมากจะหลีกเลี่ยงผู้หญิงเพราะพวกเธอ ถูกคิดว่าเป็นเหตุผลของความชั่วร้ายทั้งหมด

เหมือนศาสนาที่ไม่มีจริงทั้งหมด ศาสนาเชนเข้ากันไม่ได้กับศาสนาคริสต์จากพระคัมภีร์ ประการแรก พระคัมภีร์กล่าวโทษการนมัสการพระอื่นนอกเหนือไปจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงและยังมีชีวิตอยู่ "เราคือพระเจ้าของเจ้า...อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา" (อพยพ 20:2,3) "เราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า..." (อิสยาห์ 45:5) มหาวีระไม่ใช่พระเจ้าเลยแต่เป็นมนุษย์ เขาเกิด ทำบาปและตาย เขาไม่ได้ปราศจากบาปเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตสมบูรณ์ แต่พระเยซูคริสต์ คือผู้ที่ "ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป" (ฮีบรู4:15)

ประการที่สอง พระคัมภีร์ขยายให้เข้าใจในข้อปฏิบัติและการสอน แม้สิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้า ที่เป็นความจริงและดำรงอยู่ แต่ก็ไม่เกิดผลในความชอบธรรมที่ถูกกำหนดสำหรับการไถ่บาป "ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ..." (กาลาเทีย2:16) พระคัมภีร์สอนว่าการไถ่บาปคือด้วยพระคุณผ่านทางความเชื่อของการหลั่งพระโลหิต ของพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 2:8-9) ผู้ใดที่รับผิดชอบต่อบาปของเราบนไม้กางเขน ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะรับผิดชอบต่อความชอบธรรมของพระองค์ "เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า ทางพระองค์"(2 โครินธ์5:21) พระเยซูชดใช้หนี้ความบาปแทนมนุษย์ ในขณะที่ศาสนาเชน เพิ่มบาปให้มากขึ้น

ประการสุดท้าย สองข้อของ "พรต5" ของศาสนาเชน แสดงให้เห็นโดยตรงต่อการเปิดเผยเกี่ยวกับโลกของพระเจ้า ในขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงความโลภ การโกหกและการชดใช้ ตามการพิพากษาโลกนั้นน่ายกย่อง เลี่ยงการมัวเมาในราคะ ถ้าเป็นการนำไปสู่สิ่งที่ร้ายแรงอาจจะเป็นจุดจบของมนุษยชาติได้ กระนั้นสร้างความมั่นใจว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะดำรงอยู่ บนโลก พระเจ้าได้ประทานของขวัญเรื่องการยับยั้งแรงกระตุ้นทางเพศให้แก่พวกเรา ภายใต้ข้อจำกัดในการวิวาห์บริสุทธิ์การยับยั้งความต้องการทางเพศพบว่าเป็นการ บรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์จนถึงเชื้อสายในอนาคตที่แน่นอน (ปฐมกาล 1:28,2:24,9:1) นอกจากนั้นหนึ่งในหลักคำสอนของศาสนาเชนคืออหิงสา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต่อการคร่าชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบไหน ความต่างที่แท้จริงทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม และพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ซึ่งพระจ้าให้สรรพสัตว์ต่อมนุษย์เพื่อเป็นอาหาร (เลวีนิติ 11 และกิจการ 10)

คล้ายศาสนาเทียมเท็จอื่นๆ ทั้งหมด ศาสนาเชนเป็นการโกหกจากซาตาน ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะให้พวกเราติดกับในระบบที่มุ่งเน้นไปยังการสนใจตัวเอง การหันกลับของจิตใจ และจิตวิญญาณของเราเป็นความพยายามที่จะทำให้เราดูมีค่าผ่านทางหักห้ามใจตัวเอง และการรักษากฎต่างๆ ไว้ พระเยซูทรงตรัสให้พวกเราตายต่อตัวเก่าเพื่อมีชีวิตเพื่อพระองค์ และผ่านทางพระองค์เพื่อคนอื่น ความล้มเหลวในศาสนาเชนเรื่องการเติบโตของผู้ที่ อยู่ในบางพื้นที่ของประเทศอินเดีย เกี่ยวกับความจริงว่าสิ่งนี้ไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ต้องการในระดับสากล นี่คือความแตกต่างทั้งหมดต่อพระเยซูคริสต์ผู้ที่อิทธิพลของพระองค์ อยู่ในระดับสากล

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาเชนคือะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries