คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร


คริสตจักรคืออะไร?

เป้าหมายของคริสตจักรคืออะไร?

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติสมาของคริสเตียน?

ทำไมการไปคริสตจักรจึงสำคัญ?

อะไรคือความสำคัญของพิธีศีลมหาสนิทของคริสเตียน?

การเป็นคริสเตียนคืออะไร และ คริสเตียนเชื่ออะไร?

ผู้หญิงควรเป็นศิษยาภิบาล/นักเทศน์ไหม? พระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงที่ทำพันธกิจว่าอย่างไร?

ทำไมฉันจึงต้องเชื่อในศาสนาองค์กร?

คริสเตียนต้องร้กษาวันสะบาโตไหม?

ความแตกต่างระหว่างคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร?

พระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสเตียนรักษาวันสะบาโตหรือ?

อะไรคือวิธีการรับบัพติสมาที่เหมาะสม?

วลีคำว่าสามีของภรรยาคนเดียว ใน 1 ทิโมธี 3:2 หมายความว่าอะไร ผู้ชายที่หย่าร้างสามารถรับใช้เป็นบาทหลวง ผู้ปกครองหรือมัคนายกได้ไหม?

อะไรคือประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์?

ทำไมผู้นำการประกาศคริสเตียนจึงมีเรื่องอื้อฉาวมากมาย?

ทำไมผู้นำการประกาศคริสเตียนจึงมีเรื่องอื้อฉาวมากมาย?

ทำไมจึงมีนิกายมากมายในศาสนาคริสต์?

การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับวินัยคริสตจักร / การขับออกจากศาสนา?

พระคัมภีร์พูดอะไรเรื่องรูปแบบของการปกครองคริสตจักร?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคริสตจักร?

พระเจ้ากำลังทรงบูรณะให้มีอัครทูตและผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือ?

จำเป็นที่คนเราต้องรับบัพติศมาก่อนเข้าร่วมพิธีมหาสนิทไหม?

ความหมายของการนมัสการของคริสเตียนคืออะไร?

เราควรจัดการความขัดแย้งในคริสตจักรอย่างไร?

การตั้งคริสตจักรคืออะไร?

คริสตจักรควรถวายสิบลดของเงินถวายที่ได้รับร้อยละ 10 หรือไม่?

การนมัสการควรมีความสำคัญแค่ไหนในโบสถ์ ?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการยืนยันเป็นคริสเตียน?

อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์?

อะไรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในคริสตจักร?

ผู้หญิงคริสเตียนควรสวมผ้าคลุมศีรษะไหม?

ที่เราควรจะใช้เครื่องดนตรีในโบสถ์?

พระเยซูทรงเป็นที่พักสงบวันสะบาโตของเราอย่างไร?

ผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่หย่าร้างแล้ว สามารถรับใช้เป็นผู้นำคริสตจักรได้ไหม?

ความแตกต่างระหว่างพิธีตามพระบัญญัติ และพิธีศักดิ์สิทธิ์คืออะไร ?

เราควรจะเชื่อฟังศิษยาภิบาลของเราหรือไม่?

มีผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือไม่"?

ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม?

ศิลาในพระธรรมมัทธิว 16:18 คืออะไร?

ควรจะใช้ไวน์หรือน้ำองุ่นสำหรับพิธีมหาสนิทไหม?

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นมัคนายิกาในโบสถ์ได้ไหม?

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้ไหม?

สตรีต้องนิ่งเงียบ ๆ ในคริสตจักรหรือไม่?

อะไรคือองค์ประกอบการนมัสการอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร