settings icon
share icon
คำถาม

ควรจะใช้ไวน์หรือน้ำองุ่นสำหรับพิธีมหาสนิทไหม?

คำตอบ


ไม่ว่าการเสริฟ (และ / หรือได้รับ) เหล้าองุ่นจะเป็นที่ยอมรับในระหว่างพิธีมหาสนิทหรือไม่ ยังคงมีการอภิปรายเรื่องนี้กันอยู่ในหมู่คริสเตียนเมื่อเราตรวจสอบหัวข้อนี้ อย่าเราละสายตาจากปัญหาใหญ่นี้ และนั่นคือสิ่งที่ของเหลวในถ้วยหมายถึง -โลหิตขององค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ไหลออก เพื่อสร้างพันธสัญญาใหม่

ประการแรก ภาพรวมของวัสดุคือเหล้าองุ่นในพระคัมภีร์ นั่นก็เป็นที่ชัดเจนมากว่าประชาชนบริโภคเหล้าองุ่นกันในสมัยพระคัมภีร์เดิม ครั้งแรกเราเห็นการใช้ (หรือใช้ผิด) เมื่อโนอาห์ดวดเหล้าองุ่นจนเมาและเปลือยกายในเต็นท์ของท่าน

ปฐมกาล 9:21 “ท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นเมา แล้วก็นอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่าน”

ต่อมาเราก็เห็นกษัตริย์เมลคีเซเดคทรงเลี้ยงเหล้าองุ่นแก่อับราม

ปฐมกาล 14:17-18 “เมื่ออับรามกลับจากการรบชนะกษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์ และกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วมกำลังกันนั้นแล้ว กษัตริย์เมืองโสโดมก็ออกมารับอับราม ณ ที่ราบชาเวห์ (คือที่ราบของกษัตริย์) เมลคีเซเดคผู้เป็นทั้งกษัตริย์เมืองซาเลม และปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้”

อพยพ 29:40 “พร้อมกับลูกแกะตัวที่หนึ่งนั้น จงถวายยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ เคล้าน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน และเหล้าองุ่นหนึ่งในสี่ฮินคู่กัน เป็นเครื่องดื่มบูชา”

ตรงนี้พระเจ้าทรงรับสั่งให้ใช้เหล้าองุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการถวายสักการบูชา เมื่อดาวิดทรงครองราชย์เป็นกษัตริย์ ประชาชนของพระองค์จัดงานเลี้ยงอาหารพร้อมเหล้าองุ่นเป็นเวลาสามวัน(1 พงศาวดาร 38-40)

เพลงสดุดี 104:15 “และเหล้าองุ่น ซึ่งให้ใจมนุษย์ยินดี น้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสง และขนมปัง ซึ่งเสริมกำลังใจมนุษย์

ข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เหล้าองุ่น "ทำให้จิตใจมนุษย์ยินดี” เรายังได้รับพระสัญญาว่า พระเจ้าจะทรงเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรของพระองค์สักวันหนึ่ง โดยมีอาหารอุดมสมบูรณ์รวมทั้ง "งานเลี้ยงเหล้าองุ่นเก่าอายุหลายร้อยปี"

อิสยาห์ 25:6 “บนภูเขานี้ พระเจ้าจอมโยธาจะทรง จัดการเลี้ยงสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย เป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าองุ่นที่ตกตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพีมีไขมันในกระดูกเต็มด้วย เหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้ว”

ในพันธสัญญาใหม่ การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูคือการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานสมรสที่คานา

ยอห์น 2:1-11 “วันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่น พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้น เมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่า ‘เขาไม่มีเหล้าองุ่น’ พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง” มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า ‘จงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด’ มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิว จุน้ำโอ่งละสี่ห้าถัง พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า ‘จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด’ และเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปาก แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า ‘จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด’ เขาก็เอาไปให้ เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่า ‘ใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้’ นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซู ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์”

และพระเจ้าของเราไม่เพียงแต่ทรงดื่มเหล้าองุ่นเองด้วย แต่ตรัสว่าจะทรงดื่มมันในสวรรค์พร้อมกับเรา

มัทธิว 26:29 “เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา”

ลูกา 7:34 “ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และท่านทั้งหลายว่า 'ดูเถิด นี่เป็นคนกินเติบและขี้เมา เป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีต'”

นอกจากนี้ อัครทูตเปาโลสั่งให้ทิโมธีใช้เหล้าองุ่นแทน "น้ำเพียงอย่างเดียว" เพื่อช่วยรักษาท้องของเขาได้ดีขึ้น

1ทิโมธี 5:23 “อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไป แต่จงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่าน และโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนืองๆ”

(แม้จะมีการอ้างอิงเหล้าองุ่นบ่อยในพระคัมภีร์ เป็นที่ชัดเจนว่าการเมาเหล้าไม่เคยเป็นที่ยอมรับ พระธรรมเอเฟซัส 5:18 ระบุว่าค่อนข้างชัดถ้อยชัดคำ: ".. อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน") ดังนั้นผู้เสนอให้ดื่มเหล้าองุ่นในพิธีมหาสนิทมีข้อพระคัมภีร์พร้อมสนับสนุนการทำงานของพวกเขา และหลายตัวอย่างข้างต้น (ยกเว้นโนอาห์) สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อใช้เหล้าองุ่นอย่างถูกต้องและในปริมาณที่พอเหมาะแน่นอนอาจจะเป็นสิ่งที่ดี บรรดาผู้ที่รู้สึกว่าไม่ควรใช้เหล้าองุ่นก็ยังโต้แย้งประเด็นบางอย่าง และพวกเขาก็อ้างอิงข้อคัมภีร์เพื่อกล่าวสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ดูคำเตือนให้ระวังเหล้าองุ่นในพระธรรมสุภาษิต

สุภาษิต 4:17 “เพราะเขารับประทานอาหารของความโหดร้าย และดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณ”

สุภาษิต 20:1 “เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มันพาเจิ่นไป ก็ไม่เป็นคนฉลาด”

สุภาษิต 23:29-32 “ใครที่ร้องโอย ใครที่ร้องอุย ใครที่มีการวิวาท ใครที่มีการร้องคราง ใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดง คือบรรดาผู้ที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าองุ่น บรรดาผู้ที่ไปทดลองเหล้าประสม อย่ามองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันมีสีแดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ ณที่สุดมันกัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงูทับทาง”

เลวีนิติ10:9 “เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรของเจ้าจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบ อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา เกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า”

ที่นี่พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่อาโรนว่าเขาและบุตรชายของเขาต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่นเมื่อ พวกเขาเดินเข้าไปในพลับพลาแห่งเต้นท์นัดพบ ภายใต้บทลงโทษถึงตาย

เหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิทหรือ ไม่มีกฎในพระคัมภีร์ที่หนักและรวดเร็วที่ระบุว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่โปรดปรานหรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในความเป็นจริง พระธรรมคัมภีร์ที่เดี่ยวกับอาหารพิธีมหาสนิทไม่เคยแม้แต่จะพูดถึง "เหล้าองุ่น" หรือ "น้ำองุ่น"; พวกเขาเพียงแค่กล่าวถึง "ถ้วย" อย่างไรก็ตาม มีประเด็นการปฏิบัติบางอย่างที่ต้องพิจารณา หากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดแตกแยกในทางใดทางหนึ่ง แล้วนั่นก็เป็นธุระสำคัญแท้จริง แน่นอนไม่มีคริสตจักรใดต้องการที่จะเห็นคนเลิกร่วมพิธีมหาสนิท เพียงเพราะเขามีความมั่นใจต่อต้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คำสั่งสอนของพระคริสต์คือว่า คริสตจักรจะ "ทำเช่นนี้ เมื่อใดก็ตามที่เจ้าดื่มมัน จงกระทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา" (1 โครินธ์ 11:25) จะเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากมีเหล้าองุ่นแล้ว เป็นเหตุให้บางคนขาดศรัทธา และดังนั้นจึงไม่สนใจพระบัญชาของพระคริสต์

ไม่มีที่ไหนในพระวจนะของพระเจ้า ที่เราจะเห็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับของที่หมักในถ้วยดื่ม อย่างไรก็ตาม ถ้าบางคนมีความเห็นที่หนักแน่นทางใดทางหนึ่ง เกี่ยวกับการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระผู้ช่วยให้รอด มันก็จะดีสำหรับเขาที่มีความยึดมั่นเช่นนั้น แต่เราควรจะระมัดระวัง ไม่ลืมสิ่งที่ถ้วยนั้นหมายถึง และไม่ตัดสินพี่น้องในพระคริสต์ในความเห็นส่วนตัวของเรื่องนั้น Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ควรจะใช้ไวน์หรือน้ำองุ่นสำหรับพิธีมหาสนิทไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries