settings icon
share icon
คำถาม

จำเป็นที่คนเราต้องรับบัพติศมาก่อนเข้าร่วมพิธีมหาสนิทไหม?

คำตอบ


ไม่มีการระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่า คนเราต้องได้รับบัพติศมาก่อนที่จะสามารถร่วมในพิธีมหาสนิท อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเหมือนกันทั้งพิธีบัพติศมาและการร่วมพิธีมหาสนิทคือความรอดโดยความเชื่อในการสิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พิธีมหาสนิทตั้งขึ้นโดยพระเยซู เพราะทรงรับประทานอาหารปัสกากับเหล่าสาวกตอนค่ำก่อนที่ทรงถูกตรึงกางเขน

มัทธิว 26:20-28 “ครั้นถึงเวลาพลบค่ำ พระองค์ประทับร่วมสำรับกับสาวกสิบสองคน เมื่อรับประทานกันอยู่ จึงตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเรา’ ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นัก ต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ’ พระองค์ตรัสตอบว่า ‘ผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเรา ผู้นั้นแหละ ที่จะอายัดเราไว้ บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ว่าด้วยพระองค์นั้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ ถ้าคนนั้นมิได้บังเกิดมาก็จะดีกว่า’ ยูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่า ‘อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ’ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ‘ท่านว่าถูกแล้ว’ ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อถวายสาธุการแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า ‘จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา’ แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า ‘จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก”

มัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”

หลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเจ้าของเรา ทรงมอบหมายหน้าที่แก่เหล่าสาวกของพระองค์ ให้ออกไปทั่วโลกและประกาศพระกิตติคุณของพระ องค์ พระเยซูทรงกระทำตามพระมหาบัญชาโดยรับสั่งให้บัพติศมาแก่ผู้เชื่อใหม่ บัพติศมาด้วยน้ำในพระนามของตรีเอกานุภาพตามที่คริสตจักรได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น มีข้อกำหนดเพียงอย่างเดียว ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คือให้บุคคลไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด บัพติศมาเป็นภาพแสดงว่าได้รับความรอดแล้ว และเป็นการแสดงการกระทำที่เชื่อฟังพระเจ้าของเรา นักวิชาการพระคัมภีร์มากมายก็ถือว่า นี่เป็นขั้นตอนแรกของการเป็นสาวกคริสเตียน

พิธีมหาสนิทเป็นวิธีที่ผู้เชื่อในพระคริสต์จะสื่อสารกับพระเจ้าของพวกเขาและระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระองค์ บัพติศมาเป็นเครื่องหมายสำคัญเพื่อแสดงตนเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ บางคนที่ไม่เคยได้รับบัพติศมาอาจจะเป็นผู้เชื่อ แต่ยังไม่ได้ประกาศตัวเองต่อสาธารณชน ว่าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อ หรือได้ผ่านขั้นตอนแรกของการเชื่อฟังพระคริสต์ บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่บางคริสตจักรเรียกร้องให้รับบัพติศมาก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีมหาสนิท อย่างไรก็ตาม อีกครั้ง ที่ไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่จะสอนอย่างนี้ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จำเป็นที่คนเราต้องรับบัพติศมาก่อนเข้าร่วมพิธีมหาสนิทไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries