settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือผลความสำคัญของการมีครอบครัวคริสตจักร?

คำตอบ


อะไรที่มีคุณค่าต่อการกลายมาเป็นเหมือนครอบครัวสำหรับผู้เชื่อคนอื่นๆ พระธรรมกิจการ 2:42 สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นคำแถลงพื้นฐานของกิจกรรมที่จำเป็นของคริสตจักร "เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน" พระคัมภีร์วางรากฐานที่สำคัญไว้สำหรับสถาบันครอบครัวคริสตจักรเพราะเหตุผลเหล่านี้

เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน – ครอบครัวคริสตจักรจัดเตรียมการสอนพระคัมภีร์ที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย โดยส่วนมากจะจัดในรูปแบบกลุ่มย่อย การศึกษาพระคัมภีร์ การสอนจากศิษยาภิบาล ชั้นเรียนรวีและอื่นๆ ครอบครัวคริสตจักรได้รับการทรงเรียกมาเพื่อที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันและช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกัน พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 กล่าวว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม"

เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันผ่านทางการนมัสการ — มีปัจจัยที่ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อผู้เชื่อนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ไม่ว่าจะผ่านดนตรีหรือการเทศนาหรือการรับใช้ พระธรรมสดุดี 34:3 เน้นย้ำถึงการทรงเรียกมาเพื่อนมัสการร่วมกัน "เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน"

เราค้นพบความรับผิดชอบร่วมกัน – คริสตจักรได้จัดเตรียมขอบข่ายของงานตามที่มีอยู่สำหรับหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อความสัมพันธ์เติบโตขึ้นและความเป็นเพื่อนเกิดขึ้น มีใครบางคนที่คอยให้กำลังใจคุณ ตำหนิคุณเมื่อจำเป็นและยินดีกับคุณ พระธรรมสุภาษิต 27:17 กล่าวว่า "เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้" หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้เพื่อเอาชนะความบาปและครอบครัวคริสตจักรก็เป็นที่ซึ่งดีเยี่ยมที่จะหาบางคนเพื่ออธิษฐานด้วย พูดคุยด้วยและไว้ใจได้

เรามองหาการสนับสนุนในการทดลอง – เมื่อเกิดการทดลองระบบสนับสนุนนั้นสำคัญมาก เมื่อไรที่คุณมีความต้องการคุณจะอยากให้พี่น้องในพระคริสต์ของคุณสนับสนุนคุณในการอธิษฐานและช่วยเหลือตามความจำเป็นที่ปฏิบัติได้จริงเช่นด้านมื้ออาหาร การทำความสะอาดและการดูแลเด็ก พระธรรมกาลาเทีย 6:2 หนุนใจให้เรา "ช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์"

เราได้รับโอกาสที่ดีสำหรับการบริการ – เราไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนในคริสตจักรแต่เราก็ให้เช่นเดียวกัน การทรงเรียกของพระเจ้าในคริสตจักรเพื่อมีส่วนในการช่วยเหลือ ไม่ใช่รับเพียงอย่างเดียว เมื่อเราอยู่ในการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับผู้เชื่อคนอื่น เราจะรู้ว่าเมื่อไรที่พวกเขาต้องการการสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อ เราสามารถที่จะก้าวเข้าไปหาและช่วยด้วยวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง พระธรรมเอเฟซัส 6:7 กล่าวว่า "จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์"

เราสร้างสาวก – นี่คือเวลาที่พวกเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงดู (ฮีบรู 5:12) เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐ สอน ให้กำลังใจและ "สร้างสาวก" ในครอบครัวคริสตจักรของเรา "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:18-20)

ในยุคที่วัฒนธรรมทางโลกนั้นเพิ่มมากขึ้น การอยู่ในครอบครัวของผู้เชื่อที่มีความคิดเหมือนกันนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ พี่น้องเหล่านี้สามารถให้กำลังใจคุณในการเดินทางด้วยความเชื่อของคุณ ตอบสนองต่อคำถามเกี่ยวกับประเด็นฝ่ายจิตวิญญาณของคุณและอยู่เป็นกำลังใจในเวลาของความทุกข์ ครอบครัวคริสตจักรสามารถให้โอกาสที่ดีแก่คุณเพื่อจะรับใช้และสร้างสาวกในผู้อื่น "และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว" (ฮีบรู 10:24-25)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือผลความสำคัญของการมีครอบครัวคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries