settings icon
share icon
คำถาม

บุคคลหนึ่งจำเป็นจะต้องเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์หรือไม่?

คำตอบ


ความรอดนั้นพบได้ในพระคริสต์ "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16) พระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำลายความต้องการของเราเพื่อแสดงถึงการกระทำที่ดีรวมถึงการไปร่วมคริสตจักรเพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์ ชีวิตนิรันดร์นั้นเกิดจากความเชื่อในพระคริสต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น "ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต" (1 ยอห์น 5:12) ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ ผู้ที่ยอมรับการเสียสละของพระองค์เพื่อการชำระบาปของพวกเขานั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ ส่วนผู้ที่ปฏิเสธพระองค์จะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์

ไม่มีการเข้าร่วมคริสตจักรจำนวนเท่าใดที่จะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ การขาดการเข้าร่วมคริสตจักรไม่ได้เป็นผลให้สูญเสียความรอด อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมคริสตจักรเป็นสิ่งที่สำคัญ คริสตจักรทั่วโลกที่ประกอบขึ้นโดยผู้เชื่อทั้งหมดในพระคริสต์เพื่อพระสิริของพระเจ้าพระบิดาคือพระกายของพระคริสต์ (โคโลสี 1:18) เช่นเดียวกับเจ้าสาวของพระองค์ (วิวรณ์ 21: 2) คริสตจักรเป็นสถานที่สามัคคีธรรมของคริสเตียน นอกจากนี้ในฐานะอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ เรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณบางอย่างและเราจำเป็นต้องใช้ของประทานเหล่านั้นเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าและเพื่อสั่งสอนทางด้านจริยธรรมแกส่วนที่เหลือของพระกาย เพื่อให้พระกายของคริสตจักรได้ทำงานอย่างเหมาะสมจำเป็นจะต้องมี "ส่วนต่างๆ ของร่างกาย" ทั้งหมด (1 โครินธ์ 12: 14-20)

คริสต์เตียนได้รับการ "สร้างใหม่" ในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17) และมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมคริสตจักรเพราะพวกเขาตระหนักว่าการกระทำเช่นนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา การไม่เต็มใจเข้าร่วมคริสตจักรบ่งบอกถึงการขาดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณหรือความผิดหวังกับ "องค์กรทางด้านศาสนา" ปัจจุบันนี้มีคริสตจักรที่เทียมเท็จและไม่มีคริสตจักรใดที่สมบูรณ์แบบ แต่มีพระกายของผู้เชื่อท้องถิ่นในชุมชนส่วนใหญ่ คริสตจักรทั่วโลกเป็นต้นแบบในการชุมนุมกันที่มีหลักคำสอนตามหลักพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่แท้จริง ผู้ซึ่งถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์ในทุกๆ สิ่ง ผู้ซึ่งนมัสการพระเจ้าด้วยกันและผู้ซึ่งช่วยเหลือกันและกัน แม้ว่าการเข้าร่วมคริสตจักรจะไม่ได้เป็นหลักประกันถึงการมีชีวิตนิรันดร์ แต่การหาคริสตจักรท้องถิ่นที่ดีนั้นสำคัญสำหรับคริสต์เตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บุคคลหนึ่งจำเป็นจะต้องเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries