settings icon
share icon
คำถาม

สัญลักษณ์ของการบัพติศมาในด้วยน้ำคืออะไร?

คำตอบ


การรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชื่อที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระองค์ เป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของธรรมิกชนทุกคน (เอเฟซัส 2:19) นั่นคือทุกคนทุกชาติในโลกที่เป็นสมาชิกของพระกายของพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27-28) การรับบัพติศมาด้วยน้ำหมายถึงสิ่งนี้และอีกมากมาย แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเรา ในทางกลับกันเราได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อซึ่งแยกออกจากการกระทำงาน (เอเฟซัส 2:8–9) เรารับบัพติศมาเพราะว่าพระเจ้าของเราได้ทรงบัญชาไว้ว่า "เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์" (มัทธิว 28:19)

การบัพติศมาด้วยน้ำนั้นสำหรับผู้เชื่อ ก่อนที่เราจะรับบัพติสมา เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนบาปที่ต้องการความรอด (โรม 3:23) เราต้องเชื่อเช่นกันว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของเรา พระองค์ถูกฝังไว้และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อรับรองสถานที่ของเราในสวรรค์ (1 โครินธ์ 15:1–4) เมื่อเราหันไปหาพระเยซู ขอให้พระองค์ทรงยกโทษบาปของเราและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ารวมถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราจะบังเกิดใหม่โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรอดนิรันดร์ของเราได้มีการรับประกันไว้แล้วและเราเริ่มตายต่อตนเองและมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ (1 เปโตร 1:3–5) ในเวลานั้นเรามีคุณสมบัติตามพระคัมภีร์ที่จะรับบัพติศมา

การรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นภาพที่สวยงามในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทำสิ่งใดเพื่อเรา เมื่อเราถูกจุ่มลงในน้ำแบบเต็มตัว เรากำลังแสดงถึงสัญลักษณ์การฝังพระศพด้วยกันกับพระเจ้าของเรา เรารับบัพติศมาเข้าสู่ความตายร่วมกันกับพระองค์บนไม้กางเขนและไม่เป็นทาสของตัวเองหรือบาปอีกต่อไป (โรม 6:3–7) เมื่อเราถูกยกขึ้นจากน้ำ เรากำลังแสดงถึงสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนพระชนม์ ฟื้นขึ้นมากับชีวิตใหม่ในพระคริสต์เพื่อจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป บังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก (โรม 8:16) การบัพติศมาด้วยน้ำยังแสดงให้เห็นถึงการชำระล้างฝ่ายวิญญาณที่เรามีประสบการณ์เมื่อเราได้รับความรอด เช่นเดียวกับน้ำที่ชำระร่างกาย ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระใจของเราเมื่อเราไว้วางใจในพระคริสต์

ความจริงที่ว่าการบัพติศมาด้วยน้ำไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนที่จะรับความรอดนั้น เราได้เห็นในตัวอย่างที่ดีที่สุดของชายผู้ที่ได้รับความรอดโดยที่ไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำซึ่งก็คืออาญชากรที่บนไม้กางเขน (ลูกา 23: 39–43) คนบาปที่ยอมรับความผิดบาปของตัวเองคนนี้ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาในขณะที่กำลังจะตายอยู่บนไม้กางเขนถัดจากพระองค์ โจรขอความรอดและเขาได้รับการอภัยบาป แม้ว่าเขาจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับบัพติศมาด้วยน้ำ ในเวลานั้นเขาก็ได้รับบัพติศมาทางจิตวิญญาณสู่ความตายในพระคริสต์และจากนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายสู่ชีวิตนิรันดร์โดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระคริสต์ (ฮีบรู 1:3)

คริสเตียนควรรับบัพติสมาด้วยการเชื่อฟังและรักองค์พระเยซู (ยอห์น 14:15) การรับบัพติศมาด้วยน้ำโดยการจุ่มตัวเป็นวิธีการของพระคัมภีร์ของการบัพติศมาเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนการสิ้นพระชนม์ การฝังพระศพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สัญลักษณ์ของการบัพติศมาในด้วยน้ำคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries