settings icon
share icon
คำถาม

คริสตจักรควรถวายสิบลดของเงินถวายที่ได้รับร้อยละ 10 หรือไม่?

คำตอบ


ผู้คนยึดถือพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมถูกกำหนดให้ถวายสิบลด (ตามตัวอักษรเป็น "หนึ่งในสิบ") ของสิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาได้รับเพิ่มขึ้น สิบลดก็เป็นที่เข้าใจว่าจะเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้ แต่ละบุคคลมากมายทุกวันนี้สอบถามว่าสิบลดยังใช้การได้สำหรับบรรดาผู้เชื่อหรือไม่ เนื่องจากเราไม่ได้ "อยู่ภายใต้พระบัญญัติ"

แม้ว่าคริสตจักรทั้งหลายไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์ในพันธสัญญาใหม่ ก็มีหลักคำสอนของการให้ตามสัดส่วนที่สมควร

1 โครินธ์ 16:2 “ท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิพากษาตัดสินเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือ”

2 โครินธ์ 8 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า โดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้น ก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่ง เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า เขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก และเขายังได้วิงวอนเรามากมาย ขอให้เขามีส่วนในการช่วยธรรมิกชนด้วย ไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้ แต่ข้อสำคัญที่สุด ได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วได้มอบตัวให้เราตามพระทัยพระเจ้า จนถึงกับเราได้เตือนทิตัสให้ไปช่วยพวกท่านทำการกุศลนั้น จนสำเร็จตามที่ท่านได้ลงมือไว้แล้ว 7เหตุฉะนั้นเมื่อท่านมีพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่ง คือความเชื่อ ฝีปาก ความรู้ ความกระตือ รือร้น และความรักต่อเรา ท่านทั้งหลายก็จงประกอบการกุศลนี้อย่างบริบูรณ์เหมือ นกันเถิด ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้มิได้หมายว่าให้เป็นคำบัญชา แต่ได้นำเรื่องของคนอื่น ที่มีความกระตือรือร้นมาทดลองความรักของท่าน ดูว่าแท้หรือไม่ เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์ และข้าพเจ้าจะออกความเห็นในเรื่องนี้ว่า เรื่องที่ท่านได้ตั้งต้นเมื่อปีกลายนี้ และมิใช่ตั้งต้นจะกระทำเท่านั้น แต่ว่ามีน้ำใจจะกระทำด้วยนั้น บัดนี้ก็ควรแล้วที่ท่านจะกระทำเรื่องนั้นให้สำเร็จเสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ทำให้สำเร็จตามความสามารถของท่าน เพราะว่าถ้ามีน้ำใจพร้อมอยู่แล้ว พระเจ้าก็พอพระทัยที่จะทรงรับตามที่ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่เขาไม่มี ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้การงานของคนอื่นเบาลง และให้การงานของพวก ท่านหนักขึ้น แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์เช่นเวลานี้ ท่านก็ควรจะช่วยคนเหล่านั้นที่ขัดสน และในยามที่เขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า คนที่เก็บได้มากนั้น ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ทิตัสมีใจกระตือรือร้นอย่างนั้น เพื่อท่านทั้งหลายเหมือนกัน เพราะไม่เพียงแต่เขาได้รับคำเตือนของเราเท่านั้น แต่เขาได้ไปหาท่านเพราะเขาเองมีใจพร้อมอยู่แล้วด้วย เราให้พี่น้องคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการประกาศข่าวประเสริฐ ตามคริสตจักรทั้งหลายไปกับทิตัสด้วย และมิใช่แต่เท่านั้น คริสตจักรได้ตั้งคนนั้นไว้ให้เป็นเพื่อนเดินทาง ด้วยกันกับเราในการกุศล ซึ่งเราได้รับเป็นธุระ เพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่ องค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นที่แสดงน้ำใจพรักพร้อมของเรา เราเจตนาจะไม่ให้คนหนึ่งคนใดติเตียนเราได้ ในเรื่องของบริจาคเป็นอันมากซึ่งเรารับมาแจกนั้น เพราะเรามุ่งที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรองค์ พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วย เราได้ส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปกับเขาทั้งสอง ด้วยเขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือรือร้นในหลายสิ่ง และเดี๋ยวนี้เขามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น เพราะเขามีความไว้ใจในท่านมาก ส่วนทิตัส เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า และเป็นผู้ช่วยในการรับใช้ท่านทั้งหลาย ส่วนพี่น้องสองคนนั้น เขาเป็นทูตรับใช้ของคริสตจักรทั้งหลายเป็น ศักดิ์ศรีของพระคริสต์ เหตุฉะนั้นจงให้ความรักของท่านประจักษ์แก่คนเหล่านี้ และให้สมกับที่ข้าพเจ้า ได้อวดเรื่องพวกท่านให้เขาฟัง และสำแดงให้แก่คริสตจักรทั้งหลายทางเขาด้วย”

ผู้เชื่อหลายคนคิดว่ามันเอกสิทธิ์ของพวกเขาที่จะใช้สิบลด เป็นแบบอย่างการถวายของพวกเขา พันธสัญญาใหม่ยังบันทึกว่า ผู้เชื่อในคริสตจักรกำลังรวบรวมเงินถวายเพื่อนำไปช่วยงานพันธกิจอื่น ๆ

แม้ว่าจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่า คริสตจักรควรถวายสิบลดให้งานพันธกิจอื่น ๆ มันก็ดูเหมือนว่าคริสตจักรทั้งหลายควรจะแสดงน้ำใจสนับสนุนงานพันธกิจอื่น ๆ เพราะพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาให้มั่งมี คริสตจักรบางแห่งตั้งเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งของพวกเขาเพื่อช่วย "งานพันธกิจข้างนอก" เป็นวิธีที่จะช่วยให้พวกเขารักษาเงินให้สมดุลกับความต้องการอย่างมากของโลกรอบตัวพวกเขา ตัวอย่างเช่น มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติสำหรับคริสตจักรที่จะถวายสิบลด (ร้อยละ 10) หรือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อีกก้อนแก่พันธกิจต่างประเทศ เรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นข้อกำหนดที่เป็นบทบังคับตามกฎหมาย แต่ มันควรจะเป็นการฉลองอย่างชื่นชมยินดีในการทรงจัดเตรียมให้ของพระเจ้า Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสตจักรควรถวายสิบลดของเงินถวายที่ได้รับร้อยละ 10 หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries