settings icon
share icon
คำถาม

ความแตกต่างระหว่างพิธีตามพระบัญญัติ และพิธีศักดิ์สิทธิ์คืออะไร ?

คำตอบ


นิกายโรมันคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ตะวันออกและนิกายโปรเตสแตนท์ไม่กี่อย่างใช้คำว่า "พิธีศักดิ์สิทธิ์" เพื่อหมายถึง " สัญลักษณ์ หรือพิธีปฏิบัติที่ถ่ายโอนให้กับแต่ละบุคคลโดยพระคุณของพระเจ้า" โดยทั่วไป มีพิธีศักดิ์สิทธิ์เจ็ดอย่างในนิกายเหล่านี้ ได้แก่ พิธีบัพติศมา พิธีกำลัง พิธีมหาสนิท พิธีสารภาพบาป พิธีสมรส พิธีศีลอนุกรม และพิธีเจิมคนไข้ตามแบบคริสตจักรคาทอลิก "มีพิธีศักดิ์สิทธิ์เจ็ดอย่าง พิธีเหล่านี้ถูกจัดตั้งโดยพระคริสต์และมอบให้กับคริสตจักรเพื่อปฏิบัติการ พิธีเหล่านี้สำคัญต่อความรอด พิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นพาหนะลำเลียงพระคุณที่ได้ถ่ายโอนมา" ตรงกันข้าม พระคัมภีร์สอนเราว่าพระคุณไม่ได้ทรงประทานผ่านสัญลักษณ์ภายนอก และไม่มีพิธีกรรมใดที่ "จำเป็นสำหรับความรอด" พระคุณได้มาเปล่าๆ

ทิตัส 3:4-7 แต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด ได้ปรากฏในโลกแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ และจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์”

พิธีตามพระบัญญัติเป็นเพียง "พิธีการหรือการปฏิบัติตามที่สั่งไว้"พวกโปรเตสแตนต์และอีแวนเจลิคัล มองดูพิธีตามพระบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติเชิงสัญลักษณ์ของข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณว่า พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงสิ้นพระชนม์ ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย แล้วเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ และสักวันหนึ่งจะเสด็จกลับมา แทนที่จะเป็นข้อกำหนดเพื่อรับความรอด พิธีตามพระบัญญัติเป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจและชื่นชมมากขึ้น ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำสำเร็จสำหรับเราคือพระราชกิจแห่งการทรงไถ่บาป พิธีตามพระบัญญัติจะถูกกำหนดโดยปัจจัยสามอย่าง: สิ่งเหล่านี้ถูกจัดตั้งโดยพระคริสต์ โดยอัครทูตเป็นผู้นำไปสั่งสอน และผู้คนในคริสตจักรยุคแรกถือปฏิบัติกัน เพราะว่าพิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้น ดังนั้นจึงนับว่ามีเพียงศาสนพิธีที่ต้องปฏิบัติสองอย่างนี้เท่านั้น ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีพิธีตามพระบัญญัติสำหรับรับความรอด

และไม่มีศาสนพิธีใดที่เป็น "พาหนะลำเลียงพระคุณ" โดยทั่วไป มีความเข้าใจว่า พิธีตามพระบัญญัติเป็นพิธีต่างๆ ที่พระเยซูทรงสั่งให้เราถือปฏิบัติร่วมกับคริสเตียนคนอื่น เรื่องเกี่ยวกับพิธีบัพติสมา

มัทธิว 28:18-20 “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

สำหรับพิธีมหาสนิท เรายังเรียกว่าอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเจ้า

ลูกา 22:19-20 “พระองค์ทรงหยิบขนมปัง โมทนาพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลาย ตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา [ซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา” คริสตจักรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติทั้งสองพิธี แต่ไม่จำเป็นจะต้องหมายความว่าทั้งสองพิธีนั้นเป็นพิธีที่ต้องปฏิบัติ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความแตกต่างระหว่างพิธีตามพระบัญญัติ และพิธีศักดิ์สิทธิ์คืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries