settings icon
share icon
คำถาม

ความแตกต่างระหว่างคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร?

คำตอบ


เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากล คนเราต้องมีหลักพื้นฐานสำคัญของมัน คริสตจักรในท้องถิ่นเป็นกลุ่มผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ประชุมกันสม่ำเสมอในสถานที่เฉพาะ คริสตจักรสากลประกอบด้วยผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทั่วโลก

คำว่าคริสตจักรมาจาก 2 คำเป็นอย่างน้อย คำหนึ่ง เกี่ยวกับการประชุมร่วมกันหรือ "การชุมนุม."

1 เธสะโลนิกา 2:14 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นยูเดีย ซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพลเมืองของตน เหมือนอย่างที่เขาเหล่านั้นได้รับจากพวกยิว”

2 เธสะโลนิกา 1:1 “เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ในพระบิดาเจ้าของเราและพระเยซูคริสตเจ้า” คำนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยผู้เชื่อให้รอดและชำระให้บริสุทธิ์ สมกับเป็น "ผู้ที่ได้ทรงเรียกออกมา"

เมื่อพบคำว่าคริสตจักรในพระคัมภีร์อังกฤษ คำที่ใช้เป็นคำนี้ คำที่สองเป็นคำที่พูดถึงความเป็นเจ้าของและตามตัวอักษรหมายความว่า " เป็นของพระเจ้า" นี้เป็นคำที่แปลตามตัวอักษรเป็นคำปัจจุบันที่ใช้ว่า "คริสตจักร" คำภาษากรีกนี้ที่ใช้เพียงสองครั้งในพันธสัญญาใหม่ และไม่เคยนำมาใช้โดยตรงในการเรียกชื่อคริสตจักร

1โครินธ์ 11:18-20 “ประการแรก ข้าพเจ้าได้ยินว่า เมื่อท่านประชุมคริสตจักรนั้น มีการแตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่า ตามซึ่งได้ยินนั้นคงมีความจริงอยู่บ้าง

เพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้น

เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้น จึงไม่เป็นการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เจ้าได้

วิวรณ์1:10-11 “พระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตร ตรัสว่า “สิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วน และฝากไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ด คือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟียและเมืองเลาดีเซีย”

ปกตินิยามคำว่าคริสตจักรท้องถิ่นคือเป็นการชุมนุมกันในท้องถิ่นของทุกคนที่ยืนยันความเชื่อและการอุทิศตัวต่อพระคริสต์

บ่อยครั้งมากที่คำกรีก เอ็คคลีเชีย ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงถึงการประชุมของคนในท้องถิ่น

(1 เธสะโลนิกา 1:1) 1 โครินธ์ 4:17 “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนสัตย์ซื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนำท่านให้ระลึกถึงแบบการประพฤติของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทั่วๆไป”

2 โครินธ์ 11:8 “ข้าพเจ้าปล้นคริสตจักรอื่น ด้วยการรับเงินบำรุงจากเขา เพื่อจะได้ปรนนิบัติพวกท่าน” ไม่จำเป็นต้องมีเพียงคริสตจักรท้องถิ่นโดยเฉพาะในที่แห่งใด มีคริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองใหญ่ๆ

คริสตจักรสากลคือชื่อที่ใช้กับคริสตจักรทั่วโลก ในกรณีนี้ ความคิดเห็นเรื่องคริสตจักรไม่ใช่แค่สถานที่มาชุมนุมกัน แต่เป็นเหล่าผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมกันต่างหาก คริสตจักรก็เป็นคริสตจักรถึงแม้มันจะไม่จัดการประชุมอย่างเป็นทางการ กิจการ 8:3 “ ฝ่ายเซาโลพยายามทำลายคริสตจักร โดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุก” คนสามารถมองว่าคริสตจักรเป็นคริสตจักรแม้ว่าพวกเขาจะชุมนุมกันที่บ้าน กิจการ 9:31 “เหตุฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้น ประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และด้วยรับความหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้น”

เมื่อตรวจสอบเนื้อหาสาระแท้จริง คนสามารถสังเกตว่าการแปลคำว่าคริสตจักรทั้งหลาย ในฉบับ KJV จริงๆ ควรจะเป็นรูปเอกพจน์ ซึ่งอธิบายถึงคริสตจักรสากลไม่เพียงแต่คริสตจักรท้องถิ่น

บางคนอาจพยายามที่จะอธิบายว่าคริสตจักรสากลเป็นคริสตจักรที่มองไม่เห็นด้วยตา

โปรดระมัดระวังที่จะไม่ทำเช่นนี้ ในพระคัมภีร์ไม่เคยอธิบายคำว่าคริสตจักรสากลว่ามองไม่เห็นด้วยตา และแน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรสากลจะมองไม่เห็นด้วยตา

นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับคริสตจักรสากล 1โครินธ์ 12:28 “ และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผู้เผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ ผู้รักษาโรค ผู้อุปการะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลกๆ”

1โครินธ์ 15:9 “เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครทูต และไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูต เพราะว่าข้าพเจ้าได้เคี่ยวเข็ญคริสตจักรของพระเจ้า” มัทธิว 16:18 “ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” เอเฟซัส 1:22-23 “พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน”

โคโลสี 1:18 “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความแตกต่างระหว่างคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries