settings icon
share icon
คำถาม

อะไรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในคริสตจักร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ประกาศบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองอย่างน้อยห้าอย่างคือ:

1) ผู้ปกครองช่วยระงับข้อพิพาทในคริสตจักร "ในขณะที่เปาโลและบารนาบัสพักอยู่ที่อันติโอคแห่งซีเรีย บางคนจากแคว้นยูเดียมาถึงและเริ่มต้นสั่งสอนคริสเตียนว่า 'ถ้าพวกท่านไม่รักษาประเพณีชาวยิวโบราณเรื่องการเข้าสุหนัตตามที่โมเสสกำหนดไว้ ท่านจะไม่สามารถรอดได้ เปาโลและบารนาบัสไม่เห็นด้วยกับพวกเขา จึงถกเถียงโต้แย้งกันอย่างรุนแรงและยาวนาน สุดท้ายเปาโลและบารนาบัสถูกส่งตัวไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมด้วยผู้เชื่อในท้องถิ่นเพื่อจะพูดคุยกับอัครทูตและผู้ปกครองเกี่ยวกับคำถามนี้"

กิจการ 15:1-2 “มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่า ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส จะรอดไม่ได้ เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกัน ระหว่างเปาโลและบารนาบัสกับ คนเหล่านั้นมากมายแล้ว เขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆ ในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็ม ในเรื่องที่เถียงกันนั้น”

คำถามได้ถูกยกขึ้นมาเป็นที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรง จากนั้นนำไปสู่อัครทูตและผู้ปกครองสำหรับการตัดสินชี้ขาด ข้อพระธรรมตอนนี้สอนว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ

2) พวกเขาอธิษฐานวิงวอนให้คนป่วย

ยากอบ 5:14 “มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

ผู้ปกครองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติในพระคัมภีร์มีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า

ยากอบ 5:16 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล”

ความจำเป็นอย่างหนึ่งในการอธิษฐาน คือการอธิษฐานขอให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ และคาดหวังว่าผู้ปกครองจะทำเช่นนี้

3) พวกเขาจะคอยเฝ้าดูแลสมาชิกคริสตจักรด้วยความถ่อมใจ

1 เปโตร 5:1-4 “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลาย ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลัง จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริต แต่ด้วยใจเลื่อมใส และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจ แต่เป็นแบบอย่างแก่พวกลูกแกะนั้น และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลย”

ผู้ปกครองเป็นผู้นำของคริสตจักรที่ได้รับมอบหน้าที่จากพระเจ้า ; พวกลูกแกะต้องไว้วางใจเชื่อฟังพวกเขา พวกเขาต้องไม่เป็นผู้นำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ทางการเงิน แต่เป็นเพราะความปรารถนาที่จะรับใช้และดูแลพวกลูกแกะ

4) พวกเขาต้องปกป้องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกลูกแกะ

ฮีบรู 13:17 “ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่าน จงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลย เพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่ เสมือนหนึ่งผู้ที่จะต้องเสนอรายงาน”

ข้อนี้ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงว่า "ผู้ปกครอง" แต่บริบทเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำคริสตจักร พวกเขามีความรับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจักร

5) พวกเขาต้องใช้เวลาในการอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะ

กิจการ 6:2-4 “ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกัน แล้วกล่าวว่า “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่ เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่าน ที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา เราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้นอธิษฐาน และรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไป”

ข้อนี้สำหรับอัครทูตทั้งหลาย เปโตรเป็นทั้งอัครทูตและผู้ปกครอง

1เปโตร 5:1 “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลาย ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลัง”

ข้อพระคัมภีร์นี้ยังแสดงให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองและมัคนายก

เพียงแค่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สร้างสันติ นักรบอธิษฐาน ครูผู้สอน ผู้นำ โดยเป็นตัวอย่างและผู้มีอำนาจตัดสินใจ วกเขาเป็นผู้นำของคริสตจักรที่ทำหน้าที่เทศนาและสั่งสอนพระวจนะ มันเป็นตำแหน่งที่ต้องถูกสอดส่อง ไม่ใช่เป็นงานง่ายๆสบาย ๆ--จงอ่านคำเตือนนี้: ยากอบ 3:1 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลย เพราะท่านก็รู้ว่า เราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้น จะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries