settings icon
share icon
คำถาม

ที่เราควรจะใช้เครื่องดนตรีในโบสถ์?

คำตอบ


เครื่องดนตรีถูกนำมาใช้อย่างแน่นอนในการนมัสการในพันธสัญญาเดิม

1 พงศาวดาร 15:16 ดาวิดได้ทรงบัญชาแก่บรรดาหัวหน้าของคน เลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของเขา ให้เป็นนักร้องเล่นเครื่องดนตรี มีพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบเพื่อทำเสียงดังด้วยความ ชื่นบาน

1 พงศาวดาร 16:42 และพร้อมกับเขาเฮมานและเยดูธูน มีแตรและฉาบเพื่อบรรเลง และเครื่องดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า บุตรหลานของเยดูธูนได้รับแต่งตั้งให้ประจำประตู

1 พงศาวดาร 23:5 สี่พันคนเป็นนายประตู และอีกสี่พันคนจะถวายสรรเสริญแก่พระเจ้าด้วยเครื่องดนตรี ซึ่งเราได้สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญ”

2 พงศาวดาร 7:6 บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตน ทั้งคนเลวีด้วยพร้อมกับเครื่อง ดนตรีถวายแด่พระเจ้า ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกระทำเพื่อถวายโมทนาแด่พระเจ้า เมื่อดาวิดได้ถวายสาธุการด้วยฝีมือของเขาทั้งหลาย (เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์) และปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขา และอิสราเอลทั้งปวงยืนอยู่

2 พงศาวดาร 23:13 และเมื่อพระนางทอดพระเนตร ก็มีพระราชาประทับยืนอยู่ที่เสาหานของพระองค์ ตรงที่ทางเข้า บรรดาผู้บังคับกองและพลแตรก็อยู่ข้างพระราชา และราษฎรทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์และเป่าแตร บรรดานักร้องพร้อมกับเครื่องดนตรีของเขาก็นำการสรรเสริญ พระนางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระนางทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ”

2 พงศาวดาร 29:26-27 คนเลวีก็ยืนอยู่ ถือเครื่องดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือแตร แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาว่า ให้ถวายเครื่องเผาบูชานั้นบนแท่น และเมื่อเริ่มถวายเครื่องเผาบูชา ก็เริ่มถวายเพลงแก่พระเจ้า และแตรกับเครื่องดนตรีของดาวิดพระราชาของ อิสราเอลก็เริ่มด้วย

2 พงศาวดาร 30:21 และประชาชนอิสราเอลที่อยู่ ณ เยรูซาเล็ม ได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เจ็ดวันด้วยความยินดียิ่ง และคนเลวีกับปุโรหิตได้สรรเสริญพระเจ้าทุกวันๆ ร้องเพลงด้วยเต็มกำลังของเขาถวายแด่พระเจ้า

2 พงศาวดาร 34:12 และคนทั้งหลายก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ผู้คุมงานมียาหาทและโอบาดีห์คนเลวี ลูกหลานของเมรารี และเศคาริยาห์กับเมชุลลัมลูก หลานของคนโคฮาทเป็นผู้ดูแล คนเลวีทุกคนที่ชำนาญเครื่องดนตรี

เนหะมีย์ 12:36 กับญาติพี่น้องของเขา คือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครื่องดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า และเอสราธรรมาจารย์ได้เดินนำหน้าเขา

เพลงสดุดี 4:1 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่า ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม ขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล เมื่อข้าพระองค์จนตรอก ขอพระองค์ประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ และ ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

เพลงสดุดี 6:1 ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธ และขออย่าทรงลงทัณฑ์ข้าพระองค์ด้วย พระพิโรธของพระองค์

เพลงสดุดี 54:1 เมื่อพวกชาวศิฟิมไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่ หรือ”

เพลงสดุดี 55:1 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณ ฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขออย่าซ่อนพระองค์เสียจากคำวิงวอนของข้าพระองค์

เพลงสดุดี 61:1 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้า พระองค์

เพลงสดุดี 67:1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย และอำนวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้พระพักตร์ฉายสว่างแก่ข้าพระองค์

เพลงสดุดี 76:1 ในยูดาห์เขารู้จักพระเจ้า ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่ง

อิสยาห์ 38:20 พระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเล่นเครื่องสายของข้าพเจ้า ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่พระนิเวศของพระเจ้า

อาโมส 6:5 และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่

ฮาบากุก 3:19 พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง เป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้า เหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย พระองค์ทรงกระทำให้ ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง ทั้งหลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านักร้อง ใช้เครื่องสาย

ความจริงที่ว่าพันธสัญญาใหม่ไม่มีที่ไหนเลยก่นเครื่องดนตรีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติพันธสัญญาเดิมได้อย่างต่อเนื่องในคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ ต้นคริสตจักรประกอบด้วยเกือบทั้งหมดของชาวยิว มันเป็นไปได้มากว่าพวกเขายังคงใช้เครื่องดนตรีในโบสถ์เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในการนมัสการก่อนหน้านี้ของพวกเขา

ดังนั้นแม้จะไม่ชัดเจนอ้างอิงพันธสัญญาใหม่ก็เป็นที่ชัดเจนคริสตจักรสามารถใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการของมัน แต่มีความเป็นไปได้ว่าการอ้างอิงพันธสัญญาใหม่เพื่อเครื่องดนตรี

เอเฟซัส 5:19 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า

วลีที่ว่า "ทำเพลง" เป็นคำแปลของคำภาษากรีก psallontes รากซึ่งหมายถึง "การถูหรือสัมผัส" หรือ "ชักหรือหางเสียง" มันถูกใช้กันทั่วไปในภาษากรีกที่จะอ้างถึงการเล่นเครื่องดนตรีเครื่องสาย ไม่ว่ากรณีที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามหรือคำสั่งการใช้งานของเครื่องดนตรีในคริสตจักร ดังนั้นคริสตจักรมีอิสระที่จะใช้พวกเขาหรือไม่เป็นมันให้ความรู้สึกนำของพระเจ้า Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ที่เราควรจะใช้เครื่องดนตรีในโบสถ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries