settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมจึงมีนิกายมากมายในศาสนาคริสต์?

คำตอบ


เพื่อที่จะตอบ คำถามนี้ เราต้อง แยกความแตกต่าง ระหว่างนิกายในพระกายของพระคริสต์และนิกายที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์และศาสนาเทียมเท็จ ตัวอย่างนิกายในศาสนาคริสต์ได้แก่เพรสไบทีเรียน และ ลูเธอรัน มอร์มอน และพยานพระยะโฮวา เป็นตัวอย่างของ ลัทธิ ( กลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ปฏิเสธ หลักความเชื่อที่สำคัญอย่างหนึ่งหรือมากกนั้นในศาสนาคริสต์) ศาสนาอิสลามและ ศาสนาพุทธ เป็น ศาสนา ที่แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง

นิกายที่เกิดขึ้นในความเชื่อศาสนาคริสต์ เท่าที่ย้อนรอยดูได้แก่ การปฏิรูปนิกายโปรแตสแตนท์ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปศาสนจักรโรมันคาธอลิค ระหว่างศตวรรษที่16 ก่อให้เกิดการแบ่งออกตามประเพณีของโปรแตสแตนท์ 4 อย่าง ได้แก่ ลูเธอรัน การปฏิรูป อะนาแบ๊บติสท์ และแองกลิกัน

จากสี่นิกายนี้ มีนิกายอื่น ๆเพิ่มขึ้นตลอดหลายศตวรรษ

นิกายลูเธอรันได้รับการตั้งชื่อตามชื่อ มาร์ติน ลูเธอร์ และวางรากฐานอยู่บนคำสอนของเขา

พวกเมโธดิสท์ ได้ใช้ชื่อนี้เพราะผู้ก่อตั้งของพวกเขาชื่อ จอห์น เวสลีย์ เป็นคนมีชื่อเสียงเพราะการนำ "วิธีการ" มาใช้เพื่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เพรสไบทีเรียนได้ใช้ชื่อนี้เพราะมุมองความคิดเรื่องการมีผู้นำคริสตจักร—ภาษากรีก คำว่า ผู้ปกครอง คือ เพรสบูเทอรอส แบ็บติสต์ ใช้ชื่อนี้เพราะ พวกเขาได้ เน้นความสำคัญ ของเรื่องบัพติสมาเสมอ แต่ละ นิกาย มีหลักความเชื่อแตกต่างกันเล็กน้อยหรือเน้นในด้านต่างกัน เช่นวิธีการรับบัพติสมา พิธีมหาสนิทจัดไว้ให้แก่ทุกคนหรือเฉพาะเหล่าคนที่ผู้นำคริสตจักรยืนยันเป็นพยานให้ได้ อำนาจอธิปไตย ของพระเจ้า กับเจตนาอิสระเรื่องของความรอด อนาคตของอิสราเอล และคริสตจักร; ก่อนยุคแห่งความทุกข์ยากลำบาก กับ หลังยุคแห่งความทุกข์ยากลำบาก ; “ หมายสำคัญ " ของประทานยังคงปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบันและต่อ ๆไป ประเด็นเรื่องการแบ่งแยกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด แต่ค่อนข้างเป็นเรื่องความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างบริสุทธ์โดยคนที่เคร่งครัดพระเจ้า แม้ว่ามีข้อบกพร่องก็พยายามที่จะ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และรักษา ความบริสุทธิ์หลักความเชื่อตามที่สามัญสำนึกของพวกเขาและ ความเข้าใจใน พระวจนะของพระองค์

ทุกวันนี้ มีนิกายมากมายและหลากหลาย นิกายดั้งเดิมที่เดิม " เข้าเส้นเลือด " ดังกล่าวข้างต้น ได้ เกิด หน่อ มากมายเช่น ที่ประชุมของพระเจ้า พันธมิตรคริสเตียนและมิชชันนารี , พวกนาซารีน การประกาศอิสระ คริสตจักรพระคัมภีร์ ที่เป็นอิสระ และอื่น ๆ บางนิกายเน้นความแตกต่างเล็กน้อยของหลักความเชื่อ แต่บ่อยครั้งที่นิกายเหล่านี้มีรูปแบบการนมัสการที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับ รสนิยมและความต้องการที่แตกต่างกันของ ชาวคริสต์ แต่ไม่มีการทำผิดพลาด ในฐานะเป็นผู้เชื่อเราจะต้องมีใจเดียวกันบนสาระสำคัญของ ความเชื่อ แต่กว่านั้น มีความเป็นอิสระในการคิดหรือการกระทำที่คริสเตียนควรจัดรูปแบบนมัสการบูชาร่วมกัน ความคิดหรือการกระทำที่อิสระนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดศาสนาคริสต์หลากหลาย”ตามรสนิยม” คริสตจักรเพรสไบทีในยูกันดาจะมีรูปแบบของการนมัสการแตกต่างกันมากับคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในโคโลราโด แต่โดยส่วนใหญ่หลัก๕วามเชื่อของพวกเขาจะเหมือนกัน ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่การแตกแยก หากคริสตจักรสองแห่งไม่เห็นด้วยในหลักความเชื่อ ควรเปิดให้มีการอภิปรายและการสนทนารองพระวจนะนั้น

รูปแบบ "เหล็กลับเหล็ก" (สุภาษิต 27:17) นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับสไตล์และรูปแบบ แต่มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะแยกต่างหากกัน

แม้มีการแบ่งแยกนี้ ความรับผิดชอบคริสเตียนก็ไม่ถูกยกไว้ เรายังต้องรักซึ่งกันและกัน

1 ยอห์น 4:11-12 “ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา” ที่สุดแล้วต้องร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ ยอห์น 17:21-22”ทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมจึงมีนิกายมากมายในศาสนาคริสต์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries