settings icon
share icon
คำถาม

มีวิธีอะไรบ้างที่ฉันจะสามารถรับใช้ หรือเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรได้?

คำตอบ


ตามพระคัมภีร์แล้วคริสเตียนทุกคนได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อใช้ในการรับใช้พระกายของพระคริสต์ "ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน" (1 เปโตร 4:10-11 เปรียบเทียบกับเอเฟซัส 4: 11–16) ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดวิธีรับใช้ที่ดีที่สุดในคริสตจักรคือให้เราค้นหาว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไร แน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าของประทานของเราคืออะไรก่อนที่เราจะเริ่มมีส่วนร่วมในคริสตจักร ในความเป็นจริงแล้วเรามักจะค้นพบของประทานของเราในกระบวนการระหว่างการรับใช้ ซึ่งของประทานฝ่ายวิญญาณได้มีการบันทึกไว้ใน โรม 12: 6 – 8 และใน 1 โครินธ์ 12: 4 – 11, 28

มีความแตกต่างระหว่างพระกายของพระคริสต์ในคนทั่วโลก (1 โครินธ์ 12:12-13) และคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นได้เข้าร่วมการนมัสการร่วมกัน (ฮีบรู 10:25) แต่ก็ไม่มีความแตกต่างในการที่คริสเตียนควรจะใช้ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณของเขาอย่างไร เพราะว่าการรับใช้พระเจ้าคือสิ่งที่แสดงออกมาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่กิจการเฉพาะวันอาทิตย์ คริสเตียนทุกคนในทุกที่ควรจะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นของเขาและมองหาโอกาสที่จะรับใช้ภายนอกคริสตจักร (2โครินธ์ 9:12-13) อาจเป็นการยากที่จะค้นหาว่าของประทานฝ่ายวิญญาณใดที่พระเจ้าทรงประทานให้ แต่นี่เป็นสิ่งที่ดีซึ่งจะได้รับใช้ที่ไหนสักแห่งดีกว่าไม่ได้รับใช้ที่ไหนเลย (โรม 12:11) บ่อยครั้งการค้นหาของประทานจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระหว่างการรับใช้ในงานต่างๆ พวกเราจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เราทำได้ดีและสิ่งที่เรามีใจให้ (1 พงศาวดาร 28 :9)

มีความต้องการมากกว่าคนงานที่ทำงานด้วยความเต็มใจอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งนี้เคยเป็นจริงในช่วงเวลาของพระคริสต์และในปัจจุบันยังคงเป็นจริงอยู่ (มัทธิว9:37) สิ่งนี้ไม่เคยเป็นปัญหาเพื่อค้นหาความต้องการของคริสตจักรทองถิ่น ตั้งแต่การประกาศข่าวประเสริฐในชุมชน (ซึ่งคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้ทำ กิจการ 1:8) ไปยังการทำความสะอาดห้องน้ำ มีงานให้ทำมากมายอยู่เสมอ นี่เป็นสิ่งดีที่จะสอบถามผู้นำคริสตจักรเกี่ยวกับความต้องการของคริสตจักร ให้พูดคุยกับศิษยาภิบาลและผู้ปกครองของคริสตจักรเกี่ยวกับงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่และงานเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่หมาะสมกับเราอย่างไร

นี่คือตัวอย่างตำแหน่งงานรับใช้ของการประชุมนมัสการในท้องถิ่น:
• ครูรวีวารศึกษาและครูสอนพระคัมภีร์ (เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว)
• ผู้นำเด็กและเยาวชน
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
• เลขานุการ
• ภารโรงและคนงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสนามหญ้า
• คนขับรถรับส่งเด็กหรือคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถขับรถเองได้
• เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
• เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่งและพนักงานต้อนรับ
• สมาชิกวงประสานเสียงและนักร้องนำ
• นักดนตรี
• ผู้ควบคุมดนตรี ผู้นำนักร้อง ฯลฯ
• ช่างเทคฝ่ายนิคเสียงและฝ่ายวิดีโอ
• ผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ประสานงานโซเชียลมีเดีย
• เหรัญญิกและนักบัญชี
• ผู้ทำงานในห้องครัว
• ผู้ดูแลเลี้ยงเด็ก
สมาชิกทุกคนของคริสตจักรทุกแห่งควรรับใช้ในทางใดทางหนึ่งและผู้รับใช้ทุกคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าควรจำไว้ว่านี่เป็นมากกว่าการรับใช้ผู้อื่น แต่นี่คือการรักพวกเขา "แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด" (กาลาเทีย 5:13) การรับใช้คริสตจักรสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นเป็นพี่เลี้ยงเด็กสำหรับคู่หนุ่มสาวที่ต้องการออกไปใช้เวลาด้วยกัน เตรียมอาหารให้แก่ครอบครัวที่ประสบกับความเจ็บป่วย ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ แม่ม่ายที่ถูกจำกัดอยู่แต่ในบ้านหรือแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกล่าวว่า "วันนี้ฉันนึกถึงคุณ" คริสเตียนอาจจะยุ่งอยู่กับงานรับใช้เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่การแสดงออกที่ไม่สิ้นสุดซึ่งปราศจากความรักนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลย (1 โครินธ์ 13: 1–3) ในขณะที่เราออกไปรับใช้พระเจ้าให้เรากระทำด้วยจิตวิญญาณแห่งความถ่อมใจและด้วยความรักกันฉันพี่น้อง (ฟิลิปปี 2: 1–4)

English
กลับสู่หน้าภาษาไทย

มีวิธีอะไรบ้างที่ฉันจะสามารถรับใช้ หรือเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรได้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries