settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือคุณสมบัติของของมัคนายกและผู้ปกครองคริสตจักร?

คำตอบ


พระคัมภีร์มีชุดคุณสมบัติที่ชัดเจนสำหรับมัคนายกและผู้ปกครองคริสตจักร รวมถึงตำแหน่งของพวกเขาภายในพระกายของผู้เชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ของมัคนายกนั้นได้มีการพัฒนาเพื่อจัดการกับปัญหาในทางปฏิบัติภายในคริสตจักรคือ "ดังนั้นอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกสาวกทั้งปวงมาประชุมพร้อมหน้ากันและกล่าวว่า เป็นการไม่ถูกต้องที่เราจะละเลยพันธกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไปรับใช้ที่โต๊ะอาหาร" (กิจการ 6:2) คำที่แปลคำว่า "รับใช้" ในภาษากรีกคือ diakonein ซึ่งมาจากคำที่หมายความว่า "ผู้ต้อนรับ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น" การเป็น "มัคนายก" คือการรับใช้ มัคนายกกลุ่มแรกคือกลุ่มคนเจ็ดคนในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแจกจ่ายอาหารประจำวัน มัคนายกด้วยเหตุนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับใช้ผู้อื่นอย่างเป็นทางการในคริสตจักร

คำในภาษากรีกที่แปลว่า "บิชอป" คือ episkopos บิชอปเป็นผู้ควบคุม ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรับผิดชอบทั่วไปในการประชุมนมัสการของคริสเตียน ในพระคัมภีร์บิชอปมีการเรียกว่า "ผู้ปกครอง" (1 ทิโมธี 5:19) และ "ศิษยาภิบาล" (เอเฟซัส 4:11) เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติของบิชอป ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลพบได้ใน 1 ทิโมธี 3:1 – 7 คือ "คำนี้เป็นคำ จริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆ เป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น นอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอก มิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมาร" เปาโลแนะนำทิโมธีเช่นเดียวกันในสิ่งที่เป็นตัวอย่างการสอนของผู้ช่วยเหลือที่ดี เริ่มต้นใน 1 ทิโมธี 4:11 จนถึงบทที่ 6:2 เปาโลให้สิบสองสิ่งที่ทิโมธีควรจะ "สั่งและสอน"

อัครทูตเปาโลย้ำถึงคุณสมบัติของบิชอป ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลในจดหมายของท่านถึงทิตัส "คือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว บุตรของเขามีความเชื่อ และไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่า บุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง เพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่เป็นคนเลือดร้อน ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รักความดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนยุติธรรม เป็นคนบริสุทธิ์ รู้จักบังคับใจตนเอง และเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลัก และชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น" (ทิตัส 1:6 – 9)

คุณสมบัติของมัคนายกนั้นกันคล้ายกับของบิชอป ผู้ปกครองและศิษยาภิบาล "ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์" (1 ทิโมธี 3:8 – 13) คำที่แปลคำว่า "มัคนายก" ในตอนนี้คือรูปแบบคำเดียวกันในภาษากรีกที่ใช้ในกิจการ 6:2 ฉะนั้นเรารู้ว่าเรากำลังกล่าวถึงตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน

คุณสมบัติเหล่านี้ง่ายและตรงไปตรงมา ทั้งมัคนายกและบิชอป ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลต้องเป็นผู้ชาย เป็นสามีที่มีภรรยาคนเดียว มีบุคลิกภาพที่ไม่เสแสร้งและเป็นผู้ที่ปกครองครอบครัวของตัวเองในทางของพระคัมภีร์ คุณสมบัติเหล่านี้คาดหวังให้ผู้ที่แสวงหาตำแหน่งหน้าที่นี้เป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วและเดินในการยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า สิ่งที่แตกต่างมากที่สุดระหว่างชุดคุณสมบัติสองชุดคือว่าบิชอป ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลต้อง "สามารถที่จะสอนได้" ในทางตรงกันข้ามการสอนไม่ได้ระบุไว้หรือจำเป็นสำหรับมัคนายก

องค์พระผู้เป็นเจ้าเองนั้นมีการเรียกกันว่า "พระผู้เลี้ยงและพระผู้ทรงดูแลวิญญาณจิตของท่าน" (1 เปโตร 2:25) คำเรียกเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ คำว่าผู้เลี้ยงเป็นคำที่แปลมาจากคำว่า poimen ในภาษากรีกและแปลว่า "ศิษยาภิบาล" ที่อื่น (ยกตัวอย่างเช่นเอเฟซัส 4:11) คำว่า poimen นี้คือผู้ที่ดูแลฝูงสัตว์และเป็นการเปรียบเทียบศิษยาภิบาลคริสเตียนเพราะว่าศิษยาภิบาลควรจะนำทาง "ฝูง" ของพระเจ้าและเลี้ยงดูพวกเขาด้วยพระคำของพระเจ้า คำที่แปลว่า "ผู้ดูแล" เป็นคำเดียวกันคือ episkopos ซึ่งใช้โดยอัครทูตเปาโลในพระธรรม 1 ทิโมธีและพระธรรมทิตัส

ตำแหน่งหน้าที่ของมัคนายกและผู้ปกครองคริสตจักรนั้นเป็นตำแหน่งหน้าที่ซึ่งสำคัญมากในคริสตจักร การช่วยเหลือคนของพระเจ้าในพระคำและในด้านการกระทำเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญที่ชายผู้หนึ่งจะรับเอาไว้และไม่ควรจะกระทำแบบหละหลวม ผู้หนึ่งที่ไม่มีคุณสมบัติในทางพระคัมภีร์ไม่ควรจะดำรงตำแหน่งผู้ปกครองหรือมัคนายกเพราะคริสตจักรต้องการสิ่งที่ดีกว่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือคุณสมบัติของของมัคนายกและผู้ปกครองคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries