settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการไปคริสตจักรจึงสำคัญ?

คำตอบ


พระคัมภีร์บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคริสตจักรเพื่อที่เราจะได้นมัสการพระเจ้ากับผู้เชื่อคนอื่น ๆ และฟังพระคำของพระองค์เพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้จำเริญขึ้น (กิจการ 2:42; ฮีบรู 10:25) คริสตจักรคือสถานที่ที่ผู้เชื่อสามารถรักซึ่งกันและกันได้ (1 ยอห์น 4:12) หนุนใจซึ่งกันและกัน (ฮีบรู 3:13) “กระตุ้น” ซึ่งกันและกัน (ฮีบรู 10:24) ปรนนิบัติซึ่งกันและกัน (กาลาเทีย 5:13) สั่งสอนซึ่งกันและกัน (โรม 15:14) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน (โรม 12:10) เมตตาต่อกันและมีใจเอ็นดูต่อกัน (เอเฟซัส 4:32)

เมี่อคน ๆ หนึ่งวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับความรอดของเขา เขาก็จะเป็นหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 12:27) การที่คริสตจักรจะทำงานได้อย่างปกติ “อวัยวะ” ทุกส่วนจะต้องอยู่ครบ (1 โครินธ์ 12:14-20) ในทำนองเดียวกัน ผู้เชื่อจะไม่มีวันโตฝ่ายวิญญาณได้เต็มที่โดยปราศจากความช่วยเหลือและการหนุนใจจากสมาชิกคนอื่น ๆ (1 โครินธ์ 12:21-26) ดังนั้นจากเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้การไปคริสตจักร, การมีส่วนร่วมในคริสตจักร และการมีสามัคคีธรรมควรเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อปฏิบัติเป็นประจำ การไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่ผู้เชื่อจะต้องทำ แต่คนที่วางใจในพระคริสต์ควรอยากไปนมัสการพระองค์, อยากฟังพระวจนะ และมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่น ๆด้วย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการไปคริสตจักรจึงสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries