settings icon
share icon
คำถาม

ความหมายของการนมัสการของคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


ความหมายของคำภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่มักจะแปล "การนมัสการ" (proskuneo) ว่าคือ "ล้มลงกราบ" หรือ "ก้มกราบต่อหน้า" การนมัสการเป็นท่าทีฝ่ายจิตวิญญาณ เนื่องจากเป็นเรื่อง การกระทำของแต่ละบุคคลที่อยู่ภายใน คริสเตียนนมัสการตลอดเวลาเจ็ดวันต่อสัปดาห์ เมื่อคริสเตียนร่วมชุมนุมกันอย่างเป็นทางการ ควรเน้นการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวด้วย แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องตระหนักว่าเขาหรือ เธอกำลังนมัสการพระเจ้าโดยมีพื้นฐานส่วนตัว

ลักษณะการนมัสการของคริสเตียนคือจากภายในออกมาภายนอก และมีคุณภาพที่สำคัญสองอย่างเท่าเทียมกัน เราต้องนมัสการ "ด้วยจิตวิญญาณและความจริง"

ยอห์น 4:23-24 “แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

การนมัสการด้วยจิตวิญญาณไม่มีอะไรเกี่ยวกับท่าทางฝ่ายกายของเรา มันต้องเกี่ยวกับสภาพข้างในลึกสุดของเรา และต้องการองค์ประกอบหลายอย่าง ประการแรก เราต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวเรา เราไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจ้าในการนมัสการ เพราะเราไม่รู้จักพระองค์

1โครินธ์ 2:11”อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวเราเป็นผู้ทรงทำให้การนมัสการมีพลัง เพราะแท้จริงพระองค์ทรงถวายพระเกียรติพระองค์เอง และการนมัสการเที่ยงแท้ทุกอย่างถวายพระบารมีพระเจ้า

ประการที่สอง การนมัสการด้วยจิตวิญญาณต้องมุ่งไปที่พระเจ้าให้ทรงเป็นศูนย์กลาง และฟื้นชีวิตใหม่โดยความจริง เปาโลตักเตือนเราให้ “ ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย”

โรม 12:1-2 “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

เฉพาะเมื่อจิตใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยจดจ่อในสิ่งของฝ่ายโลก หันมาจดจ่อที่พระเจ้าให้ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิต เราสามารถนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณ หลายสิ่งสามารถไหลเข้ามาลวงจิตใจของเราให้หลงไปขณะที่เราพยายามที่จะยกย่อง และสรรเสริญพระเจ้า ขัดขวางการนมัสการที่แท้จริงของเรา

ประการที่สาม เราสามารถนมัสการด้วยจิตวิญญาณโดยมีหัวใจที่บริสุทธิ์ เปิดใจออกและสำนึกผิด เมื่อพระทัยของกษัตริย์ดาวิดเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต่อความบาปที่พระองค์ทรงกระทำกับบัทเชบา (2 ซามูเอล 11) ทรงรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปนมัสการ พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากพระองค์ และพระองค์ "ทรงร้องครวญครางตลอดทั้งวัน" ทรงรู้สึกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าวางหนักบนพระองค์

เพลงสดุดี 32:3-4 “เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำของข้าพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน กำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนใน หน้าแล้ง”

แต่เมื่อพระองค์ทรงสารภาพบาปของพระองค์ ทรงรื้อฟื้นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและคำสรรเสริญไหลเทออกมาจากพระองค์

เพลงสดุดี 51:17 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก”

ดาวิดทรงเข้าใจอย่างนั้น คำสรรเสริญและนมัสการต่อพระเจ้าไม่สามารถออกจากจิตใจที่เต็มไปด้วยบาปที่ยังไม่ได้สารภาพ

คุณภาพที่สองของการนมัสการแท้จริงก็คือว่ามันกระทำ " โดยความจริง" การนมัสการทุกอย่างคือการตอบสนองต่อความจริง และสิ่งใดเล่าที่อาจจะเป็นเครื่องวัดความจริงยิ่งกว่าพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับพระบิดาของพระองค์

ยอห์น 17:17 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์”

เพลงสดุดี 119:142, 160 “นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยาม ทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดำรัสของพระองค์ สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์”

เพื่อนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง เราต้องเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำ และแหล่งเดียวที่ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างเต็มที่คือในพระคัมภีร์ การนมัสการคือการแสดงออกโดยการสรรเสริญจากส่วนลึกของหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นที่เข้าใจได้ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ถ้าเราไม่ได้มีความจริงเรื่องพระคัมภีร์ เราไม่รู้จักพระเจ้า และเราไม่สามารถนมัสการได้อย่างแท้จริง

เนื่องจากการกระทำภายนอกเป็นเรื่องรองในการนมัสการของคริสเตียน ไม่มีกฎข้อ บังคับเกี่ยวกับว่าเราควรจะนั่ง ยืน คุกเข่าลง นิ่งเงียบ หรือร้องเพลงสรรเสริญดังๆ หรือไม่ ในขณะที่ร่วมชุมนุมกันนมัสการ สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการประชุม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ (ในหัวใจของเรา) และความจริง (ในความคิดของเรา) Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความหมายของการนมัสการของคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries