settings icon
share icon
คำถาม

การตั้งคริสตจักรคืออะไร?

คำตอบ


การตั้งคริสตจักรคือการตั้งของกายของผู้เชื่อที่จัดไว้เป็นระเบียบในสถานที่ใหม่สักแห่ง กระบวนการตั้งคริสตจักรรวมทั้งการประกาศ การสร้างสาวกผู้เชื่อใหม่ การฝึกอบรมผู้นำคริสตจักร และการจัดองค์กรของคริสตจักรตามรูปแบบในพันธสัญญาใหม่ โดยปกติแล้ว กระบวนการนี้ยังรวมถึงการเขียนธรรมนูญคริสตจักร และ / หรือประกาศหลักคำสอน และการหาสถานที่ที่จะหาหรือซื้อทรัพย์สินและการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

การตั้งคริสตจักรคือการมุ่งเน้นเฉพาะภายในงานขนาดใหญ่ของ "การทำภาระกิจ" ผู้ตั้งคริสตจักรคือพวกมิชชันนารี ผู้ที่มุ่งมั่นพยายามทำการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า พวกมิชชันนารีคนอื่น ๆ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้ก่อตั้งคริสตจักร" อย่างเป็นทางการ แต่พวกเขาจัดให้มีงานรับใช้ที่มีคุณค่าแก่บรรดาผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้ง งานมิชชันนารีที่ให้การสนับสนุนดังกล่าว รวมถึงผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง ผู้บุกเบิกนำร่อง ผู้พิมพ์ ผู้แปลพระคัมภีร์ และบุคลากรทางการแพทย์

เป้าหมายสูงสุดของผู้ก่อตั้งคริสตจักรส่วนใหญ่ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าในชุมชนโดยก่อตั้งกลุ่มของผู้เชื่อที่เพิ่มทวีขึ้นเองเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ทันทีที่บรรลุถึงเป้าหมายนี้ คริสตจักรก็สามารถที่จะยืนอยู่บนตัวเอง ปกติผู้ก่อตั้งคริสตจักรมักจะย้ายต่อไปที่ชุมชนที่แตกต่างกัน และเริ่มต้นกระบวนการนั้นอีกครั้ง

การก่อตั้งคริสตจักรเน้นทำตามแบบพระคัมภีร์ ในฐานะที่เป็นอัครสาวก เปาโลเดินทางไปทั่วแว่นแคว้น ท่านมักจะพยายามที่จะใช้เวลามากพอในแต่ละเมือง เพื่อสร้างองค์กรผู้เชื่อในท้องถิ่นและฝึกความเป็นผู้นำ

กิจการ 14:21-23 “ท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้น และได้คนมาเป็นสาวกมาก จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอก กระทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาให้ดำรงอยู่ในพระศาสนา และสอนให้เขาเข้าใจว่า เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ท่านทั้งสองได้เลือกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ในทุกคริสตจักร ได้อธิษฐานและถืออดอาหาร ฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั้น”

หลังจากนั้น ท่านได้พยายามที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนโบสถ์เหล่านั้น เพื่อยืนยันและหนุนกำลังใจพวกเขาให้ตั้งอยู่ในความเชื่อ

กิจการ 15:41 “ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น”

1 เธสะโลนิกา 3:2 “และได้ให้ทิโมธีน้องของเรา ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงในเรื่องความเชื่อของท่าน และเพื่อจะได้ชูใจพวกท่าน”

จากนั้นคริสตจักรทั้งหลายที่ท่านก่อตั้งขึ้นก็จะส่งมิชชันนารีออกไปทำงานเอง และดังนั้นการก่อตั้งคริสตจักรก็จะดำเนินต่อไปอีก

1 เธสะโลนิกา 1:8 “เพราะว่า พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การตั้งคริสตจักรคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries