settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคริสตจักร?

คำตอบ


แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเรื่องการเจริญเติบโตของคริสตจักรเป็นพิเศษ หลักการของการเจริญเติบโตคริสตจักรคือความเข้าใจ มัทธิว 16:18 “ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” เปาโลได้ยืนยันว่าคริสตจักรวางรากฐานบนพระเยซูคริสต์ 1โครินธ์ 3:11 “ เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์” พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรด้วย เอเฟซัส 1:18-23 “และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไร สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน พระเยซูทรงเป็นศีรษะของชีวิตคริสตจักร ยอห์น 10:10-11 “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย ข้าพเจ้าได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ” ยอห์น 15:1-8 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน จงเข้าสนิทอยู่ในข้าพเจ้า และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในข้าพเจ้าฉันนั้น ข้าพเจ้าเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและข้าพเจ้าเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในข้าพเจ้า ผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในข้าพเจ้า และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา” สิ่งที่ควรจะจำคือว่า "การเจริญเติบโต" เป็นศัพท์ซึ่งสัมพันธ์กัน มีการเจริญเติบโตหลายแบบแตกต่างกัน การเจริญเติบโตบางอย่างไม่มีอะไรเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข คริสตจักรสามารถมีชีวิตและเติบโตแม้ว่าจำนวนสมาชิกหรือ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ที่อยู่ในคริสตจักรกำลังเจริญเติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเยซูเจ้า ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเขา ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมกัน นั่นเป็นพระกายคริสตจักรที่กำลังเจริญเติบโตอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกัน คริสตจักรที่อาจเพิ่มบทบาทขึ้นทุกสัปดาห์ มีจำนวนคนมากขึ้น และยังคงซบเซาฝ่ายจิตวิญญาณ การเจริญเติบโตแบบใดๆ ก็ต้องไปตามรูปแบบเฉพาะ เช่นเดียวกับอวัยวะที่เจริญเติบโต คริสตจักรท้องถิ่นมีผู้ที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ (นักประกาศ), ผู้คนที่รดน้ำเมล็ดพันธุ์ (บาทหลวง / ครู) และคนอื่น ๆ ที่ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเขาเพื่อการเจริญเติบโตของคนในคริสตจักรท้องถิ่น แต่จงสังเกตว่าเป็นเพราะพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้มีการเพิ่มพูนขึ้น 1โครินธ์ 3:7 “เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ” บรรดาผู้ที่ปลูกและผู้ที่รดน้ำแต่ละคนจะได้รับรางวัลของตัวเองตามการงานของพวกเขา 1โครินธ์ 3:8-9 “คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างตามการที่ตนได้กระทำไว้ เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์” จะต้องมีความสมดุลระหว่างการปลูกและการรดน้ำเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นจะเติบโต ซึ่งหมายความว่าในคริสตจักรที่แข็งแรง แต่ละคนจะต้องรู้จักของประทานฝ่ายวิญญาณของเขาหรือเธอ เพื่อว่าเขาหรือเธอสามารถทำหน้าที่ได้ในพระกายของพระคริสต์ หากการปลูกและรดน้ำไม่มีความสมดุล คริสตจักรจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัย แน่นอนว่าจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันในชีวิตประจำวันและมีการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้มีพระองค์ทรงสามารถเทฤทธิ์อำนาจแก่บรรดาผู้ที่หว่านพืชและรดน้ำเพื่อให้งานชองพระเจ้าเกิดผลเพิ่มพูน สุดท้ายนี้ คำอธิบายเรื่องคริสตจักรที่มีชีวิตและเจริญเติบโต เราพบได้ใน กิจการ 2:42-47 “เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญหลายประการ บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของ มาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ” พวกเขากำลังรับใช้กันและกันและออกไปยังผู้ที่ต้องการจะรู้จักพระเจ้า เพราะทรงเป็นพระเจ้า เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง คริสตจักรจะได้พบกับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ว่าจำนวนตัวเลขสมาชิกจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries