settings icon
share icon
คำถาม

คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ได้อย่างไร?

คำตอบ


วลีที่กล่าวว่า "พระกายของพระคริสต์" คือวลีที่นำมาใช้เปรียบเทียบทั่วๆ ไปในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่สำหรับคริสตจักร (ทุกคนที่ได้รับความรอดอย่างแท้จริง) ได้มีการเรียกคริสตจักรว่า "กายเดียวในพระคริสต์" ในโรม 12:5 "ร่างกายเดียว" ใน 1 โครินธ์ 10:17 "พระกายของพระคริสต์" ใน 1 โครินธ์ 12:27 และในเอเฟซัส 4:12 "พระกาย" และในฮีบรู 13:3 คริสตจักรเทียบเท่าอย่างชัดเจนกับ "พระกาย" ของพระคริสต์ ในเอเฟซัส 5:23 และโคโลสี 1:24

เมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามายังโลกพระองค์ทรง "จัดเตรียม" ร่างกายทางกายภาพไว้สำหรับพระองค์ (ฮีบรู 10:5, ฟีลิปปี 2:7) ผ่านทางร่างกายฝ่ายกายภาพของพระองค์นั้น พระเยซูทรงแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าซึ่งชัดเจน สัมผัสได้และกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (โรม 5:8) หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระคริสต์ยังคงทำงานของพระองค์ในโลกโดยผ่านคนที่พระองค์ทรงไถ่ไว้ ปัจจุบันนี้คริสตจักรแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าซึ่งชัดเจน สัมผัสได้และกล้าหาญ ด้วยวิธีการนี้ คริสตจักรจึงทำหน้าที่เป็น "พระกายของพระคริสต์"

มีการเรียกคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์เพราะข้อเท็จจริงเหล่านี้

1. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ได้เข้าร่วมกับพระคริสต์ในความรอด (เอเฟซัส 4:15-16)

2. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ได้ติดตามพระคริสต์ในฐานะศีรษะของพวกเขา (เอเฟซัส 1:22-23)

3. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์เป็นตัวแทนทางกายภาพของพระคริสต์ในโลกนี้ คริสตจักรเป็นสิ่งมีชีวิตที่พระคริสต์ทรงสำแดงชีวิตของพระองค์ต่อโลกในปัจจุบันนี้

4. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์สถิตอยู่ในพวกเขา (โรม 8:9)

5. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์มีของประทานที่แตกต่างกัน เหมาะสมกับแต่ละบทบาทหน้าที่ (1 โครินธ์ 12:4-31) "ร่างกายเป็นหนึ่งเดียว แม้ว่าจะประกอบไปด้วยหลายส่วนและแม้ว่าทุกส่วนของร่างกายจะมีมากมาย แต่ก็รวมเป็นร่างกายเดียว ดังนั้น จึงอยู่ในพระคริสต์" (ข้อที่ 12)

6. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์มีพันธะร่วมกันกับคริสเตียนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง เชื้อชาติหรือพันธกิจ "เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆ มีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกัน" (1 โครินธ์ 12:25)

7. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์นั้นมีความมั่นใจในความรอดของพวกเขา (ยอห์น 10:28-30) สำหรับคริสเตียนที่สูญเสียความรอดของเขา พระเจ้าจะทำการ "ตัดอวัยวะ" ในพระกายของพระคริสต์

8. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์นั้นมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (โคโลสี 2:12)

9. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ได้รับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์ (โรม 8:17)

10. อวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ (โรม 5:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries