settings icon
share icon
คำถาม

การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์คือการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเรียกบรรดาผู้เชื่อออกจากโลกมาเข้าสู่ความบริสุทธิ์ทั้งโดยส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่ผิดบาป

การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์มักจะพิเคราะห์สองด้าน: ส่วนบุคคลและส่วนของศาสนจักร

การแยกจากกันส่วนบุคคลรวมถึงความตั้งใจแน่วแน่ของแต่ละคนที่ใช้ชีวิตตามแนวทางพระเจ้า

ดาเนียลได้เคยประสบกับการถูกแยกจากกันส่วนบุคคล ดาเนียล 1:8 “ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะ ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชา หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ดื่ม เพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำ ตัวให้เป็นมลทิน” เขาแยกออกมาเป็นส่วนตัวตามหลักพระคัมภีร์เพราะเขาวางมาตรฐานการใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบในกฎหมายของโมเสส

ตัวอย่างปัจจุบันของการแยกออกเป็นส่วนตัว อาจเป็นการตัดสินใจปฏิเสธคำเชิญไปยังงานปาร์ตี้ที่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตัดสินใจดังกล่าวอาจจะกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งล่อลวงใจ เพื่อหลีกเลี่ยง "สิ่งชั่วร้ายทุกชนิด" หรือเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อส่วนตัว

1 เธสะโลนิกา 5:22 “จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง” โรม 14:5 “คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด”

พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่าบุตรของพระเจ้าต้องแยกตัวเองออกมาจากโลก 2โครินธ์ 6:14-17 “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร พระคริสต์กับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา”

พระเจ้าตรัสว่า “เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย”

1 เปโตร 1:14-16 “โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

การแยกกันในกลุ่มศาสนจักรเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคริสตจักรเรื่องความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ตามหลักศาสนศาสตร์หรือการถือปฏิบัติของพวกเขา การแบ่งแยกกันใช้บ่งบอกในคำว่า "คริสตจักร" ซึ่งมาจากคำภาษากรีก เอ็คคลิเชีย หมายถึง "การรวมกลุ่มชุมนุมที่เรียกให้มา"

ในจดหมายของพระเยซูเขียนถึงคริสตจักรเปอกามัม ทรงเตือนให้อดทนต่อต้านผู้ที่สอนเท็จ

วิวรณ์2:14-15 “แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อ คือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัม ซึ่งสอนบาลาคให้ก่อเหตุเพื่อให้พวกอิสราเอลทำผิด คือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว และให้เขาล่วงประเวณี และมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วยเหมือนกัน”

คริสตจักรต้องแยกตัวออกห่าง ตัดสายความสัมพันธ์กับคำสอนนอกรีต ตัวอย่างปัจจุบันของการแยกตัวของศาสนจักร อาจจะเป็นท่าทีของนิกายที่ต่อต้านสมาพันธ์ศาสนจักรที่จะรวมคริสตจักรเข้ากับผู้ละทิ้งศาสนา

การแยกตัวออกตามหลักพระคัมภีร์ ไม่ได้เรียกร้องให้คริสเตียนตัดการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ไม่เชื่อ

เหมือนดังพระเยซู เราควรจะเป็นเพื่อนกับคนบาปโดยไม่ต้องเข้าส่วนในความบาป

ลูกา 7:34”ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และท่านทั้งหลายว่า 'ดูเถิด นี่เป็นคนกินเติบและขี้เมา เป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีต'” เปาโลแสดงมุมมองที่สมดุลเรื่องการแบ่งแยก

1โครินธ์ 5:9-10 “ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายบอกท่านแล้วว่า อย่าคบคนที่ล่วงประเวณี

แต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกงหรือคนถือรูปเคารพข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียทีเดียว เพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้”

ในอีกนัยหนึ่ง คริสตชนอาศัยอยู่ในโลก แต่ไม่ได้เป็นฝ่ายโลก

คริสตชนต้องเป็นส่องสว่างแก่โลกโดยไม่ยอมให้โลกลดความสว่างของเราลง มัทธิว 5:14-16 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries