settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมสมาชิกคริสตจักรถึงสำคัญ?

คำตอบ


คริสตจักรสากลซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ (โรม 12:5) ประกอบด้วยผู้เชื่อที่แท้จริงทั้งหมดในพระคริสต์และคริสตจักรท้องถิ่นถือเป็นโลกใบเล็กของคริสตจักรสากล ในฐานะผู้เชื่อเรามีชื่อเขียนอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต (วิวรณ์ 20:12) และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะอุทิศตัวให้กับคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งเพื่อที่พวกเราสามารถมอบถวายทรัพยากรของเรา รับใช้ผู้อื่นและสามารถรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นได้

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวโดยตรงเกี่ยวกับแนวความคิดในการเป็นสมาชิกคริสตจักรอย่างเป็นทางการ แต่มีบางตอนที่บอกเป็นนัยอย่างแข็งแกร่งเกี่ยวกับการมีอยู่ของคริสตจักรในยุคแรก "ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกๆวัน" (กิจการ 2:47) ข้อนี้บ่งบอกว่าต้องมีการได้รับความรอดก่อนที่จะ "เข้าร่วม" คริสตจักร ในพระธรรมกิจการ 2:41 ดูเหมือนว่าบางคนจะเก็บสถิติเชิงตัวเลขของผู้ที่ได้รับความรอดและผู้ที่เข้าร่วมคริสตจักร คริสตจักรทุกวันนี้ที่ต้องการให้มีการได้รับความรอดก่อนเข้าเป็นสมาชิกกำลังทำตามแบบอย่างของพระคัมภีร์ ดูที่พระธรรม 2 โครินธ์ 6:14-18 เช่นเดียวกัน

มีที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในพระธรรมกิจการ 6:3 มีการบอกคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มให้จัดการเลือกตั้งบางประเภท "จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่าน" คำว่า ในพวกท่าน เป็นการแนะนำกลุ่มคนที่แตกต่างจากคนอื่นผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ "ท่ามกลาง" พวกเขา กล่าวง่ายๆ คือมัคนายกนั้นเป็นสมาชิคริสตจักร

สมาชิกคริสตจักรมีความสำคัญเพราะจะช่วยกำหนดความรับผิดชอบของศิษยาภิบาล พระธรรมฮีบรู 13:17 กล่าวว่า "จงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลย เพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่ เสมือนหนึ่งผู้ที่จะต้องเสนอรายงาน" ศิษยาภิบาลจะเสนอรายงานของใคร นอกเสียจากสมาชิกคริสตจักรของเขา เขาไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อคริสเตียนทั้งหมดในโลกมีแค่เพียงผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเขา นอกจากนี้เขายังไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อทุกคนในชุมชนของเขามีแค่เพียงผู้เชื่อที่อยู่ภายใต้การนำของเขาซึ่งก็คือสมาชิกคริสตจักรของเขานั่นเอง การเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นเป็นหนทางหนึ่งในการวางตัวเองอย่างสมัครใจไว้ภายใต้อำนาจฝ่ายวิญญาณของศิษยาภิบาลคนหนึ่ง

การเป็นสมาชิกคริสตจักรนั้นสำคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าว่าหากปราศจากการเป็นสมาชิกก็ไม่สามารถมีการรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่สามารถมีระเบียบวินัยของคริสตจักรได้ พระธรรม 1 โครินธ์ 5:1-13 สอนคริสตจักรถึงการจัดการในท่ามกลางบาปที่ชัดแจ้งและไม่ได้สำนึกผิด ในข้อ 12-13 คำว่าภายในและภายนอกใช้ในการอ้างอิงถึงพระกายของคริสตจักร เราตัดสินคนที่อยู่ "ภายใน" คริสตจักรก็คือสมาชิกคริสตจักร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่อยู่ "ภายใน" หรือ "ภายนอก" คริสตจักรถ้าไม่มีการดำเนินการด้านเอกสารของสมาชิกอย่างเป็นทางการ ดูพระธรรมมัทธิว 18:17 เช่นเดียวกัน

แม้ว่าจะไม่มีข้อบังคบในพระคัมภีร์สำหรับการเป็นสมาชิกคริสตจักรอย่างเป็นทางการ ไม่มีอะไรที่จะไม่อนุญาตและดูเหมือนว่าคริสตจักรยุคแรกมีการวางโครงสร้างซึ่งผู้คนจะรู้อย่างชัดเจนว่าใครอยู่ "ใน" หรือ "นอก" คริสตจักร ระบบสมาชิกของคริสตจักรคือวิธีการระบุตัวเองกับพระกายของผู้เชื่อท้องถิ่นและการทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่น่าชื่อถือเพื่อที่จะเหมาะสมสำหรับการนำในฝ่ายวิญญาณ การเป็นสมาชิกคริสตจักรคือสิ่งที่แสดงความสามัคคีและการมีใจเดียวกัน (ดูพระธรรมฟิลิปปี 2:2) สมาชิกคริสตจักรนั้นมีคุณค่าต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นวิธีที่ดีที่จะกำหนดผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญของคริสตจักรและเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อตำแหน่งต่างๆ อย่างเป็นทางการของคริสตจักร การเป็นสมาชิกคริสตจักรไม่ได้มีการบังคับสำหรับคริสเตียนทุกคน แต่เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะกล่าวว่า "ฉันเป็นคริสเตียนและฉันเชื่อว่าคริสตจักรของฉันเป็นคริสตจักรที่ดี"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมสมาชิกคริสตจักรถึงสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries