settings icon
share icon
คำถาม

เป้าหมายของคริสตจักรคืออะไร?

คำตอบ


หนังสือกิจการ 2:42 น่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อความที่แสดงวัตถุประสงค์ของคริสตจักร, “เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครสาวก และร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน” ดังนั้น ตามข้อพระคัมภีร์นี้ วัตถุประสงค์/กิจกรรมของคริสตจักรควรเป็น: 1) สอนคำสั่งสอนในพระคัมภีร์, 2) จัดหาสถานที่ให้ผู้เชื่อมีสามัคคีธรรมร่วมกัน, 3) ประกอบพิธีศีลมหาสนิท, และ 4) อธิษฐาน

คริสตจักรมีหน้าที่สอนหลักคำสอนในพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะได้มีความเชื่อที่มีรากฐานมั่นคง หนังสือเอเฟซัส 4:14 1บอกว่า “เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปเซมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง” คริสตจักรจะต้องเป็นสถานที่สำหรับสามัคคีธรรม ที่คริสเตียนสามารถใช้เวลาให้กับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติต่อกัน (โรม 12:10) สั่งสอนซึ่งกันและกัน (โรม 15:14) มีใจเมตตาสงสารกัน (เอเฟซัส 4:32) หนุนใจกัน (1 เธสะโลนิกา 5:11) และที่สำคัญที่สุดคือรักซึ่งกันและกัน (1 ยอห์น 3:11)

คริสตจักร คือสถานที่สำหรับผู้เชื่อที่จะมาเข้าพิธีศีลมหาสนิทร่วมกัน เพื่อระลึกถึงการวายพระชนม์ และการหลั่งพระโลหิตของพระคริสต์แทนเรา (1 โครินธ์ 11:23-26) แนวความคิดของการ “หักขนมปัง” (กิจการ 2:42) แสดง ถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสริมให้มีสามัคคีธรรมของคริสตจักร วัตถุประสงค์สุดท้ายของคริสตจักรตามหนังสือกิจการ 2:42 คือการอธิษฐาน คริสตจักรควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้มีการอธิษฐาน, สอนเรื่องการอธิษฐาน. และฝึกการอธิษฐาน หนังสือฟีลิปปี 4:6-7 หนุนใจเราว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์”

“คำสั่ง” อีกหนี่งคำสั่งสำหรับคริสตจักรก็คือให้ประกาศพระกิตติคุณแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 28:18-20; กิจการ 1:8) คริสตจักรถูกเรียกให้สัตย์ซื่อในการแบ่งปันพระกิตติคุณโดยคำพูดและการกระทำ คริสตจักรสมควรที่จะเป็น “ประภาคาร” ในชุมชน – ด้วยการนำผู้คนให้เข้ามาหาพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา คริสตจักรมีหน้าที่ทั้งประกาศพระกิตติคุณและเตรียมสมาชิกให้ประกาศพระกิตติคุณด้วย (1 Peter 3:15)

วัตถุประสงค์สุดท้าย ๆ บางข้อของคริสตจักรอยู่ในหนังสือยากอบ 1:27 “ธัมมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยื่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” คริสตจักรควรจะมีหน้าที่ดูแลผู้ที่มีความทุกข์ร้อน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การแบ่งปันพระกิตติคุณเท่านั้นแต่รวมถึงการดูแลความทุกข์ร้อนฝ่ายร่างกายด้วย (อาหาร. เครื่องนุ่งห่ม, ทีพักอาศัย) ตามความสมควรและความจำเป็น อีกทั้งคริสตจักรยังจะต้องมีหน้าที่เตรียมผู้เชื่อในพระคริสต์ให้พรักพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่พวกเขาต้องการเพื่อมีชัยชนะเหนือความบาปและรักษาความเป็นอิสระจากมลภาวะในโลก ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยการใช้หลักการข้างต้น - นั่นคือการสอนพระคัมภีร์และการมีสามัคคีธรรมร่วมกันในหมู่คริสเตียน

ดังนั้น จากที่ได้พูดไปแล้วทั้งหมด วัตถุประสงค์ของคริสตจักรคืออะไร? ข้าพเจ้าชอบที่หนังสือ 1 โครินธ์ 12:12-27 เขียนไว้ คริสตจักรคือ “พระกาย” ของพระเจ้า – เราเป็นมือ เป็นปาก เป็นเท้าของพระองค์ในโลกนี้ เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทรงกระทำหากพระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ คริสตจักรมีหน้าที่ที่จะต้องเป็น “คริสเตียน” – คือ “เหมือนพระคริสต์” และติดตามพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เป้าหมายของคริสตจักรคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries