settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวิธีการรับบัพติสมาที่เหมาะสม?

คำตอบ


คำตอบที่ง่ายที่สุดต่อคำถามนี้พบได้ในความหมายของคำว่า "บัพติสมา."

มันมาจากคำภาษากรีกซึ่งหมายถึง "จุ่มลงใต้น้ำ" ดังนั้นบัพติสมาโดยการประพรมน้ำหรือการรดน้ำเป็นรูปของภาษาที่ใช้ถ้อยคำขัดกัน บางสิ่งที่ขัดแย้งกันในตัวเอง บัพติสมาโดยการประพรมน้ำหมายถึง "ให้คนจมอยู่ใต้น้ำโดยการประพรมน้ำบนพวกเขา" บัพติสมา ในคำจำกัดความโดยปกติวิสัยของมัน ต้องเป็นการกระทำโดยจุ่มลงน้ำทั้งตัว บัพติสมาแสดงให้เห็นภาพการแสดงตัวผู้เชื่อกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ ถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนม์ โรม 6:3-4 “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติสมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการบัพติสมาเข้าในความตาย เพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับที่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายโดยพระเกียรติสิริของพระบิดา

การจุ่มลงในน้ำทั้งตัวแสดงให้เห็นภาพคนที่กำลังจะตายและถูกฝังไว้พร้อมกับพระคริสต์

การขึ้นจากน้ำแสดงให้เห็นภาพการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ผลก็คือ บัพติสมาโดยการจุ่มลงในน้ำทั้งตัวเป็นวิธีเดียวของการรับบัพติสมา ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการถูกฝังไปพร้อมกับพระคริสต์และถูกยกขึ้นกับพระองค์ บัพติสมาโดยการประพรมน้ำและ / หรือการรดน้ำ นำมาใช้ปฏิบัติกัน อันเป็นผลมาจากวิธีการถวายทารกที่ไม่ทำตามหลักพระคัมภีร์

บัพติสมาโดยการจุ่มลงในน้ำทั้งตัว แม้ว่ามันเป็นวิธีการที่เล็งถึงพระเยซูมากที่สุดตามพระคัมภีร์ แต่ไม่ได้ (ตามที่บางคนเชื่อ) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำก่อนการรับความรอด มันเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังมากกว่า การประกาศความเชื่อในพระคริสต์ของประชาชน และการแสดงตัวว่าอยู่กับพระองค์ บัพติสมาเป็นภาพของออกจากชีวิตเก่าของเราและกลายเป็นคนใหม่ที่ทรงสร้างขึ้น

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” บัพติสมาโดยการจุ่มลงในน้ำทั้งตัว เป็นวิธีการเดียวที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ กิจการ 8:27-39 “ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น ได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม ขณะนั่งรถกลับไป ท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิด” ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ” ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้” ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั่งรถกับท่าน พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้น คือข้อเหล่านี้ เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่า และเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้น ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้ เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด” ฝ่ายฟีลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้น ชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะ มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” และฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้” และขันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ และคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟีลิปกับขันที ฟีลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจ” มัทธิว 3:13-17”แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์”

แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” แล้วยอห์นก็ยอม ครั้นพระองค์ทรงรับบัพติสมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ ลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ และนี่แน่ะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” กิจการ 2:41 “คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน” มัทธิว 28:18-20 “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวิธีการรับบัพติสมาที่เหมาะสม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries