settings icon
share icon
คำถาม

พิธีมหาสนิทควรเป็นแบบเปิดหรือแบบปิด?

คำตอบ


ความแตกต่างระหว่างพิธีมหาสนิท "แบบเปิด" และ "แบบปิด" นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของคริสตจักรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพิธีมหาสนิทและอำนาจของคริสตจักร คริสตจักรที่ประกอบพิธีมหาสนิท "แบบเปิด" เชิญชวนผู้ที่ประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาในการประกอบพธีทางศาสนานี้ คริสตจักรที่ประกอบพิธีมหาสนิท "แบบปิด" จำกัดการเข้าร่วมพิธีมหาสนิทไปยังพระกายท้องถิ่นของพวกเขาเอง คือเฉพาะสมาชิกอย่างเป็นทางการซึ่งน่าเชื่อถือเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธี บางคริสตจักรประกอบพิธีประเภทที่สามซึ่งพวกเขาเรียกว่าพิธีมหาสนิท "แบบปิด" ในพิธีมหาสนิท "แบบปิด" นี้สมาชิกของคริสตจักรอื่นซึ่งเป็นนิกายเดียวกันได้รับอนุญาตให้หักขนมปังร่วมกันกับสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น

สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับพิธีมหาสนิทพบใน 1 โครินธ์ 11:17 – 34 และส่งเสริมอย่างเปิดกว้างสำหรับการเข้าร่วมของผู้เชื่อ ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าผ่านทางความเชื่อส่วนตัวในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์นั้นมีคุณค่าเพียงพอที่จะเข้าร่วมในพิธีมหาสนิทตามความบริสุทธิ์และตามข้อเท็จจริงที่พวกเขาได้ยอมรับว่าการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เป็นการจ่ายราคาสำหรับบาปของพวกเขา (ดูเอเฟซัส 1:6 – 7 เช่นเดียวกัน)

เหตุผลเบื้องหลังการประกอบพิธีศีลหมาสนิทของบางคริสตจักรซึ่งเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดเป็นเพราะว่าพวกเขาอยากจะแน่ใจว่าทุกคนที่เข้าร่วมพิธีนี้เป็นผู้เชื่อ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ อย่างไรก็ตามเป็นการวางตำแหน่งของผู้นำคริสตจักรและ/หรือเจ้าหน้าที่ต้อนรับของคริสตจักรในการกำหนดว่าใครที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมซึ่งเป็นปัญหามากที่สุด คริสตจักรที่ทำการกำหนดอาจจะสันนิษฐานว่าสมาชิกอย่างเป็นทางการของคริสตจักรทุกคนเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงแต่การสันนิษฐานเช่นนั้นอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริง

การประกอบพิธีมหาสนิทแบบปิดคือการจำกัดพิธีมหาสนิทสำหรับสมสมาชิกคริสตจักรเป็นความพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าใครคนหนึ่งจะไม่เข้าร่วมพิธี "อย่างไม่เหมาะสม" (1 โครินธ์ 11:27) พิธีมหาสนิทแบบปิดพิจารณาว่าเพียงแค่พระกายท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถกำหนดคุณค่าทางจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจักรได้ ไม่มีทางที่จะกำหนดสภาพจิตวิญญาณของคนนอกหรือคนแปลกหน้าได้ อย่างไรก็ตาม 1 โครินธ์ 11:27 กำลังอ้างถึงรูปแบบที่คนคนหนึ่งจะเข้าร่วมในการกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยไม่ใช่คุณค่าส่วนตัวของเขาหรือเธอ ไม่มีใครที่มี "คุณค่า" เพียงพอที่จะติดสนิทกับพระเจ้า โดยเพียงแค่ความบริสุทธิ์ของการหลั่งพระโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เรามีคุณค่า รูปแบบของการเข้าร่วมกลายเป็นว่าไม่มีคุณค่าเมื่อผู้เชื่อบางคนถูกกันออกไป (ข้อ 21) เมื่อผู้เข้าร่วมปฏิเสธที่จะแบ่งปัน (ข้อ 21) เมื่อมีความมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้อง (ข้อ 21) เมื่อคนยากจนถูกทำให้ขายหน้า (ข้อ 22) เมื่อความเห็นแก่ตัวถูกกระตุ้น (ข้อ 33) หรือเมื่อการรวมตัวกันถูกมองว่าเป็นเพียงแค่มื้ออาหารที่ตอบสนองความหิว (ข้อ 34)

ตามพระคัมภีร์แล้วพิธีมหาสนิทควรจะเปิดกว้างสำหรับผู้เชื่อทุกคน ไม่ใช่แบบปิดที่กระทำเฉพาะคริสตจักรหรือเฉพาะนิกาย สิ่งที่สำคัญคือว่าผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วซึ่งเดินในการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาและเดินในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน ก่อนจะเข้าร่วมพิธีมหาสนิท ผู้เชื่อแต่ละคนควรจะสำรวจแรงดลใจของเขาหรือเธอ (1 โครินธ์ 11:28) ไม่ว่าใครจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรใดก็ตาม ความไม่เคารพ ความลำเอียง ความเห็นแก่ตัวและราคะตัณหาไม่มีที่สำหรับโต๊ะอาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พิธีมหาสนิทควรเป็นแบบเปิดหรือแบบปิด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries