سوالاتی درباره عیسی مسیح


عیسی مسیح کیست؟

آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا کرد که خداست؟

آیا عیسی مسیح، تنها راه رسیدن به بهشت است؟

آیا بحث الوهیت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می باشد؟

اینکه عیسی پسر خداست یعنی چه؟

آیا قیام عیسی مسیح حقیقت دارد؟

چرا تولد از باکره مهم است؟

عیسی مسیح در چه روزی از هفته مصلوب شد؟

آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟

مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟

آیا عیسی مسیح می توانست گناه کند؟

چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا اینقدر متفاوت است؟

آیا عیسی مسیح ازدواج کرده بود؟

اگر عیسی خدا بود، چگونه می توانست به درگاه خدا دعا کند؟ آیا عیسی به درگاه خود دعا می کرد؟

آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟

چرا عیسی باید درد و رنج زیادی می کشید؟

"عیسی مسیح برۀ خداست" یعنی چه؟

در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

چرا خداوند عیسی مسیح را "به موقع خودش" فرستاد؟ چرا خداوند او را دقیقا در آن زمان خاص فرستاد؟

چرا ما باید به قیام مسیح ایمان بیاوریم؟

اتحاد هیپوستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان، هم خدا و هم انسان باشد ؟

معنای خون مسیح چیست؟

عیسی با گفتن "من هستم" چه منظوری داشت؟

آیا عیسی خشمگین شد؟

معنا و اهمیت صعود عیسی مسیح چیست؟

چه اتفاقاتی در دوره کودکی عیسی رخ داد؟

معنای اینکه عیسی کاهن اعظم ما است، چیست؟

آیا عیسی یک یهودی بود؟

ظاهر عیسی چه شکلی بود؟

آیا عیسی یک افسانه است؟ آیا عیسی هم مانند خدایان مذاهب باستانی است؟

چرا عیسی با استفاده از مثل‌ها تعلیم می‌داد؟

معنای اینکه عیسی پسر داوود است، چیست؟

هدف و معنای وسوسه های عیسی چه بود؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره عیسی مسیح

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا