settings icon
share icon
سوال

«عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد» به چه معناست؟

جواب


عبارت «عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد» به رستاخیز او از مرگ اشاره می کند. کسی که مُرد، حال زنده است (نگاه کنید به مکاشفه فصل 1 آیه 18). عبارت «عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد» مهمترین تفاوت بین مسیحیت با دیگر ادیان می باشد. هیچیک از دیگر رهبران دینی، هرگز مرگ و رستاخیر خود را پیشگویی (متی فصل 16 آیه 21) و ادعاها و تعلیمات خود را بر اساس همین پیشگویی بنا نکرده بودند (یوحنا فصل 2 آیه های 18 تا 22؛ متی فصل 27 آیه 40) و در نهایت به قول خود عمل نکرده بودند (لوقا فصل 24 آیه 6).

رستاخیز عیسی مسیح برای اولین بار در تاریخ نشان می دهد که کسی پس از مرگ دوباره زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مُرد. بقیه کسانی که رستاخیز پیدا کردند در نهایت پس از آن دوباره مردند (نگاه کنید به اول پادشاهان فصل 17 آیه های 17 تا 24؛ دوم پادشاهان فصل 4آیه های 32 تا 37؛ مرقس فصل 5 آیه های 39 تا 42؛ یوحنا فصل 11 آیه های 38 تا 44). رستاخیز عیسی مسیح، مرگ را به طور واقعی و کامل شکست داد. همانطوری که پطرس توضیح می دهد، پسر مقدس خداوند یکبار و برای همیشه بر مرگ پیروز شد: «ولی خدا او را دوباره زنده ساخت و از قدرت مرگ رهانید، زیرا مرگ نمی‌توانست چنین کسی را در چنگ خود اسیر نگه دارد» (اعمال رسولان فصل 2 آیه 24). عیسی مسیح پیروز می گوید: «من زنده بودم و مُردم، و حال تا به ابد زنده‌ام، و کلیدهای مرگ و عالم مردگان را در دست دارم» (مکاشفه فصل 1 آیه 18). کلیدها، سمبل قدرت و حاکمیت هستند. عیسی مسیح بر مرگ حاکمیت دارد و پیروزی او بر آن همیشگی و ابدی است.

عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد، چون بیگناه بود. نفرینی که به دلیل گناه آدم و حوا گریبان بشریت را گرفت خیلی روشن می گوید: «مطمئن باش خواهی مرد» (پیدایش فصل 2 آیه 17). از آن روز به بعد همه ما نتیجه گناه که مرگ می باشد را دیده ایم (رومیان فصل 6 آیه 23). اما عیسی مسیح عاری از گناه بود (اول پطرس فصل 2 آیه 22)؛ بنابراین، مرگ قدرتی بر او نداشت. مرگ عیسی مسیح، فداکاری داوطلبانه او برای بخشش گناهان ما بود و چون کامل و بی نقص بود، پس از مرگ زنده شد. «من جانم را می‌دهم و باز پس می‌گیرم» (یوحنا فصل 10 آیه 17).

این حقیقت که عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد برای ما نتایج ابدی دارد. پیروزی عیسی مسیح بر مرگ پایه و اساس پیام انجیل است. بدون رستاخیر، انجیلی هم وجود ندارد و براستی امیدی هم برای ما وجود نخواهد داشت: «اگر مسیح زنده نشده، ایمان شما نیز بی‌فایده است، و هنوز زیر سلطۀ گناهانتان هستید» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 17). اما عیسی مسیح زنده است و ما مسیحیان نیز مانند او از مرگ رهایی یافته ایم (اول یوحنا فصل 3 آیه 14). عیسی مسیح «قدرت مرگ را در هم شکست، و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست» (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10).

این حقیقت که عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد یعنی مسیحیان نیز بر مرگ پیروز شده اند. «پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!» (رومیان فصل 8 آیه 37). «عیسی مسیح نخستین فرد از میان کسانی است که زنده خواهند شد» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 20)، به این معنی که رستاخیر عیسی مسیح اولین رستاخیز از رستاخیزهای بعدی (رستاخیز مسیحیان) است. ایماندارانی که مرده اند نیز مانند او زنده خواهند شد. او به ایماندارانش قول می دهد که ما مسیحیان زنده خواهیم ماند، برای اینکه او زنده است (یوحنا فصل 14 آیه 19).

این حقیقت که عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد، در واقع یک پیشگویی را محقق می کند. نویسنده مزامیر پیشگویی می کند که مسیحا (مسیح) بر مرگ پیروز خواهد شد: «زیرا تو جان مرا در چنگال مرگ رها نخواهی کرد و نخواهی گذاشت قُدّوسِ تو در قبر بپوسد» (مزامیر فصل 16 آیه 10). پیامبران دیگر این امید را به مردم می دادند که روزی خداوند مرگ را از بین خواهد برد: «مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند اشکها را از چشمها پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین برخواهد داشت. این را خداوند فرموده است» (اشعیا فصل 25 آیه 8) و «آیا او را از چنگال گور برهانم؟ آیا از مرگ نجاتش بدهم؟ ای مرگ، بلاهای تو کجاست؟ و ای گور هلاکت تو کجاست؟ من دیگر بر این قوم رحم نخواهم کرد» (هوشع فصل 13 آیه 14؛ همچنین اول قرنتیان فصل 15 آیه های 54 تا 55).

مرگ، قوی ترین و وحشتناک ترین سلاح شیطان بر ضد ماست. عیسی مسیح بر روی صلیب شیطان را از طرف ما گناهکاران درمانده، شکست داد: «چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیا، یعنی شیطان را از قدرت بیندازد » (یوحنا فصل 12 آیه 32؛ همچنین کولسیان فصل 2 آیه 15). قبر خالی عیسی مسیح قدرتمندترین اسلحه ی شیطان یعنی مرگ را نابود کرد. شیطان، متهم کننده ی ما، حال قدرتی برای محکوم کردن مسیحیان ندارد. ما به سرنوشت شیطان دچار نخواهیم شد (مکاشفه فصل 12 آیه های 9 تا 11؛ قصل 20 آیه های 10، 14).

با شکست مرگ توسط عیسی مسیح، نیش آن یعنی گناه نیز نابود شد (اول قرنتیان فصل 15 آیه 56). بنابراین خدا دیگر ما را بر اساس گناهانمان مجازات نمی کند و ما در حضور خدا با پاکی و تقدس عیسی مسیح خواهیم ایستاد. به همین دلیل، مسیحیان مرگ دوم را هرگز تجربه نخواهند کرد (مکاشفه فصل 2 آیه 11) برای اینکه مرگ دوم شکست خورده و بر آنها قدرتی نخواهد داشت (مکاشفه فصل 20 آیه 6). عیسی مسیح با مرگ خود روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت کرد و بر مرگ پیروز شد (مکاشفه فصل 20 آیه 14).

«پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!» (رومیان فصل 8 آیه 37). چه چیزی می تواند ما را از عشق خداوند در ایمان به عیسی مسیح جدا کند؟ نه مرگ و نه زندگی (آیه 38). عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد و مسیحیان با قدرت تمام به این ادعای عیسی مسیح ایمان دارند که می گوید: «من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد» (یوحنا فصل 11 آیه های 25 تا 26).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد» به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries