settings icon
share icon
سوال

آیا بحث الوهیت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟

جواب


علاوه بر ادعاهای مشخصّی که عیسی راجع به خود داشت، شاگردانش نیز الوهیّت او را تصدیق کردند. آنها اعلام نمودند که مسیح قدرت بخشش گناهان را دارد، و این کاری است که فقط خدا می تواند انجام دهد، چون گناهان ما در واقع بر علیه او بوده اند (اعمال فصل 5 آیه 31 ؛ کولسیان فصل 3 آیه 13 ؛ مزامیر فصل 130 آیه 4 ؛ ارمیا فصل 31 آیه 34). در همین رابطه، مسیح خود را به عنوان کسی معرفی می کند که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 1). توما عیسی را "ای خداوند من، ای خدای من" خطاب میکند (یوحنا فصل 20 آیه 28). پولس عیسی را "خدای عظیم و نجات دهنده" می نامد (تیطوس فصل 2 ایه 13) ؛ و اشاره می کند که عیسی مسیح قبل از تجسّم ، "به صورت خدا" بود (فیلیپیان فصل 2 آیه های 5 تا 8). نویسندۀ رساله به عبرانیان در خصوص عیسی می نویسد: "ای خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است؛ اساس حكومت تو، بر عدل و راستی است" (عبرانیان فصل 1 آیه 8). یوحنا می گوید: "در ازل، پيش از آنكه چيزی پديد آيد، «كلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست" ( یوحنا فصل 1 آیه 1). ودر کلام خدا تعالیم بسیاری وجود دارند که خداوندی و الوهیت عیسی مسیح را تصدیق میکنند (مکاشفه فصل 1 آیه 17 ؛ مکاشفه فصل 2 آیه 8 ؛ مکاشفه فصل 22 آیه 13 ؛ اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 ؛ اول پطرس فصل 2 آیه های 6 تا 8 ؛ مزامیر فصل 18 آیه 2 ؛ مزامیر فصل 95 آیه 1 ؛ اول پطرس فصل 2 آیه های 6 تا 8 ؛ عبرانیان فصل 13 آیه 20)، حتی یکی از این موارد نیز برای اثبات الوهیت مسیح نزد شاگردان کافی است.

همچنین عناوینی به عیسی مسیح نسبت داده شده که در عهد قدیم، فقط مختص یهوه (نام رسمی خداوند) بوده است. عنوان "نجات دهنده" در عهد قدیم (مزامیر فصل 130 آیه 7 ؛ هوشع فصل 13 آیه 14) در عهد جدید به عیسی مسیح اطلاق شده است (تیطوس فصل 2 آیه 13؛ مکاشفه فصل 5 آیه 9). عیسی مسیح در متی فصل اول، عمانوئیل (خدا با ما) نامیده شده است. در کتاب زکریا فصل 12 آیه 10، این یهوه است که میفرماید : "بر من كه نيزه زده‌اند خواهند نگريست". اما عهد جدید این شرایط را در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح توصیف می کند. (یوحنا فصل 19 آیه 37 ؛ مکاشفه فصل 1 آیه 7). اگر یهوه را نیزه زده و بر او خواهند نگریست؛ عیسی مسیح را نیز نیزه زده و بر او نگریستند ؛ پس عیسی مسیح همان یهوه است. پولس رسول اشعیا فصل 45 آیه های 22 تا 23 را در فیلپیان فصل 2 آیه های 10 تا 11 در رابطه با عیسی مسیح تفسیر می کند. او از این فراتر رفته؛ در دعاهای خود نام عیسی را در کنار نام یهوه و هم مرتبه با او، بکار می برد: " از درگاه خدای پدر، و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم" (غلاطیان فصل 1 آیه 3؛ افسسیان فصل 1 آیه 2). کفر است اگر برای عیسی الوهیت قائل نشویم. در فرمان تعمید مسیح ، نام عیسی در کنار نام یهوه بکار رفته است: "در نام پدر [مفرد]، پسر و روح القدس" (متی فصل 28 آیه 19؛ همچنین دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14).

اعمالی که تنها خداوند قادر به انجام آنها می باشد به مسیح نسبت داده شده است. مسیح نه فقط مُردگان را زنده ساخت (یوحنا فصل 5 آیه 21؛ یوحنا فصل 11 آیه های 38 تا 44) ، و گناهان را بخشید (اعمال فصل 5 آیه 31 ؛ اعمال رسولان فصل 13 آیه 38)، او خالق عالم هستی و نگهدارندۀ آن است (یوحنا فصل 1 آیه 2؛ کولسیان فصل 1 آیه های 16 تا 17). این نکته حتی زمانی واضح تر می شود که یهوه می گوید، در طول آفرینش ، تنها بوده است (اشعیا فصل 44 آیه 24). علاوه بر اینها ، عیسی مسیح دارای ویژگی هایی است که فقط خدا می تواند آنها را داشته باشد: ابدی (یوحنا فصل 8 آیه 58)، حاضر مطلق (متی فصل 18 آیه 20 ، و فصل 28 آیه 20)، دانای مطلق (متی فصل 16 آیه 21)، و قادر مطلق (یوحنا فصل 11 آیه های 38 تا 44).

حالا ، وقتی شخصی ادعای الوهیت کند؛ گول زدن مردم به باور کردن آن، یک چیز است و ثابت نمودن آن چیزی دیگر. مسیح برای اثبات الوهیت خود ، معجزات متعددی انجام داد. چند نمونه از معجزات او عبارتند از: تبدیل آب به شراب (یوحنا فصل 2 آیه 7)، راه رفتن بر روی آب (متی فصل 14 آیه 25)، تکثیر چیزهای فیزیکی (یوحنا فصل 6 آیه 11)، شفا دادن نابینایان (یوحنا فصل 9 آیه 7)، شفا دادن لنگان (مرقس فصل 2 آیه 3) ، شفا دادن بیماران (متی فصل 9 آیه 35؛ مرقس فصل 1 آیه های 40 تا 42) و زنده کردن مردگان (یوحنا فصل 11 آیه های 43 تا 44؛ لوقا فصل 7 آیه های 11 تا 15؛ مرقس فصل 5 آیه های 35 تا 40). و فراتر از همه اینها ، خود مسیح از میان مردگان قیام کرد. بجز مرگ و قیام خدایان افسانه ای بت پرستان، در هیچ مکتب و یا دین دیگری، تا این اندازه جدی، موضوع قیام از مردگان مطرح نشده است. و هیچ دین دیگری تا این اندازه شواهد خارج از نوشته های مقدس، جهت تایید صحّت خود، ارائه نداده است.

حداقل دوازده حقیقت و سند تاریخی وجود دارد که حتی منتقدین غیر مسیحی نیز آنها را قبول دارند:
1. عیسی از طریق مصلوب شدن جان سپرد.
2. او را دفن کردند.
3. مرگ او باعث شد که شاگردانش ناامید شده و متواری گردند.
4. قبر مسیح چند روز بعد در حالی کشف شد که خالی بود ( یا حداقل اینگونه ادعا شده است).
5. شاگردان معتقد بودند که مسیح دوباره زنده شده را دیده اند.
6. و بعد از آن، شاگردان که انسانهای پُر از شک و تردید بودند، به ایماندارانی جسور تبدیل شدند.
7. این پیام، هستۀ اصلی موعظات کلیسای اولیه را تشکیل میداد.
8. این پیغام، در اورشلیم موعظه شد.
9. در نتیجۀ این موعظات، کلیسا متولد شد و رشد کرد.
10. روز رستاخیز مسیح، یعنی یکشنبه، جایگزین روز سَبَت (شنبه) به عنوان روز عبادت شد.
11. یعقوب شکاک نیز وقتی عیسی قیام کرده را ملاقات نمود، ایمان آورد.
12. پولس که دشمن مسیحیت بود با دیدن عیسی مسیح، ایمان آورد.

حتی اگر شخصی با موارد مطرح شده در این لیست مخالف باشد؛ مواردی اندکی میتواند قیام مسیح از مردگان را ثابت کرده و پیام انجیل را ثابت کند ؛ پیامی که شامل مرگ، دفن، قیام و ظهورعیسی مسیح می باشد (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 5). درحالی که شاید با استفاده از فرضیه هایی بتوان یک و یا دو حقیقت فوق را توجیه کرد، اما قیام مسیح به تنهایی قادر به اثبات و تصدیق همۀ موارد بالا می باشد. منتقدین، ادعای شاگردان مبنی بر اینکه مسیح قیام کرده را به چشم دیده اند، می پذیرند اما نه دروغ و نه توهم نمی توانند به آن شدت، زندگی همه آنها را متحول سازد، مگر اینکه واقعا رستاخیز مسیح را به چشم دیده باشند. اول اینکه آنها چه سودی به آنها می رسید؟ مسیحیت محبوب و عامه پسند نبود، و طبعاً برای آنها هیچ نوع منفعت مالی نداشت. و دوم اینکه یک عده دروغ گو نمی توانند برای هدفشان شهید شوند. هیچ عاملی بهتر از قیام مسیح نمی توانست میل و اشتیاق آنان را در روبرو شدن با مرگ وحشتناک، که فقط بخاطر ایمانشان اتفاق می افتاد را توضیح دهد. بله، عده بسیاری بخاطر دروغهایی که فکر می کنند حقیقت است، می میرند، اما هیچ کس برای آنچه که می داند حقیقت نیست، جانش را فدا نمیکند.

در نتیجه ، مسیح ادعا نمود که همان یهوه می باشد و دارای الوهیت است (نه چون یکی از خدایان، بلکه برابر با خدای حقیقی). پیروانش (تعدادی یهودی که از بت پرستی واهمه داشتند) نیز بر این امر ایمان داشته و او را چنین خطاب نمودند. مسیح ادعاهای خود را بوسیله معجزات و قیامی که جهان را تغییر داد به اثبات رساند. و هیچ فرضیه دیگری نمی تواند توضیح دهنده این حقایق باشد. بله! الوهیت عیسی مسیح کاملا بر مبنای کتاب مقدس می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا بحث الوهیت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries